Up

2017-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 23, nr 2, 2017

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Badania biologiczne kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra / Biological studies of polymer composites containing silver nanoparticles (75–86)

Autorzy: Magdalena Ziąbka, Michał Dziadek, Karol Gryń, Karolina Klesiewicz, Elżbieta Menaszek

 

STRESZCZENIE
Głównym celem pracy jest badanie właściwości biologicznych kompozytów polimerowych otrzymanych  w procesie wytłaczania i wtrysku. Do badań użyto medycznego polietylenu o wysokiej gęstości, HDPE. Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości biologiczne materiałów zostały ocenione  w wyniku testu cytotoksyczności, żywotności/proliferacji komórek oraz testu działania przeciwbakteryjnego.  Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że materiały kompozytowe zawierające nanocząstki srebra nie wykazują działania cytotoksycznego wobec komórek osteoblastycznych i fibroblastów ludzkich. Dodatek nanosrebra nie powoduje działania przeciwbakteryjnego zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Zwiększanie ilości użytego modyfikatora nie zwiększa działania przeciwbakteryjnego. Komórki osiadłe na próbkach kontrolnych, polimerowych i kompozytowych miały prawidłowy, wrzecionowaty kształt. Zasiedlały ich powierzchnie w dużych ilościach, w sposób równomierny. Zaobserwowano wzrost ilości komórek na powierzchni próbek wraz z zawartością nanocząstek srebra, co związane jest ze wzrostem chropowatości powierzchni.
 
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanocząstki srebra, cytotoksyczność, działanie przeciwbakteryjne

Komputerowo wspomagana ocena skuteczności terapii cellulitu na podstawie obrazowania termograficznego  / Computer-aided evaluation of the cellulite therapy effectivness based on thermal imaging (87–95)

Autorzy: Agnieszka Migasiewicz, Aleksandra Sobańska, Ewelina Dereń, Markus Pelleter, Agnieszka Giemza, Halina Podbielska, Joanna Bauer

 

STRESZCZENIE
Cellulit jest częstym defektem kosmetycznym, występującym u większości kobiet w krajach wysoko rozwiniętych. Szacuje się, iż dotyka około 85% dojrzałych kobiet. Ze względu na powszechność tego schorzenia, jak również jego negatywny wpływ na samopoczucie oraz jakość życia kobiet, w literaturze fachowej poświęca mu się  w ostatnich latach coraz więcej uwagi. Wspomniane prace dotyczą zarówno nowych sposobów diagnozowania lipodystrofii, jak również jej leczenia. Celem niniejszego eksperymentu było sprawdzenie przydatności metod termograficznych do oceny skuteczności 4-tygodniowej terapii antycellulitowej, przeprowadzonej z użyciem preparatu Body Lotion ,,Metamorphose 24”. Badaniami objęto 20 kobiet w wieku od 19 do 21 lat (średnia wieku 20,5±0,8). W przypadku każdej pacjentki odnotowano spadek zarówno liczby zmian lipodystroficznych, jak i ich powierzchni. Wyniki te potwierdziło badanie wizualno-palpacyjne. W pracy dowiedziono, że pomiary termowizyjne mogą z powodzeniem być stosowane do oceny terapii antycellulitowych.
 
Słowa kluczowe: cellulit, panikulopatia, lipodystrofia, terapia antycellulitowa, skuteczność terapii

Transiluminacyjna diagnostyka zapalenia zatok / Transillumination diagnostics of sinusitis (96–105)

Autorzy: Szymon Piasek

 

STRESZCZENIE
W niniejszej pracy zaprezentowany został projekt urządzenia do optycznej diagnostyki zatok opartej na zjawisku transiluminacji. Głównymi założeniami prac badawczych było wykonanie urządzenia, które będzie nieinwazyjne, niejonizujące oraz stosunkowo tanie. W tym celu wykonano oświetlacz wykorzystujący tanie źródła światła  z zakresu bliskiej podczerwieni oraz fantom ludzkich zatok przynosowych. Rejestracji obrazów dokonano za pomocą smartfonu. Analizę zarejestrowanych obrazów transiluminacyjnych przeprowadzono za pomocą dostępnych aplikacji służących do obróbki obrazów. Wszystkie te elementy mają na celu zapewnienie niskiego kosztu diagnozowania zapalenia zatok.
 
Słowa kluczowe: bliska podczerwień, zapalenie zatok przynosowych, NIR, smartfon

Improving the spatial resolution of DICOM data using the Lanczos resampling filter / Poprawa rozdzielczości przestrzennej danych DICOM poprzez zastosowanie filtru Lanczos (106–112)

Autorzy: Grzegorz Budzik, Paweł Turek

 

STRESZCZENIE
This paper presents an initial study to improve the spatial resolution of DICOM data using the Lanczos resampling filter. DICOM data from the cranium area of three patients, were obtained using a Somatom Sensation Open 40 scanner. A model with voxel dimension 0.4×0.4×2.4 mm was chosen as the gold standard, over the modeling approach using voxel dimensions 0.4×0.4×4.8 mm. Using the Lanczos resampling filter, changed the slice thickness from 4.8 mm to 2.4 mm. The influence of the Lanczos resampling filter on improving the spatial resolution of data was very similar across all 3 patients. The Lanczos filter changed the spatial resolution of the data and improved the accuracy of reconstruction of cranium geometry. The presented research highlights new opportunities to control deviations at the data processing and modeling of geometry stages.
 
