Up

2008-1

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 14, nr 1, 2008.

Konstrukcja, bezpieczeństwo i zastosowanie stymulatorów elektrycznych w terapii długoterminowej Design, safety and applications of electric stimulators in a long-term therapy.

Autorzy: Jerzy Kolanko , Karol Wiśniewski

Streszczenie

Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych wykorzystujących prąd elektryczny można znaleźć w literaturze z XIX wieku. Połączenie akupunktury z elektroterapią to elektroakupunktura. Rozwój elektroterapii jest uwarunkowany rozwojem aparatury oraz konstrukcją elektrod. Miniaturyzacja urządzeń do terapii prądem elektrycznym pozwala na prowadzenie terapii całodobowo, a nawet wielodniowo, bez wychodzenia pacjenta z domu. Założeniem podstawowym w terapii długoterminowej jest poprawa potencjałów komórkowych i regeneracja komórek w miejscu objętym terapią. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i praktyczne długoterminowej stymulacji elektrycznej.

Słowa kluczowe: stymulacja elektryczna, regeneracja komó- rek

Obrazy wektorowe w magnetokardiografii Vector images in magnetocardiography.

Autorzy: Stanisław Micek , Zenon Nieckarz , Mieczysław Pasowicz , Marta Bazanek

Streszczenie

Przedstawiono prostą metodę inwersyjną pomiaru przewodnictwa jonowego w magnetokardiografii. Metoda polega na analizie trajektorii średniego wektora pola magnetycznego, generowanego przez komórkowe prądy jonowe, mierzonego w płaszczyźnie X-Y. Trajektoria wektorowa przedstawiona jest w postaci pętli, której poszczególne fragmenty odpowiadają kolejnym jonowym pobudzeniom serca. Przyjęto, że źródło prądów ma kształt podobny do litery W. Kształt trajektorii wektora pola zawiera informacje o elektrycznym działaniu komórek serca. Może być on użyty do diagnostyki przewodnictwa jonowego serca.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne serca, diagnostyka serca, trajektoria wektora magnetycznego, kryteria w magnetokardiografii

XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie 12th Congress of the Polish Association of Thermology.

Zakopane, 28-30 marca 2008 r

Termowizyjna analiza efektów termicznych laseroterapii wysokoenergetycznej HILT w zależności od dawki energii promieniowania, długości fali oraz techniki aplikacji Thermovision examination of high intensity laser therapy HILT thermal effects depending on radiation energy doses, wavelength and application technique.

Autorzy: Paweł Zalewski , Małgorzata Łukowicz, Andrzej Zając, Justyna Szymańska , Katarzyna Ciechanowska

Streszczenie

Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT jest nową, dynamicznie rozwijająca się metodą fizykalną. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań w zakresie analizy termowizyjnej okolicy przedramienia po aplikacji zabiegów z zastosowaniem wysokoenergetycznego promieniowania laserowego. Uzyskane obrazy termowizyjne analizowano za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż laseroterapia wysokoenergetyczna jest metodą oddziaływania termicznego, gdzie wzrost temperatury może być niebezpieczny dla tkanek. Wzrost temperatury uwarunkowany jest zarówno parametrami fizycznymi wiązki promieniowania laserowego, jak i techniką wykonywania zabiegów. Ze względu na istotne oddziaływanie termiczne tej metody, istnieje konieczność zachowania szczególnej ostroż- ności podczas planowania procesu leczenia.

Słowa kluczowe: terapia HILT, ocena termowizyjna, fizykoterapia, laseroterapia

Możliwości zastosowania termografii w diagnostyce medycznej.

Obrazowanie promieniowania podczerwonego jest nieinwazyjną metodą określania rozkładu temperatury na powierzchni ludzkiego ciała. Naturalna emisja promieniowania podczerwonego może być rejestrowana za pomocą kamery termowizyjnej i przetwarzana do formy barwnego obrazu. Postęp w zakresie nowych technologii kamer termowizyjnych oraz tworzonych oprogramowaniach umożliwił zastosowanie termowizji w medycynie od lat 60. ubiegłego stulecia Wiele ośrodków badawczych podkreśla wysoką przydatność termowizji do wczesnego wykrywania zmian zapalnych tkanek, a także obszarów niedokrwienia obwodowego, m.in w neurologii, reumatologii, uszkodzeniach układu mięśniowo-szkieletowego i innych.

