Up

2014-3

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 20, nr 3, 2014.

Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu uszkodzeń i odbudowie kości. Przegląd piśmiennictwa / The use of ultrasound in the treatment of defects and rebuilding of bones. Literature review:  172–180.

Autorzy: Mateusz Kowal, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Sławomir Jarząb.

STRESZCZENIE
Terapia ultradźwiękowa jest obecnie szeroko dostępna oraz stosowana w fizjoterapii i medycynie sportowej. Pulsacyjne ultradźwięki niskiej częstotliwości LIPUS (ang. low-intesity pulsed ultrasound) nie powodują zmian termicznych. Badania kliniczne, zgodne z medycyną opartą na faktach, potwierdziły możliwość ich zastosowania w procesie zrostu kostnego. Celem pracy jest przegląd obecnego stanu wiedzy na temat LIPUS. Do badań wykorzystano platformę Web of Knowledge. Używanym językiem był język angielski. Jako opcje wyszukiwania zostały użyte różne kombinacje słów kluczowych: LIPUS, bone, soft tissue, healing. Wyszukiwania zostały zawężone do publikacji z ostatnich 10 lat z włączoną lematyzacją. 10 prac zostało ocenionych pod kątem skuteczności randomizacji dla potrzeb medycyny opartej na faktach. Badania, głównie przedkliniczne, dowodzą przydatności stosowania LIPUS w przypadku opóźnionego zrostu kostnego lub jego braku. Jednakże niska wartość metodologiczna badań nad zwierzętami bądź liniami komórkowymi sugeruje potrzebę dalszego kontynuowania prac.
 
Słowa kluczowe: ultradźwięki, gojenie, kość, przegląd literatury.

Listy do redakcji/ Letters to Editor.

XX-lecie fizyki medycznej na Śląsku / Twenty years of Medical Physics in Silesia:   181–184.

Autorzy: Zofia Drzazga, Elżbieta Zipper, Armand Cholewka.

STRESZCZENIE
Fizyka Medyczna w Polsce ma już 50 letnią tradycję i wykładana jest na wielu uczelniach. Fizyka Medyczna na Śląsku jako specjalność na kierunku Fizyka po raz pierwszy pojawiła się już ponad dwadzieścia lat temu. Sympozjum „XX-lecie Fizyki Medycznej na Śląsku”, które odbyło się w dniach 6–7 czerwca 2014 roku
w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, poświęcone było m.in. podsumowaniu tych dwudziestu lat pracy. Przy okazji wspomniano również o osiągnięciach Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego, a także interdyscyplinarnej współpracy z innymi uczelniami, klinikami oraz placówkami, zajmującymi się fizyką medyczną w kraju. Sympozjum pokazało także, jak wielkie zmiany w fizyce medycznej zaszły w ciągu tych dwudziestu lat.
 
Słowa kluczowe: fizyka medyczna, rozwój nauki, kierunki interdyscyplinarne.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering.

Biuletyn informacyjny - Konkurs PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2014 r.: 185–186.

Autorzy: Jakub Pałko.

 

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Analiza sygnałów EEG na potrzeby interfejsu mózg-komupter / The analysis of EEG signals for the human brain-computer interface: 137–143.

Autorzy: Arkadiusz Hulewicz, Marcin Jukiewicz.

STRESZCZENIE
Praca dotyczy interdyscyplinarnego obszaru badań związanych z pomiarami i przetwarzaniem sygnału elektroencefalograficznego na potrzeby interfejsu mózg-komputer (BCI – brain computer interface). Badania EEG polegają na bezinwazyjnym pomiarze potencjałów elektrycznychz powierzchni czaszki za pomocą odpowiednich elektrod. W artykule szczegółowo przedstawiono podstawy neurobiologiczne i zagadnienia techniczne związane z pomiarami sygnałów EEG. Przedstawiono składowe sygnału elektroencefalograficznego, a także jego artefakty. Omówiono działanie systemów zawierających interfejsy mózg-komputer oraz opisano sposoby wyodrębnienia z sygnału parametrów wykorzystywanych w interfejsach BCI.
 
Słowa kluczowe: badania elektroencefalograficzne, potencjał spoczynkowy, potencjał czynnościowy, interfejs mózg-komputer.

Badanie elektroencefalograficzne wybranych reakcji ośrodków mózgowych spowodowanych efektem otwarcia oczu / Electroencephalographic research of selected reaction centers of the brain caused by an eye-opening effect:  144–155.

