Up

2014-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 20, nr 4, 2014.
 

Słowo od redakcji.

autor: Halina Podbielska

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Magnetoacoustic tomography with magnetic induction for low conductivity objects / Tomografia magnetoakustyczna ze wzbudzeniem indukcyjnym do badania obiektów o niskiej konduktywności: 187–192.

Autorzy:   Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Marcin Ziółkowski, Stanisław Gratkowski, Krzysztof Stawicki, Andrzej Brykalski, Barbara Szymanik, Adam Żywica.

ABSTRACT
This paper presents a new promising non-invasive electrical conductivity imaging method of low-conductivity objects (e.g. biological tissues), called Magneto-Acoustic Tomography with Magnetic Induction (MAT-MI). The described method combines ultrasound and magnetism into one unified hybrid technique. The object is placed in a static and a pulsed (μs) magnetic field. The time-varying (pulsed) magnetic field induces eddy currents in the object. Consequently, the object emit ultrasonic waves through the Lorentz force produced by the combination of the eddy current and the static magnetic field. The ultrasonic waves are then collected by the detectors located around the object for image reconstruction. MAT-MI combines the good contrast of Electrical Impedance Tomography (EIT) with the good spatial resolution of sonography. The aim of this paper is a review of theoretical studies of MAT-MI and discussion of possible future research directions.
 
Keywords: magnetoacoustic tomography with magnetic induction (MAT-MI), conductivity imaging of biological structures.

Wybrane metody otrzymywania porowatych rusztowań w inżynierii tkankowej / Selected methods of preparation of porous scaffolds for tissue engineering: 193–203.

Autorzy: Michał Dziadek, Katarzyna Cholewa-Kowalska.

STRESZCZENIE
Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną, której celem jest opracowanie biologicznych substytutów umożliwiających regenerację lub zastąpienie uszkodzonych lub zmienionych chorobowo tkanek czy organów. Dąży się do tego, aby rusztowania tkankowe posiadały wymagane korzystne cechy oraz spełniały przynajmniej niektóre funkcje naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej. Jednym z najważniejszych etapów opracowania podłoży jest projektowanie i wytwarzanie przestrzennej, wysoko porowatej struktury o pożądanym kształcie i rozmiarze porów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stan wiedzy na temat najpopular-niejszych metod wytwarzania przestrzennych rusztowań w inżynierii tkankowej, do których należą: odlewanie z roztworu z wymywaniem porogenu, termicznie indukowana separacja faz oraz separacja faz w układzie rozpuszczalnik–nierozpuszczalnik.
 
Słowa kluczowe: inżynieria tkankowa, rusztowania porowate, odlewanie z roztworu z wymywaniem porogenu, termicznie indukowana separacja faz, separacja faz w układzie rozpuszczalnik–nierozpuszczalnik.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Badania wpływu mikroklimatu podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne / Evaluation of the influence of the underground salt chambers microclimate of King SPAin Wieliczka salt mine on the body weight, fatty tissue, and lipid balance – preliminary study: 204–216.

Autorzy: Sławomir Pośpiech, Paweł Barucha, Zbigniew Damijan, Jan Błaszczyk, Renata Czapkowicz-Pośpiech.

STRESZCZENIE
Celem badania była ocena wpływu podziemnego mikroklimatu kopalni soli na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową człowieka. Badanie przeprowadzono w Komorze Solnej „Jezioro Wessel”, znajdującej się 135 metrów pod ziemią, na poziomie trzecim Kopalni Soli w Wieliczce. Badaniem objęto 43 zdrowe dorosłe osoby. Każdego dnia pobytu dwukrotnie wykonywano pomiar masy ciała oraz zawartości tkanki tłuszczowej. Pomiary prowadzono 15 minut po dotarciu badanych do Komory Solnej i drugi raz 15 minut przed wyjazdem z kopalni. Przed rozpoczęciem badań i po ich zakończeniu uczestnikom pobrano krew obwodową z żyły łokciowej do analiz biochemicznych, obejmujących oznaczenie: cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i trójglicerydów. Wykonane analizy wskazują, że 14-dniowe, 6,5-godzinne przebywanie w podziemnej atmosferze kopalni soli powoduje istotny statystycznie wzrost masy ciała, wzrost zawartości tkanki tłuszczowej, wzrost cholesterolu HDL i trójglicerydów oraz nieistotny statystycznie spadek poziomu cholesterolu całkowitego.
 
Słowa kluczowe: subterraneoterapia, masa ciała, tkanka tłuszczowa, gospodarka lipidowa.

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine.

Jakość życia kobiet w zależności od stadium cellulitu / Women’s quality of life depending on the cellulite stage:  217–226.

Autorzy: Agnieszka Migasiewicz, Ewelina Dereń, Halina Podbielska, Joanna Bauer.