Keywords: spatial resolution, accuracy, multip-detector computer tomography, Lanczos filter, cranium

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Analiza wybranych narzędzi badawczych wykorzystywanych w ocenie jakości życia chorych po amputacji kończyn dolnych / The analysis of selected questionnaires for the evaluation of the quality of life in patients who underwent lower limb amputation (113–119)

Autorzy: Anna Kostka, Mariusz Chabowski, Dariusz Janczak

 

STRESZCZENIE
Amputacja kończyny dolnej jest zabiegiem okaleczającym i pogarszającym jakość życia, chociaż niejednokrotnie ratującym życie. Odjęcie kończyny wiąże się z odczuwaniem bólu, w tym również bólów fantomowych, ale także prowadzi do zmian w sferze psychicznej i społecznej. Celem pracy jest przedstawienie standaryzowanych narzędzi badawczych, które mogą zostać wykorzystane do zbadania i oceny jakości życia chorych po amputacji kończyny dolnej. Dobór odpowiednich kwestionariuszy pozwoli na lepsze zobrazowanie i naświetlenie problemów chorych, dzięki czemu możliwe będzie ulepszenie opieki nad tą grupą pacjentów.
 
Słowa kluczowe: amputacja, jakość życia, standaryzowane kwestionariusz

Udział pacjentów w rehabilitacji kardiologicznej i formach aktywności fizycznej – przegląd piśmiennictwa / Participation of patients in cardiac rehabilitation and forms of physical activity – literature review (120–132)

Autorzy: Barbara Cieśli

 

STRESZCZENIE
 W pracy przeanalizowano opublikowane wyniki badań naukowych na temat udziału w rehabilitacji i aktywności fizycznej pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W tym celu dokonano przeglądu artykułów w wiodących czasopismach kardiologicznych zagranicznych (British Heart Journal Circulation, Hypertension, European Journal of Vascular & Endovascular Surgery, Journal of the American College of Cardiology) i polskich (Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta) opublikowanych od stycznia 2005 do marca 2015 roku. Przeanalizowano 18 artykułów (14 z piśmiennictwa zagranicznego i 4 z piśmiennictwa polskiego), które zostały podzielone na następujące grupy: uczestnictwo pacjentów w rehabilitacji kardiologicznej i jej przebieg − 12 artykułów oraz zastosowanie różnych form treningu i aktywności fizycznej u pacjentów kardiologicznych − 6 artykułów.
 
Słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, aktywność fizyczna, przegląd piśmiennictwa

Strategie odżywcze komórek nowotworowych – przegląd wybranych typów nowotworów z uwzględnieniem zmian w poziomie i wzorze ekspresji transporterów glukozy / Nutritional strategies of tumor cells – review of selected cancer types involving changes of expression level and pattern of glucose (133–146)

Autorzy: Kornelia Gajek, Benita Wiatrak, Aleksandra Ślęzak, Marek Ussowicz

 

STRESZCZENIE
Zaburzona równowaga pomiędzy proliferacją a dojrzewaniem i różnicowaniem komórek nowotworowych powoduje szybki wzrost guza, prowadząc do zwiększenia zapotrzebowania na składniki odżywcze, m.in. glukozę i tlen. Pierwszą odpowiedzią komórek nowotworowych na niewystarczającą ilość składników odżywczych jest zmiana metabolizmu na beztlenowy (efekt Warburga). Glukoza niezbędna do przeprowadzenia tego procesu dostarczana jest za pomocą transporterów – najczęściej białek GLUT1 i SGLT1. Zmiana poziomu i wzoru ekspresji transporterów glukozy w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami odpowiednich tkanek prawidłowych świadczy o adaptacji, do której doszło w obrębie guza. Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić, w których rodzajach nowotworów dochodzi do zmian w ekspresji białek GLUT1 i SGLT1 oraz pokazały, że zmiany te mogą mieć bezpośredni związek z zaawansowaniem choroby i rokowaniem dla pacjentów. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i stanowi zestawienie zmian w poziomie ekspresji transporterów glukozy w niektórych typach nowotworów. Określenie poziomu ekspresji tych białek w komórkach nowotworowych może mieć kluczowe znaczenie dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej.
 
Słowa kluczowe: GLUT1, SGLT1, hipoksja, komórki nowotworowe, transport glukozy

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society  of Biomedical Engineering

 

Podsumowanie X edycji konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej obronioną w roku 2016 Biomedycznej (147−149)

Autorzy: Krzysztof Jakub Pałko
 
Aktualne problemy regulacji normatywno-prawnych dla technologii i przemysłu medycznego (150−151)

Autorzy: Sławomir Latos
 
Nowa propozycja kształcenia dla Inżynierów Medycznych (152)

Autorzy: Kazimierz Pęczalski, Tadeusz Pałko

 
 
Powered by Phoca Download