Up

2015-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 21, nr 2, 2015

I Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii
Autor: Grzegorz Onik

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

Starcze zwyrodnienie plamki żółtej – choroba cywilizacyjna XXI wieku / Age-related macular degeneration – disease of the 21st century (77–85)

Autorzy: Benita Kostrzewa, Adam Rojek, Justyna Gabryś, Ewa Karuga-Kuźniewska, Arleta Staszuk, Zbigniew Rybak

 

STRESZCZENIE
Starcze zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Charakteryzuje się tworzeniem nowych patologicznych naczyń krwionośnych, jak również ucieczką elementów morfotycznych i białek poza naczynia już istniejące, co skutkuje zapoczątkowaniem procesu zapalnego. Nieleczenie tej choroby może prowadzić do ślepoty. Ze względu na częste występowanie AMD i brak skutecznego leczenia farmakologicznego prowadzone są liczne badania w celu ulepszenia istniejących i wynalezienia nowych metod diagnostyki i leczenia tej choroby. Przeprowadzone badania kliniczne potwierdziły, że angiografia fluoresceinowa umożliwia obserwowanie postępu AMD. Dostrzegając możliwości komputerowej analizy wyników angiografii, w ramach niniejszej pracy zaprojektowano program komputerowy, który daje możliwość analizy wyników badań wykonanych za pomocą angiografii fluoresceinowej oraz testu Amslera. Szybki dostęp do bazy danych chorych na AMD ułatwi lekarzom pracę z pacjentem i zaoszczędzi cenny czas. Istotnym elementem zaproponowanego rozwiązania jest możliwość gromadzenia, przechowywania oraz analizy wyników badań pacjentów chorych na AMD.

 

Słowa kluczowe: starcze zwyrodnienie plamki żółtej, komputerowe wspomaganie diagnozy

Wykorzystanie właściwości elektrycznych komórek nowotworowych do monitorowania termoablacji / Using electrical properties of tumor in the termoablation monitoring (86–90)

Autor: Beata Szuflitowska

 

STRESZCZENIE
Badania opisane w pracy dotyczą konduktywności i przenikalności elektrycznej tkanek w aspekcie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości. Ablacja elektryczna jest jedną z metod leczenia nieresekcyjnych guzów wątroby. Wzrost konduktywności jest zwykle skorelowany z typem nowotworu i jego stadium. W artykule zaprezentowano symulację zabiegu w zależności od zastosowanego napięcia i wartości konduktywności tkanek nowotworowych.

 

Słowa kluczowe: konduktywność, guz wątroby, termoablacja, symulacja

Pomiary temperatury skóry jako etap projektowania specjalistycznej odzieży tekstronicznej / Skin temperature measurements as a design step of special textronics clothes (91–101)
Autor: Michał Frydrysiak

 

STRESZCZENIE
W pracy opisano zachowanie organizmu człowieka pod wpływem zmian temperatury otoczenia. Przedstawiono metody oraz wyniki pomiaru rozkładu temperatury skóry człowieka w różnych warunkach środowiskowych. Badania przeprowadzono za pomocą termowizji. Pomiary te są podstawą do projektowania odzieży tekstronicznej. Tego typu odzież służy do ciągłego, nieinwazyjnego monitoringu jednego z podstawowych parametrów fizjologicznych człowieka, jakim jest temperatura.

 

Słowa kluczowe: pomiar temperatury, obraz termowizyjny, homeostaza, tekstronika, monitoring

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia / A survey of the quality of life questonnaires (102–135)
Autorzy: Barbara Cieślik, Halina Podbielska

 

STRESZCZENIE
Niniejsza praca dotyczy oceny częstości stosowania ogólnych kwestionariuszy oceny jakości życia (QoL – Quality of Life). Analizy dokonano na podstawie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z różnych dziedzin medycyny od stycznia 2010 do grudnia 2014 roku. Analizie poddano zagraniczne czasopisma naukowe, z których wybrano 98 publikacji. Oceniano badania jakości życia w takich dziedzinach, jak kardiologia i choroby układu krwionośnego, neurologia, gastrologia, transplantologia, reumatologia, diabetologia i choroby układu pokarmowego, onkologia oraz ginekologia. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa dowodzi, że badania nad jakością życia są ważne w różnych dziedzinach medycyny, a najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz SF-36.

 

Słowa kluczowe: jakość życia, kwestionariusze, nauki medyczne

Listy do redakcji / Letters to Editor

 

Nagroda Nobla w 2014 roku za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej (LED), która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego / The 2014 Nobel Prize for inventing effective blue light-emitting diodes (LED), which can be a source of white energy-saving light (136–139)
Autor: Marta Rogowska

 

STRESZCZENIE
W 2014 roku nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki zostali uhonorowani dwaj Japończycy Isamu Akasaki i Hiroshi Amano oraz Amerykanin o japońskim pochodzeniu Shuji Nakamura za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej (LED), która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego. W niniejszym artykule opisano drogę, jaką musieli pokonać naukowcy, aby dokonać tego odkrycia oraz przedstawiono sylwetki noblistów. Ponadto omówiono działanie takiej diody, a także wskazano, jakie znaczenie ma wynalezienie efektywnej niebieskiej diody w życiu codziennym i medycynie.

 

Słowa kluczowe: Nagroda Nobla, fizyka, niebieska dioda elektroluminescencyjna

Nagroda Nobla w 2013 roku za rozwój wieloskalowych modeli dla złożonych układów chemicznych / The Nobel Prize in 2013 for the development of multiscale models for complex chemical systems (140–142)
Autor: Adam Oleszko

 

STRESZCZENIE
Nagroda Nobla z chemii w 2013 roku została przyznana Martinowi Karplusowi, Michaelowi Levittowi oraz Ariehowi Warshelowi. Zajmowali się oni modelowaniem zachowania dużych cząsteczek, na przykład białek, podczas reakcji chemicznych. Laureaci zaproponowali, aby zachowanie fragmentów modelowanych molekuł odległych od centrum reakcji przewidywane było w oparciu o obliczenia fizyki Newtonowskiej, natomiast dla najbliższego otoczenia centrum reakcji stosować modele oparte na mechanice kwantowej. Należy pamiętać, że prace nad takimi wieloskalowymi modelami prowadzone były w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, więc przeprowadzanie obliczeń kwantowo-mechanicznych na ówczesnych komputerach dla zachowania się całej cząsteczki podczas reakcji było niemożliwe, ze względu na niedostatek mocy obliczeniowej. Dlatego zaproponowane rozwiązanie jednoczesnego zastosowania praw fizyki klasycznej i mechaniki kwantowej było przełomowe i umożliwiło przeprowadzenie symulacji.

 

Słowa kluczowe: białka, modelowanie, symulacje

Nagroda Nobla w 2013 roku w dziedzinie fizyki za cząstkę Higgsa / The 2013 Nobel Prize in physics for Higgs particle (143–146)
Autor: Marcin Bacia

 

STRESZCZENIE
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w 2013 roku została przyznana Peterowi Higgsowi oraz François Englertowi za teoretyczne odkrycie mechanizmu pozwalającego na zrozumienie pochodzenia masy cząstek subatomowych.

 

Słowa kluczowe: Nagroda Nobla 2013, Peter Higgs, François Englert, bozon Higgsa

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

Konkurs Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej inżynierii biomedycznej obronioną w roku 2014 (147)
Autor: Krzysztof Jakub Pałko

 
 
Powered by Phoca Download