Up

IB-vol.18-nr2_2012-Mrowiec-Wplyw_magnetostymulacji.pdf

IB-vol.18-nr2_2012-Mrowiec-Wplyw_magnetostymulacji.pdf
File Size:
1.85 MB

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym / The influence of magnetostimulation on pathomorphology of skeletal muscles, hip joint and thigh bone in rats with experimentally-induced local inflammatory condition.
 
Autorzy: Janina Mrowiec, Wojciech Kozłowski, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń.
 
Streszczenie
Zmienne pola magnetyczne o niskich wartościach indukcjiznalazły szerokie zastosowanie kliniczne, m.in. w leczeniu zespołów bólowych o różnej etiologii, chorób układu nerwowego, zaburzeń krążenia obwodowego, trudno gojących się ran i owrzodzeń oraz przewlekłych chorób zwyrodnieniowych i zapalnych układu kostnostawowego.
W dostępnej literaturze brakuje prac eksperymentalnych, przedstawiających wpływ zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji na strukturę poszczególnych elementów narządu ruchu zwierząt doświadczalnych w stanach fizjologii i patologii. Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji na morfologię stawu biodrowego oraz okolicznych mięśni szkieletowych i kości udowej u szczurów z eksperymentalnie wywołanym miejscowym ostrym stanem zapalnym. Badaniami objęto 240 samców szczurzych, podzielonych na 4 grupy. Grupy I (kontrola bez stanu zapalnego) i III (kontrola ze stanem zapalnym) liczące po 24 szczury poddano ekspozycji pozorowanej. Grupy II (bez stanu zapalnego) i IV (z indukowanym stanem zapalnym) liczące po 96 szczurów, podzielono na 4 równe podgrupy, poddawane przez 14 dni codziennej, 36-minutowej ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym o wartościach indukcji odpowiednio: 10, 60, 120 i 360 μT. W 7. i 14. dniu ekspozycji w polu oraz 7. i 14. dniu po jej zakończeniu, podczas sekcji pobierano prawy staw biodrowy, który po utrwaleniu w 10-procentowym roztworze formaliny i rutynowym barwieniu poddano ocenie histopatologicznej. Badania makroskopowe i mikroskopowe nie wykazały istotnych różnic morfologicznych badanych narządów zwierząt z indukowanym eksperymentalnie miejscowym ostrym stanem zapalnym, eksponowanych na działanie pola magnetycznego w porównaniu z grupą kontrolną, poddawaną ekspozycji pozorowanej, bez względu na wartość indukcji stosowanego pola magnetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że ekspozycja w zmiennym polu magnetycznym o niskich wartościach indukcji, stosowanym w magneto stymulacji nie powoduje istotnych zmian w strukturze mięśni oraz stawu biodrowego i głowy kości udowej szczurów z indukowaną eksperymentalnie miejscową, ostrą reakcją zapalną.
 
Słowa kluczowe: magnetostymulacja, miejscowy stan zapalny, staw biodrowy, mięśnie, kość udowa, histomorfologia, badanie mikroskopowe.
 
 
 
Powered by Phoca Download