Up

2017-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 23, nr 4, 2017

Wpływ produktów utlenienia lipidów na właściwości oraz proces elektroporacji dwuwarstwowych płaskich błon lipidowych / Influence of the lipid peroxidation products on properties and electroporation process of the planar bilayer lipid membranes (229–245)

Autorzy: Hanna Misiak, Krystian Kubica

 

STRESZCZENIE
Alternatywnym sposobem zwiększenia biernej przepuszczalności błon biologicznych dla cząsteczek biologicznie aktywnych, w tym leków, jest elektroporacja. Pod wpływem pola elektrycznego o odpowiednich parametrach w fazie lipidowej błon biologicznych pojawiają się pory. Podatność błony na elektroporację zależy od wielu czynników, w tym otoczenia komórki oraz od stanu lipidów tworzących błony. Wyniki badań doświadczalnych oraz teoretycznych dotyczące wpływu wybranych produktów utlenienia lipidów na podatność błony na elektroporację nie prowadzą do jednoznacznych konkluzji. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu wszystkich produktów utlenienia lecytyny jajecznej obecnych w utlenionej lecytynie na przebieg elektroporacji. Produkty utlenienia lecytyny zbadano techniką spektroskopii podczerwieni. Pomiary wartości parametrów elektrycznych i elektroporacyjnych utworzonych błon przeprowadzono za pomocą potencjostatu-galwanostatu w układzie 4-elektrodowym. Porównanie wyników badań z użyciem błon utworzonych z lecytyny utlenionej oraz nieutlenionej wykazało spadek wartości pojemności właściwej, wzrost rezystancji oraz stabilności błony zawierającej produkty utlenionej lecytyny. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne w optymalizacji protokołów elektroporacyjnych u pacjentów szczególnie narażonych na czynniki utleniające np. większą ekspozycję na UV.

Słowa kluczowe: elektroporacja, utlenienie lipidów, parametry elektroporacyjne

Possibilities of phosphorous magnetic resonance spectroscopy (31P MRS) in brain diagnostics / Możliwości fosforowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (31P MRS) w diagnostyce mózgu (246–252)

Autor: Monika Cichocka

 

STRESZCZENIE
Phosphorous Magnetic Resonance Spectroscopy (31P MRS) is an interesting technique with a great potential in medical diagnostics. It is a perfect supplement to the examinations concerning information on the biochemical composition of the examined tissue, the level of metabolites containing phosphorus atoms, and indirectly, the metabolism of the tissue. Although the 31P MRS was historically the first known MR spectroscopy technique, it is currently not used as a diagnostic standard in spite of its numerous advantages. The purpose of this work is to present the 31P MRS method, particularly regarding its wide diagnostic capabilities.

Keywords: phosphorus magnetic resonance spectroscopy, 31P MRS, MR spectrum, human brain

PDobór funkcji bazowych do aproksymacji sygnału elektrokortygraficznego w detekcji obszaru padaczkowego / Selection of base function for electrographic signal approximation (253–260)

Autorzy: Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz J. Rak, Andrzej Rysz

 

STRESZCZENIE
Celem badań opisanych jest dobór funkcji bazowych, które pozwolą na dokładne opisanie sygnałów elektrokortykograficznych (ECoG) z zachowaniem ich właściwości diagnostycznych. Sygnały ECoG są powszechnie wykorzystywane do wskazania miejsca obszaru padaczkorodnego mózgu. Do doboru najlepszej rodziny falek w charakterze funkcji bazowych zastosowano algorytm MP (ang. Matching Pursuit). Przedstawiono przykład, w jaki sposób z wykorzystaniem analizy falkowej można wykryć zapisy patologiczne w sygnale ECoG.