Autorzy: Paweł Kościuszko, Wojciech Ciesielka, Andrzej Gołaś.

STRESZCZENIE
W pracy opisano badania i analizę sygnałów elektroencefalograficznych zarejestrowanych w trakcie czynności otwierania oczu. Eksperyment rejestracji w określonych przedziałach czasowych zmian sygnału EEG, spowodowanych otwieraniem oczu przez badanego. W eksperymencie wykorzystano metodę 10-20 rozmieszczenia elektrod oraz wykorzystano 19 elektrod do rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu na czterech częściach kresomózgowia (czołowej, ciemieniowej, potylicznej oraz skroniowych). Zaproponowano algorytm procesu określenia wektora symptomów. Do określenia elementów niniejszego wektora wykorzystano wartości: maksymalne, minimalne oraz ich przyrost, przeprowadzono analizę za pomocą krótkoczasowej transformaty, analizę za pomocą ciągłej i dyskretnej transformacji falkowej. Badania wykazały możliwość wyodrębnienia pewnych sygnałów, w których wartości poszczególnych parametrów są do siebie zbliżone i znacząco się różnią od innych parametrów sygnałów. Uzyskane wyniki badań mają charakter poznawczy i stanowią podstawę do przeprowadzania kolejnych eksperymentów.

 

Słowa kluczowe: EEG, elektroencefalografia, mózg, otwarcie oczu.

Szkła bioaktywne w inżynierii tkankowej / Bioactive glasses for tissue engineering:  156–165.

Autorzy: Michał Dziadek, Justyna Pawlik, Katarzyna Cholewa-Kowalska.

STRESZCZENIE
Ceramika jest materiałem implantacyjnym powszechnie stosowanym w ortopedii oraz stomatologii. W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie materiałów bioaktywnych, do których należą między innymi bioaktywne szkła i szkło-ceramika. W obszarze kontaktu mają one zdolność wywołania specyficznej odpowiedzi biologicznej, która prowadzi do tworzenia trwałego wiązania pomiędzy tkanką i materiałem. Bioaktywność szkieł w dużej mierze zależy od ich składu chemicznego, procesu wytwarzania (proces wysokotemperaturowy lub zol-żel) oraz obróbki termicznej. Uwalniane z powierzchni szkła jony mogą wpływać na odpowiedź wewnątrz- i zewnątrzkomórkową. Jednoczesne aktywowanie odpowiednich genów osteoblastów prowadzi do ich proliferacji oraz produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej. W opracowaniu przedstawiono podział ceramiki ze względu na sposób oddziaływania z tkankami, opisano mechanizm bioaktywności szkieł w kontakcie z płynem fizjologicznym, a także możliwości badania tego zjawiska w warunkach in vitro. Ponadto, dokonano porównania właściwości bioaktywnych szkieł wytwarzanych tradycyjną metodą topienia oraz metodą zol-żel.
 
Słowa kluczowe: bioaktywność, bioceramika, szkła bioaktywne, szkło-ceramika, ceramika resorbowalna, szkła topione, szkła pochodzenia żelowego.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Elektrody tekstylne do elektrostymulacji mięśni – doniesienie wstępne / Textile electrodes for muscles electrostimulation – preliminary report:  166–171.

Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Michał Frydrysiak, Janusz Zięba, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Łukasz Tęsiorowski, Krzysztof Gniotek, Jan Błaszczyk.

STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano elementy konstrukcji elektrod tekstylnych (TXT) przeznaczonych do elektrostymulacji mięśni, jak również wyniki wstępnych badań aplikacyjnych u osób zdrowych. Badaniami objęto 65 zdrowych ochotników (wiek: 20,2 ± 1,4 lat), u których analizowano wrażenia subiektywne towarzyszące elektrostymulacji mięśni kończyn górnych i dolnych z użyciem testowanych elektrod TXT oraz standardowych elektrod żelowych (EERC200M, BioMedical Life System, USA). Do elektrostymulacji zastosowano przenośny elektrostymulator EMS D7 (BioMedical Life System, USA). Wszystkie badania wykonywane były pod nadzorem przeszkolonych osób, zaś skategoryzowane wrażenia subiektywne badane osoby określały za pomocą ankiety. Wyniki wykazały dobrą tolerancję testowanych elektrod TXT przez większość badanych ochotników.

 

Słowa kluczowe: elektrody tekstylne, elektrostymulacja mięśni, kończyny, testy.

 
 
Powered by Phoca Download