Up

IB-vol.18-nr1_2012-Barczyk-Pawelec.pdf

IB-vol.18-nr1_2012-Barczyk-Pawelec.pdf
File Size:
1.94 MB

Medycyna fizykalna / physical medicine.

Wpływ ćwiczeń w śrdowisku wodnym na zmianę ruchomości klatki piersiowej i kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dzieci ze skoliozą I° / The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape in the spine in sagittal plane of children with scoliosis I°.

Autorzy: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Dominika Zawadzka, Marta Sidorowska, Aleksandra Szadkowska, Arletta Hawrylak, Dorota Wójtowicz.

Streszczenie
Wstęp. Skolioza jest rozwojowym i postępującym zniekształceniem kręgosłupa o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii. Celem badań jest ocena oddziaływania pięciomiesięcznych ćwiczeń pływackich na zmianę kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej u dzieci ze skoliozą I°. Materiał i metoda. Grupa badawcza obejmowała 36 dzieci w wieku 8–13 lat (średnia wieku wyniosła 10,5) ze zdiagnozowaną idiopatyczną skoliozą piersiowo-lędźwiową I° lewostronną. Pomiar ruchomości klatki piersiowej zrealizowano za pomocą taśmy centymetrowej, natomiast ocenę kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa wykonano metodą fotogrametryczną. Wyniki badań. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że u dzieci uczestniczących w pięciomiesięcznym cyklu ćwiczeń pływackich doszło do istotnego zwiększenia ruchomości klatki piersiowej, obserwowanej przede wszystkim podczas wdechu. Ponadto, zaobserwowano znaczące zmiany w obrębie parametrów krzywizn kręgosłupa. Dotyczyły one zwiększenia długości całego kręgosłupa (DCK) i rzeczywistej długości kifozy piersiowej (RKP) (p < 0,05). Wśród parametrów kątowych istotnemu zwiększeniu uległ kąt nachylenia górnego odcinka piersiowego (γ), a zmniejszeniu kąt kifozy piersiowej (KKP).

Wnioski. Pięciomiesięczny okres treningu korekcyjnego wpłynął istotnie na wzrost ruchomości klatki piersiowej.

 
 
 
Powered by Phoca Download