STRESZCZENIE
Praca dotyczyły wpływu cellulitu na jakość życia kobiet. Badaniami objęto 70 kobiet w wieku od 19 do 22 lat. Średnia wieku w grupie wyniosła 20,1 ± 0,8. W przypadku każdej wolontariuszki biorącej udział w eksperymencie dokonano oceny obu ud pod kątem występowania lipodystrofii typu kobiecego, potocznie zwanej cellulitem. Ocenę stopnia zaawansowania choroby przeprowadzono zgodnie z czterostopniową skalą Nürnbergera-Müllera, Wolontariuszki, u których potwierdzono występowanie defektu (60 osób), poproszono o wypełnienie polskiej wersji Kwestionariusza Percepcji Choroby – wersja skrócona (ang. The Brief Illness Perception Questionnaire – B-IPQ). Uzyskane wyniki dowiodły, że sposób przeżywania oraz subiektywne postrzeganie schorzenia zmienia się w czasie i jest skorelowane ze stadium zaawansowania cellulitu W pierwszym stadium wpływ ten jest stosunkowo niewielki i w dziesięciopunktowej skali wynosi ok. 2,5 pkt, jednakże już w stadium drugim dyskomfort psychiczny towarzyszący schorzeniu można uznać za znaczny (4,7 pkt), a w stadium trzecim za dość poważny (6,9 pkt). Reasumując, im lipodystrofia bardziej zaawansowana, tym większy dyskomfort psychiczny odczuwa pacjentka, a tym samym niższa jest jakość jej życia.
 
Słowa kluczowe: cellulit, lipodystrofia, jakość życia, percepcja choroby.

Listy do redakcji/ Letters to Editor.

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1979 roku za rozwój tomografii komputerowej / The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 for the development of computer tomography:  227–233.
 
Autor: Ewelina Dereń.
 
STRESZCZENIE
Od 1901 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny została przyznana już 105 razy. Do tej pory otrzymało ją ponad 200 osób. Jako jedna z pięciu nagród jest zapisana w testamencie Alfreda Nobla. W 1979 roku Nagrodę Nobla otrzymali dwaj naukowcy – amerykański fizyk Allan M. Cormack oraz brytyjski inżynier Godfrey N. Hounsfield. To prestiżowe wyróżnienie zostało im przyznane za ich wkład w rozwój tomografii komputerowej. Nagroda została podzielona między laureatów po połowie.
 
Słowa kluczowe: Nagroda Nobla 1979, tomografia komputerowa, Allan Cormack, Godfrey Hounsfield.

Nagroda Nobla w 2012 roku za przełomowe eksperymentalne metody, które umożliwiają pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych / The Nobel Prize in Physics 2012 for ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems:  234–237.

Autor: Tomasz Melcer

STRESZCZENIE
W 2012 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Serge Haroche i David J. Wineland „za przełomowe eksperymentalne metody, które umożliwiają pomiar i manipulację pojedynczych układów kwantowych”. Ich odkrycia pozwalają na wielokrotne obserwacje stanów kwantowych obiektów, takich jak fotony i jony, bez dekoherencji, czyli wymuszonego sprowadzenia tych cząsteczek na stałe do jednego z możliwych stanów. Przeprowadzone eksperymenty polegają na uwięzieniu cząsteczek w odpowiednich pułapkach jonowych schłodzonych do temperatur bliskich zeru absolutnemu, umieszczonych w próżni, a następnie wykorzystaniu różnic w sposobie oddziaływania cząsteczek na otoczenie w mierzonych stanach kwantowych. Te odkrycia wpłynęły na badania związane m.in. z komputerami kwantowymi i dokładnością pomiaru czasu.
 
Słowa kluczowe: Nagroda Nobla 2012, fizyka, systemy kwantowe.

Nagroda Nobla z chemii w 2014 roku za rozwój wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej / The Nobel Prize in Chemistry 2014 for the development of super-resolved fluorescencje: 238–245.

Autor: Kaja Frączkowska.

STRESZCZENIE
Możliwości obrazowania za pomocą mikroskopów optycznych przez długi czas były ograniczone przez tzw. limit dyfrakcji Abbego. Skutkiem istnienia tej granicy jest fakt, że za pomocą mikroskopii świetlnej nie można osiągnąć lepszej rozdzielczości niż połowa długości fali światła. Za obejście tej granicy przy pomocy cząsteczek fluorescencyjnych i zastosowanie specjalnej techniki obrazowania mikroskopowego, Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu Nagrody Nobla z chemii w 2014 roku trzem naukowcom – Stefanowi W. Hellowi, Williamowi E. Moernerowi oraz Ericowi Betzigowi. Ich prace doprowadziły do skonstruowania mikroskopu fluorescencyjnego o wysokiej rozdzielczości oraz przyczyniły się do rozwoju technik obrazowania pojedynczych molekuł (stimulated emission depletion microscopy STED). Nastąpił wtedy prawdziwy przełom w technikach mikroskopowych, który umożliwił mikroskopii optycznej spojrzenie w nanoświat.
 
Słowa kluczowe: Nagroda Nobla 2014, STED, Stefan W. Hell, Eric Betzig, William E. Moerner, limit dyfrakcji Abbego, mikroskopia optyczna.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering.

Biuletyn informacyjny 13. Polsko-Japońskie Seminarium Inżynierii Biomedycznej w Osace:  246–247.

Autor: Piotr Ładyżyński

 
 
Powered by Phoca Download