Up

2018-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 24, nr 2, 2018

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Analiza kompleksowości sygnału pulsu rogówki u osób zdrowych, chorych na jaskrę i z podejrzeniem jaskry / Analysis of corneal pulse complexity in healthy subjects, glaucoma patients, and glaucoma suspects (65–73)

Autorzy: Patryk M. Ząbkiewicz, Michał M. Placek, Monika E. Danielewska

 

STRESZCZENIE
Puls rogówki, jako jeden z przejawów dynamiki oka, ma duży potencjał w diagnostyce jaskry. Sygnał pulsu rogówki, podobnie jak wiele innych sygnałów biologicznych, charakteryzuje się pewnym stopniem kompleksowości odzwierciedlającym zmiany w organizmie związane z wiekiem, a także występowaniem róż-nych zjawisk chorobowych. Metodą, która umożliwia pomiar złożoności sygnału, jest badanie entropii. W niniejszej pracy po raz pierwszy podjęto próbę sprawdzenia, czy analiza kompleksowości sygnału pulsu rogówki z zastosowaniem algorytmu Refined Composite Multiscale Fuzzy Entropy, pozwoli dokonać klasyfikacji badanych osób i określenie przynależności do grupy osób zdrowych, chorych na jaskrę albo z podejrzeniem jaskry. Analiza statystyczna klasyfikatorów uzyskanych na podstawie wyników entropii wykazała istotną różnicę w przypadku dwu par grup: z podejrzeniem jaskry vs z jaskrą oraz w przypadku zdrowych vs chorych na jaskrę. Uzyskane wyniki pokazują, że entropia wieloskalowa z sygnału pulsu rogówki może być w przyszłości nowym parametrem wspomagającym okulistów w diagnostyce jaskry.

Słowa kluczowe: kompleksowość sygnału, entropia wieloskalowa, puls rogówki, jaskra.

Projektowanie i badania wytrzymałościowe protezy kończyny górnej / Desigining and strenght tests of upper limb prosthesis (74-79)

Autorzy: Sławomir Grycuk

 

STRESZCZENIE
Projektowanie protez kończyn górnych stanowi bardzo skomplikowany problem. Należy wziąć pod uwagę różnorodność, złożoność i precyzję wykonywanych ruchów. Sztuczna ręka powinna pozwalać chwycić każdy przedmiot z dużą precyzją, odpowiednią siłą i dynamiką. W artykule przedstawiono lekką i tanią protezę mio-elektryczną o kształcie ludzkiej dłoni uzyskanej przy pomocy inżynierii odwrotnej ze skanu 3D. Pozwoliło to na dokładniejsze imitowanie prawdziwych ruchów, dokładności i siły rzeczywistej ręki w zsynchronizowany sposób, a także umożliwiono niezależny ruch kciuka i palców. Jest to autorska koncepcja protezy ręki człowieka z wyko-rzystaniem mechanizmu ruchomego palca. Na końcu zaprezentowano symulacje numeryczne MES wykonane w programie Ansys.

Słowa kluczowe: bioniczna proteza, CAD, numeryczna analiza

Medycyna fotodynamiczna / Photodynamic medicine

 

Influence of exercises in an open and a closed kinematic chain on proprioception of an elbow joint / Wpływ ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym na propriocepcję stawu łokciowego (80–89)

Autorzy: Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler

 

STRESZCZENIE
The presented study aimed to assess the influence of exercises in an open and a closed kinematic chain on the level of proprioception of an elbow joint. Examination was carried out on 25 patients, aged 19‒30. Proprioception at 30, 60, 90 and 120 degrees of elbow flexion was measured for each patient. The exercises were performed within 2 weeks. Results shown that in the left limb there were statistically significant differences after application of exercises in open kinematic chains in position of 60 degrees of elbow flexion (p≤0,02) and after exercises in closed kinematic chains in 90 degrees of elbow flexion (p≤0,01). In the right limb, statistically significant differences after exercises in open kinematic chains (30, 60, 90 degrees) and in position of 120-degree flexion in closed kinematic chain, were observed. If there is a desire to improve proprioception above 90 degrees of elbow flexure, it is recommended to apply exercises in the closed kinematic chain.