Słowa kluczowe: elektrokortykografia, ECoG, padaczka, analiza falkowa, algorytm Matching Pursuit

Przegląd metod segmentacji i interpretacji stosowanych w analizie obrazów mikroskopowych / Review of segmentation and interpretation methods used in microscopic images analysis(261–269)

Autorzy: Dominik Spinczyk, Łucja Kowalewska

 

STRESZCZENIE
Rozwój technik mikroskopowych przestrzennego obrazowania wymaga udoskonalania metod przetwarzania, wizualizacji oraz interpretacji analizowanych struktur biologicznych. W artykule przedstawiono krótki przegląd technik mikroskopowych wykorzystywanych do trójwymiarowych rekonstrukcji oraz typowe etapy przetwarzania obrazów mikroskopowych: redukcja szumów, segmentacja, detekcja i mapowanie makro połączeń, uśrednianie i klasyfikacja oraz walidacja. Szczególny nacisk położono na przegląd metod segmentacji z podziałem na wykorzystywane klasy metod. Przedstawiono również powszechnie stosowane ilościowe kryteria jakości segmentacji. Dokonano zwięzłego przeglądu narzędzi wspomagających segmentację obrazów mikroskopowych z opisem popularnych narzędzi komercyjnych oraz klasy open source.

Słowa kluczowe: segmentacja, tomografia elektronowa, modele przestrzenne

Zastosowanie przezbrzusznego badania ultrasonograficznego w ocenie mięśni dna miednicy w fizjoterapii / The use of transabdominal ultrasound in pelvic floor muscles evaluation in physiotherapy (270–277)

Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Joanna Grzegorczyk, Anna Marchewka

 

STRESZCZENIE
Mięśnie w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego pełnią rolę podtrzymującą dla narządów miednicy mniejszej, odpowiadają za kontyngencję pęcherza oraz pełnią funkcję mięśni oddechowych. Mięśnie dna miednicy są również uważane za ważną część mechanizmu stabilizacji głębokiej kręgosłupa. U pacjentów z zaburzeniami funkcji mięśni dna miednicy mamy do czynienia z dolegliwościami bólowymi w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy, z objawami nietrzymania moczu oraz z zaburzeniami toru oddychania. Celem pracy jest przedstawienie metodyki zastosowania obrazowania ultrasonograficznego w ocenie funkcji mięśni dna miednicy. Ultrasonografia staje się coraz bardziej popularna w pracy fizjoterapeutów, zarówno w diagnostyce zaburzeń mięśni głębokich kompleksu lędźwiowo-miednicznego jak i jako narzędzie służące do biofeedbacku podczas terapii.

Słowa kluczowe: mięśnie dna miednicy, ultrasonografia, fizjoterapia

Zarządzanie procesem telerehabilitacji chorych po udarze mózgu z wykorzystaniem gier komputerowych / Managing of telerehabilitaion process in patients after stroke with the use of computer games (285–302)

Autorzy: Kazimierz Frączkowski, Justyna Witkowska, Grzegorz Ślązak

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono prototyp systemu teleinformatycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze mózgu. Rehabilitacja pacjentów była prowadzona z wykorzystaniem interaktywnych gier komputerowych, w trakcie których pacjent wykonywał zlecone ćwiczenia rehabilitacyjne, będące elementem scenariusza gry. W trakcie leczenia rodzaj gry oraz jej poziom trudności był dobierany w zależności od stopnia niedowładu poudarowego kończyny górnej oraz predyspozycji pacjenta. W badaniach wzięły udział dwie grupy pacjentów o porównywalnym stopniu i rodzaju skutków poudarowych, jedna z nich rehabilitowana była w sposób tradycyjny a druga eksperymentalna rehabilitowana była z wykorzystaniem systemu FizoGame. W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych, które wskazują na pozytywne efekty zastosowania gier komputerowych w rehabilitacji w porównaniu do procedur konwencjonalnych.

Słowa kluczowe: gry komputerowe w rehabilitacji, gry komputerowe, teleopieka, telemedycyna, telerehabilitacja

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

PTIB ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej obronioną w 2017 r. (303−305)

Autorzy: Krzysztof Jakub Pałko

 
 
Powered by Phoca Download