Up

v24_n2_a5_Ziarko_99-110.pdf

v24_n2_a5_Ziarko_99-110.pdf
File Size:
287.58 kB

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Poznawcza reprezentacja schorzenia a funkcjonowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca / Cognitive representation of an illness and functioning of patients with coronary disease (99–110)

Autorzy: Michał Ziarko, Aleksandra Parobkiewicz, Roch Jasielski

 

STRESZCZENIE
Choroba niedokrwienna serca jest chorobą przewlekłą upośledzającą funkcjonowanie somatyczne, emocjonalne i psychiczne. Adaptowanie się do niej można rozumieć w oparciu o transakcyjne ujęcie stresu, w którym końcowy efekt wyznaczany jest także przez ocenę, inaczej reprezentację poznawczą choroby. Zapytano, które z elementów poznawczej reprezentacji choroby sprzyjają dobremu funkcjonowaniu pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca. W badaniu wzięło udział 208 osób, w tym 148 mężczyzn (71,2%), cierpiących na chorobę niedokrwienną serca, w wieku 32‒84 lata (M = 57,32; SD = 9,46). Pacjenci wypełniali Kwestionariusz Spostrze-gania Własnej Choroby, Skalę Akceptacji Choroby, Skalę Satysfakcji z Życia, Kwestionariusza Wypełniania Ról Społecznych w Chorobie. Wyniki wskazują, że najlepsze parametry funkcjonowania (m.in. wysoki poziom akcep-tacji choroby, zadowolenie z życia) uzyskują pacjenci niekoncentrujący się na negatywnych konsekwencjach choroby, niereagujący silnymi emocjami na nią oraz ignorujący znaczenie czynników psychologicznych w genezie choroby. Wyniki potwierdzają podstawowe założenie transakcyjnej teorii stresu, że od subiektywnej percepcji krytycznego wydarzenia życiowego zależy przebieg reakcji stresowej.

Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, transakcyjna teoria stresu, poznawcza reprezentacja choroby

 
 
 
Powered by Phoca Download