Up

2016-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 2, 2016

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce guzów mózgu / Application of magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of brain tumors (47–55)

Autor: Beata Szuflitowska

 

STRESZCZENIE
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS) jest nieinwazyjną metodą obrazowania, dostarczającą informacje o metabolizmie tkanek mózgowych. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) pozwala na określenie anatomicznej lokalizacji nowotworu. MRS bada metabolity w zdrowej tkance mózgowej w porównaniu do tkanki zmienionej nowotworowo. Badanie MRS wykonuje się za pomocą tego samego skanera, jak konwencjonalne badanie rezonansem magnetycznym (wartość indukcji magnetycznej B nie mniej niż 1,5 T). Częstotliwość odpowiadająca określonemu metabolitowi mierzona jest w jednostkach nazywanych częściami na milion (ppm) i obrazowana na wykresie w postaci pików o różnych wysokościach. Spektroskopia MR jest bezpieczną metodą diagnostyczną. Fuzja MRS z konwencjonalnym badaniem MRI przyczynia się do poprawy diagnozowania różnicowego przedoperacyjnych guzów mózgu.

 

Słowa kluczowe: obrazowanie rezonansem magnetycznym, guz mózgowia, przesunięcie chemiczne

Mobile Empowerment of Patient by an Integrated ICT Environment / Wzmocnienie mobilności pacjenta poprzez integrację produktów informatycznych (56–62)

Autorzy: Kazimierz Frączkowski, Antoni Zwiefka

 

ABSRACT
Integration of Information Communication Technology (ICT) products from different manufacturers to provide friendly support for patients and health professionals is a challenge for organizational, legal, and technological interoperability. To empowerment of patients over 65, it is necessary to support them with proper ICT tools. There are many technological solutions in e-Health sector, which do not support the patient’s complex needs and standards. The CareWell project adapted a formula based on the acquisition of commercial ready-made applications that support the functionality defined for patients, doctors, nurses and the Contact Centers (Call Centers). Lessons learned from the CareWell project phases from beginning of the business processes modeling with their modification for the project needs, as well as mapping of the available functionalities of selected IT platforms, work integration and implementation, are discussed in the paper.

 

Keywords: telemedicine, mobile technology, integration ICT system

Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Porównanie pomiaru zakresu ruchu mierzonego za pomocą autorskiej aplikacji moblinej oraz goniometru tradycyjnego / Comparision of the measurement of the range of motion by using an own mobile application and traditional goniometer (63–70)

Autorzy: Sylwia Stiler, Szymon Wyszyński, Joanna Piotrkowicz, Piotr Federowicz

 

STRESZCZENIE
Najbardziej powszechnym urządzeniem stosowanym do pomiarów kątów zakresów ruchów ciała jest goniometr. Celem pracy było porównanie pomiarów zakresu ruchu w stawach za pomocą klasycznego goniometru i autorskiej teleinformatycznej aplikacji na smartfon − Goniometr v.1.0. Badaniom poddanych zostało 50 osób w przedziale wiekowym od 16 do 32 lat (średnia 25,8±4,5). Wykonano pomiary zakresu ruchu w stawie ramiennym przy użyciu goniometru tradycyjnego oraz aplikacji mobilnej. Średni zakres zgięcia stawu ramiennego mierzony goniometrem tradycyjnym wynosił 175,06°±3,38°, natomiast za pomocą aplikacji Goniometr v.1.0  177,82°±1,77°. Średni zakres wyprostu stawu ramiennego mierzonego goniometrem wynosił 46,86°±4,95°. Natomiast w przypadku aplikacji Goniometr v.1.0 − 44,36°±1,78°. Wyniki pomiarów za pomocą tradycyjnego goniometru charakteryzowały się wyższym odchyleniem standardowym niż wyniki pomiarów przy użyciu aplikacji Goniometr v.1.0.

 

Słowa kluczowe: antropometria, goniometr, aplikacja, smartfon

Fizyczne i psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej – przegląd piśmiennictwa / Physical and psychological effects of cardiac rehabilitation – literature review (71–97)

Autor: Barbara Cieślik

 

STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano opublikowane wyniki badań naukowych na temat rehabilitacji pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W tym celu dokonano przeglądu artykułów w wiodących czasopismach kardiologicznych zagranicznych (British Heart Journal, Cardiology, Circulation, Journal of the American College of Cardiology) i polskich (Kardiologia Polska, Folia Cardiologica Excerpta, Nadciśnienie Tętnicze) opublikowanych od stycznia 2005 do marca 2015 roku. Przeanalizowano 35 artykułów (24 z piśmiennictwa zagranicznego i 11 z piśmiennictwa polskiego), które opisują fizyczne i psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej.

 

Słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, trening fizyczny, przegląd piśmiennictwa

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Leczenie za pomocą Gamma Knife łagodnych guzów hamartoma – przypadek kliniczny / Gamma Knife treatment of benign harmatoma tumors – case study (98–102)

Autorzy: Anna Mitek, Arkadiusz Lech, Anna Dawidowska

 

STRESZCZENIE
Radiochirurgia stereotaktyczna za pomocą urządzenia Gamma Knife to metoda radioterapii, umożliwiająca dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania do wyznaczonego obszaru w obrębie głowy. W leczeniu wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, a dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frakcji. Urządzenie to posiada 192 źródła kobaltu Co-60. Źródła znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze. Podczas leczenia dla każdego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenie sektora. Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania gamma. Metodą tą można bezpiecznie i skutecznie leczyć zmiany nowotworowe, naczyniowe i schorzenia czynnościowe. 9 stycznia 2014 roku w Exira Gamma Knife w Katowicach poddano leczeniu 10-letnią dziewczynkę z hamartomą podwzgórza. Napady padaczkowe ustąpiły po około 2 miesiącach oraz poprawiła się jakość życia dziewczynki. Leczenie radiochirurgiczne za pomocą Gamma Knife zmian o typie Hamartoma podwzgórza u dzieci może być bezpieczne i skuteczne.

 

Słowa kluczowe: Gamma Knife, źródła kobaltu Co-60, hamartoma podwzgórza

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

Sesja młodych naukowców yESAO w ramach corocznego XLIII Kongresu ESAO (103)

Autor: Krzysztof Jakub Pałko

 
 
Powered by Phoca Download