Słowa kluczowe: proprioception, elbow joint, kinematic chain

The effect of whole-body cryotherapy on the lipid profile and blood glucose concentration in older women / Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na profil lipidowy i stężenie glukozy we krwi u kobiet w starszym wieku (90–98)

Autorzy: Anna Misiorek, Aleksandra Kulis, Jacek Głodzik, Krzysztof Wrześniewski, Anna Marchewka

 

STRESZCZENIE
The aim of the study was to evaluate changes in the level of total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, and glucose in older women with spondyloarthrosis, who underwent whole-body cryotherapy treatments. The experimental group, which comprised 69 older women between 65 and 70 years of age, was randomly divided into three sub-groups. Each subgroup was exposed to different physiotherapeutic procedure for two weeks: cryotherapy, kinesio-therapy, and cryotherapy combined with kinesiotherapy. The control group comprised 25 women who did not get any therapeutic intervention. The level of total cholesterol, LDL fraction, HDL fraction, triglycerides, and glucose was assessed for each group. No significant changes in any of the studied parameters of fat fractions were observed. In women exposed to both cryotherapy and kinesiotherapy, the level of fasting glycemia decreased significantly. Applying whole-body cryotherapy to older women with spondyloarthrosis does not cause changes in the level of cholesterol and triglycerides, but may cause changes in the level of glucose..

Keywords: whole-body cryotherapy, total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, glucose

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Poznawcza reprezentacja schorzenia a funkcjonowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca / Cognitive representation of an illness and functioning of patients with coronary disease (99–110)

Autorzy: Michał Ziarko, Aleksandra Parobkiewicz, Roch Jasielski

 

STRESZCZENIE
Choroba niedokrwienna serca jest chorobą przewlekłą upośledzającą funkcjonowanie somatyczne, emocjonalne i psychiczne. Adaptowanie się do niej można rozumieć w oparciu o transakcyjne ujęcie stresu, w którym końcowy efekt wyznaczany jest także przez ocenę, inaczej reprezentację poznawczą choroby. Zapytano, które z elementów poznawczej reprezentacji choroby sprzyjają dobremu funkcjonowaniu pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca. W badaniu wzięło udział 208 osób, w tym 148 mężczyzn (71,2%), cierpiących na chorobę niedokrwienną serca, w wieku 32‒84 lata (M = 57,32; SD = 9,46). Pacjenci wypełniali Kwestionariusz Spostrze-gania Własnej Choroby, Skalę Akceptacji Choroby, Skalę Satysfakcji z Życia, Kwestionariusza Wypełniania Ról Społecznych w Chorobie. Wyniki wskazują, że najlepsze parametry funkcjonowania (m.in. wysoki poziom akcep-tacji choroby, zadowolenie z życia) uzyskują pacjenci niekoncentrujący się na negatywnych konsekwencjach choroby, niereagujący silnymi emocjami na nią oraz ignorujący znaczenie czynników psychologicznych w genezie choroby. Wyniki potwierdzają podstawowe założenie transakcyjnej teorii stresu, że od subiektywnej percepcji krytycznego wydarzenia życiowego zależy przebieg reakcji stresowej.

Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, transakcyjna teoria stresu, poznawcza reprezentacja choroby

Informatyka medyczna / Medical informatics

 

Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia i uwarunkowania dalszego rozwoju / Medical mobile applications: use, limitations, and conditions of future growth (111-122)

Autor: Józef Kozak, Adrian Goral, Mateusz Danioł

 

STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat rosnąca popularność przenośnych urządzeń komputerowych, takich jak smartfony i tablety, stała się impulsem do rozwoju nowego rodzaju narzędzi dla medycyny – mobilnych aplikacji medycznych. Skala tego zjawiska przypomina zmiany, jakie w latach 80. i 90. XX wieku zapoczątkowało w diagnostyce i terapii wprowadzenie komputerów osobistych. Z technologicznego punktu widzenia urządzenia mobilne dorównują obecnie klasycznym komputerom, a pod pewnymi względami nawet je przewyższają. W zastosowaniach medycz-nych zamierzoną funkcję urządzenia mobilne uzyskują poprzez instalację oprogramowania (aplikacji), a w niektórych przypadkach również poprzez dołączenie dodatkowego sensora. Celem artykułu jest usystema-tyzowanie aktualnej wiedzy na temat mobilnych aplikacji medycznych: przedstawienie ich klasyfikacji oraz zilustrowanie jej przykładami aplikacji będących już obecnie w użyciu. Celem pracy jest także omówienie sprzętowych i programowych ograniczeń wynikających z przyjętego modelu funkcjonowania. Artykuł przed-stawia także warunki dalszego rozwoju mobilnych aplikacji medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów o odpowiednich kompetencjach technicznych i wiedzy medycznej, pozwalających na efektywną komunikację ze środowiskiem lekarzy.

Słowa kluczowe: mHealth, urządzenia medyczne, medycyna mobilna, chirurgia wspomagana komputerowo

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

Podsumowanie XI edycji konkursu PTIB (123−125)

Autor: Krzysztof Jakub Pałko

Światowy Kongres Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedycznej (126−127)

Autor: Krzysztof Jakub Pałko

IMPLANTY 2018 – Konferencja naukowa na Politechnice Gdańskiej (128−130)

Autor: Krzysztof Jakub Pałko

 

 
 
Powered by Phoca Download