Up

2014-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 20, nr 2, 2014

 

Słowo od redakcji

Autor: Halina Podbielska

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Zastosowanie termowizji do śródoperacyjnej oceny metabolizmu i funkcji mózgu – doniesienia wstępne / Thermal imaging for intraoperative evaluation of metabolism and brain function – preliminary study: 73-79.

Autorzy: Katarzyna Kaczmarska, Zbigniew Czernicki, Mariusz Kastek, Ewa Koźniewska, Marta Zębala, Jacek Bogucki, Tadeusz Piątkowski, Henryk Polakowski, Łukasz Przykaz

STRESZCZENIE
W pracy opisano nową obiecującą metodę nieinwazyjnego obrazowania przewodności elektrycznej obiektów słabo przewodzących (np. tkanek biologicznych) zwaną tomografią magnetoakustyczną ze wzbudzeniem indukcyjnym (ang. Magneto-Acoustic Tomography with Magnetic Induction – MAT-MI). Prezentowana metoda jest techniką hybrydową i łączy badania ultradźwiękowe z magnetyzmem. Badany obiekt umieszczony jest w statycznym oraz impulsowym (μs) polu magnetycznym. Zmienne pole magnetyczne indukuje w nim prądy wirowe. W wyniku działania sił Lorentza powstałych dzięki interakcji prądów wirowych oraz statycznego pola magnetycznego, obiekt będzie emitował fale ultradźwiękowe. Fale te są odbierane przez detektory umieszczone.

 

Słowa kluczowe: mózgowy przepływ krwi, temperatura mózgu, kamera termograficzna.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizie sygnałów elektrokardiograficznych / Using artificial neural networks for analysis of electrocardiographic signals 80-94.

Autorzy: Monika Litwińska.

STRESZCZENIE

Celem pracy było przebadanie możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do analizy i rozpoznawania sygnałów EKG. Artykuł zawiera przegląd zagadnień dotyczących EKG, pozyskiwania i interpretacji sygnałów oraz zastosowania sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki. Znaczącym elementem pracy jest próba zaimplementowania w programie Matlab systemu rozróżniającego sygnały różnego typu.

Słowa kluczowe: EKG, sztuczna inteligencja, sztuczne sieci neuronowe, Matlab.

Zagadnienia prawne w medycynie i inżynierii biomedycznej / Law regulations in Medicine and Biomedical Engineering.

Projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Draft act on the law amendment of the act of prevention of drug abuse: 95–100.

Autorzy: Karol Zawiślak, Kamil Stolarski.

STRESZCZENIE
Proces legislacyjny w swojej zasadniczej części jest jawny i każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad poszczególnymi projektami ustaw lub rozporządzeń. Jest to cenne w szczególności w przypadku osób zajmujących się zawodowo działalnością medyczną, czy też farmaceutyczną. Regulacje dotyczące ochrony zdrowia zmieniają się często, a poszczególne nowele wprowadzają nowe, istotne dla osób zainteresowanych, rozwiązania. Dlatego ważne jest, aby kontrolować ten proces i jak najszybciej zapoznawać się z projektami, wypowiadając się o ich brakach, jak i płynących z nich zagrożeniach. Dlatego też autorzy postanowili zwrócić uwagę na projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który ukazał się publicznie w dniu 3 lutego 2014 r. i może wprowadzić istotne zmiany z punktu widzenia producentów środków psychoaktywnych, jak i farmaceutów, czy techników farmacji. W treści artykułu zdiagnozowano i opisano kluczowe problemy, które mogą wyniknąć w związku z przyjęciem nowelizacji w proponowanym kształcie oraz wskazano na zagrożenia z nich płynące.


Słowa kluczowe: prawo, projekt ustawy, nowelizacja, przeciwdziałanie narkomanii, farmacja, substancje psychoaktywne.

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine.

Wpływ chorób serca na jakość życia – opracowanie na podstawie przeglądu piśmiennictwa / Influence of the heart diseases on quality of life – literature review:  101–118.

Autorzy: Barbara Cieślik.

STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano opublikowane wyniki badań naukowych na temat jakości życia pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W tym celu dokonano przeglądu artykułów w wiodących kardiologicznych czasopismach zagranicznych (Annals of Thoracic Surgery, Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, British Heart Journal, Cardiology, Circulation) i polskich (Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta) opublikowanych od stycznia 2004 do grudnia 2013 roku. Do analizy wybrano 42 artykuły (28 z piśmiennictwa zagranicznego i 14 z piśmiennictwa polskiego), które zostały podzielone na następujące grupy: zaburzenia rytmu serca – 8 artykułów, choroby aorty i zastawki aortalnej – 9 artykułów, choroba niedokrwienna serca – 4 artykuły, wrodzone wady serca – 5 artykułów, choroba wieńcowa – 7 artykułów, choroba tętnic obwodowych – 2 artykuły oraz zabiegi kardiochirurgiczne – 7 artykułów.

Słowa kluczowe: choroby serca, jakość życia, przegląd piśmiennictwa.

Jakość życia chorych na AIDS w Libii / Quality of life of AIDS patients in Libia: 119–127.

Autor: Ghanim Mansour Abusaeida.

STRESZCZENIE Praca omawia wyniki badań chorych na HIV/AIDS przeprowadzone w Libii pod nadzorem National Infectious Diseases Control Center w latach 2008–2009 w grupie 151 pacjentów. Obok badań diagnostycznych, charakteryzujących stan zdrowotny chorych, wykonano badania ankietowe, które pozwoliły uzyskać ocenę stanu psychosomatycznego, socjoekonomicznego oraz subiektywnego poczucia jakości życia. Odpowiednio opracowane kwestionariusze przygotowano według zasad stosowanych zgodnie z zasadami WHO. Celem nadrzędnym badań było monitorowanie i ocena realizacji strategii leczniczych wobec chorych na HIV/AIDS, a celem ogólnym - określenie potrzeb chorych w zakresie ich jakości życia. W pracy wykazano, iż (1) niższe parametry jakości życia i stanu zdrowia oraz większe nasilenie stanów chorobowych pacjentów występują w początkowym i bardzo zaawansowanym stadium choroby; (2) jakość życia pacjentów najbardziej obniża fakt postawienia diagnozy o ich zachorowaniu; (3) odczuwany stan jakości życia silnie zależy od wielu czynników, takich jak stan fizyczny, rodzinny i stosunek otoczenia do chorego; (4) oczekiwania chorego zmieniają się w czasie, przechodząc różne etapy, a stosunek do własnej choroby zależy od stopnia zaakceptowania swojego stanu zdrowia; (5) parametry fizjologiczne i sytuacja materialna nie zawsze decydują o jakości życia chorego, gdyż znaczny na nią wpływ na życie rodzinne i wspólnotowe; (6) jakość życia chorych w zaawansowanym stanie choroby jest oceniana przez nich samych często wyżej niż chorych w początkowym stadium choroby. Powodem są obronne mechanizmy psychologiczne, które odgrywają tutaj znaczną rolę, a dzięki nim chorzy potrafią odnaleźć wyższą satysfakcję ze swojego życia w porównaniu z osobami w korzystniejszej sytuacji życiowej.

Słowa kluczowe: jakość życia chorych na HIV/AIDS, ocena stanu psychosomatycznego, socjoekonomicznego oraz subiektywnego poczucia jakości życia; badania ankietowe, analiza statystyczna wyników.

Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na jakość życia osób zdrowych – rozważania wstępne / Influence of physical activity on the quality of life of healthy adults – preliminary remarks:  128–132.

Autor: Maria-Luiza Podbielski.

STRESZCZENIE

Praca omawia terminologię związana z jakością życia i metody badania. Zwrócono uwagę na badanie jakości życia osób zdrowych w aspekcie systematycznie uprawianej aktywności fizycznej jako zachowań prozdrowotnych.


Słowa kluczowe: jakość życia, aktywność fizyczna.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ogłasza wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską – VIII edycja Konkursu PTIB: 133–135.

Autor: Jakub Pałko.

KONKURS Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej obronioną w roku 2013.

 
 
Powered by Phoca Download