Standardy czasopisma

- Artykuły są recenzowane przez niezależnych recenzentów

- Lista recenzentów  podawana jest raz do roku

- Przestrzegana jest procedura zapobiegania ghostwriting

- Zapewniona jest dbałość o język, formatowanie

 

Odpowiedzialność redaktora:

- Nieopublikowane materiały nie będą wykorzystywane przez redaktora lub członków redakcji do celów badawczych.

- Redaktor jest odpowiedzialny  za to, które prace będą publikowane.

- Redaktor i personel redakcyjny nie mogą ujawniać żadnych informacji dotyczących przedłożonej pracy osobom innym niż autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni i    wydawca, w zależności od przypadku.

 

Odpowiedzialność recenzenta:

- Każdy recenzent, który uważa się za niewystarczająco kompetentnego, aby zrecenzować dany artykuł lub wie, że jego szybka weryfikacja będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora i wycofać się z procesu recenzji.

- Wszelkie prace otrzymane do przeglądu muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie mogą być ujawniane ani podane do dyskusji z innymi osobami, za wyjątkiem redaktora.

- Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest nieodpowiednia i niedopuszczalna.

- Informacje lub pomysły uzyskane podczas recenzji prac muszą być poufne i nie są wykorzystywane do osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni recenzować manuskryptów, w których mają konflikty interesów, wynikające z konkurencji, współpracy, lub innych powiązań z autorami, firmami lub instytucjami powiązanymi z recenzowaną pracą.

- Recenzenci powinni zwrócić uwagę, czy recenzowana praca zawiera obserwacje lub argumenty pochodzące z innych publikacji. Recenzenci mają obowiązek powiadomić redaktora o istotnym podobieństwie lub nakładaniu się treści między rozpatrywaną pracą a innymi opublikowanymi artykułami, o których wiedzą.

Proces recenzowania pomaga redaktorowi w podjęciu decyzji redakcyjnych i może służyć także autorowi do udoskonalenia pracy.

 

Odpowiedzialność autorów:

- Nadesłany do publikacji artykuł nie może być publikowany w innym czasopiśmie.

- Autorzy oryginalnych raportów badawczych powinni przedstawić dokładne zestawienie wykonanych badań oraz obiektywną dyskusję o ich znaczeniu. Podstawowe dane powinny być dokładnie przedstawione w dokumencie, który powinien zawierać wystarczające szczegóły i odniesienia. Wszelkiego rodzaju oszustwa stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

- Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych z badań naukowych, z których po-wstał artykuł, do wglądu redakcyjnego i powinni, w miarę możliwości, być przygotowani do udostępnienia tych danych.

- Gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swojej opublikowanej pracy, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy dziennika oraz współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia dokumentu.

- Autorzy powinni składać wyłącznie oryginalne prace, odpowiednio cytując stwierdzenia innych oraz zamieszczać odwołania do literatury.

- Wszyscy autorzy powinni zawrzeć w publikacji  oświadczenie ujawniające wszelkie finansowe lub inne merytoryczne konflikty interesów, które mogą być interpretowane jako wpływające na wyniki lub interpretację ich pracy. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu, za przyczyną którego powstał artykuł.

- Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które przyczyniły się znacząco do koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji zgłoszonej pracy. Osoby, które wniosły znaczący wkład w powstanie artykułu, powinny zostać wymienieni jako współautorzy. Autor odpowiadający za publikację ma za zadanie sprawdzić, czy wszyscy współautorzy zaakceptowali ostateczną wersję dokumentu i zgodzili się na jego publikację.