Materace szpitalne Tanio znaczy drogo.

Brakuje określenia przez Ministerstwo Zdrowia podstawowych wymogów (standardów), jakim powinny odpowiadać materace szpitalne. Jednocześnie nie ma w Polsce efektywnego systemu kształcenia specjalistów w zakresie doboru sprzętu medycznego; więc możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy w tym zakresie nie jest powszechna, lecz przypadkowa. W ostatnich latach powstało na terenie kraju wiele nowoczesnych ośrodków leczenia, a istniejące są dostosowane i unowocześniane. Szpitale nie istnieją bez łóżek, a każde łóżko ma materac... Moje kilkunastoletnie kontakty ze szpitalami wskazują, że ich personel ma niewielką wiedzę w zakresie materacy szpitalnych, a podstawowe pojęcia z nimi związane, parametry i właściwości są często mylnie używane. Skutkiem jest zakup niewłaściwych materacy. Przy ich doborze szpitale często kierują się subiektywną oceną materiału, przyzwyczajeniem i głównie „suchą” ceną, a nie ekonomią. W tym spojrzeniu brakuje rozeznania w aktualnych ofertach i możliwościach producentów oraz długoterminowego, perspektywicznego spojrzenia. Dobór materacy szpitalnych nie powinien być przypadkowy; kupowanie byle czego to zwykła niegospodarność i wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto… na które po prostu nas nie stać. Obecne ceny materacy są wyjątkowo przystępne, co wynika ze stabilności rynku (wielkość produkcji w Polsce całkowicie pokrywa jej zapotrzebowanie). Można spokojnie wybierać w szerokiej gamie produktów, które zapewnią bezpieczeństwo, wygodę i komfort. Głównym wypełnieniem materacy szpitalnych są pianki poliuretanowe o szerokiej gamie właściwości fizykomechanicznych i użytkowych. Właściwości te decydują o ich trwałości, cenie, skuteczności profilaktycznej lub leczniczej, a także o komforcie i bezpieczeństwie pacjenta.

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów The influence of low magnetic field on electrolytes.

Autorzy: Elżbieta Ciejka , Anna Gorąca

Streszczenie

Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Efekty lecznicze uwarunkowane działaniem biologicznym pola magnetycznego, wynikają z właściwości fizycznych tego pola oraz z właściwości struktur biologicznych organizmów żywych. W pracach naukowych można spotkać różne hipotezy dotyczące mechanizmów oddziaływania pól magnetycznych i występowania efektów biologicznych z tym związanych. Celem pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego o parametrach stosowanych w magnetoterapii na wybrane elektrolity u zwierząt doświadczalnych. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły zwierzęta ­ szczury rasy Wistar, poddane działaniu zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości o parametrach stosowanych w magnetoterapii. Badano stężenie jonów sodu, potasu i wapnia. Wyniki i wnioski. Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wywołuje u zwierząt doświadczalnych zmiany w stężeniach elektrolitów Ca++, Na+, K+, które to zmiany ustępują po zakończeniu oddziaływania tego pola. Parametry stosowanego pola magnetycznego mają wpływ na parametry gospodarki elektrolitowej.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, oddziaływanie, elektrolity

Oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zmiany w stężeniach elektrolitów The influence of low magnetic field on electrolytes.

Autorzy: Elżbieta Ciejka , Anna Gorąca

Streszczenie

Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Efekty lecznicze uwarunkowane działaniem biologicznym pola magnetycznego, wynikają z właściwości fizycznych tego pola oraz z właściwości struktur biologicznych organizmów żywych. W pracach naukowych można spotkać różne hipotezy dotyczące mechanizmów oddziaływania pól magnetycznych i występowania efektów biologicznych z tym związanych. Celem pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego o parametrach stosowanych w magnetoterapii na wybrane elektrolity u zwierząt doświadczalnych. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły zwierzęta ­ szczury rasy Wistar, poddane działaniu zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości o parametrach stosowanych w magnetoterapii. Badano stężenie jonów sodu, potasu i wapnia. Wyniki i wnioski. Zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości wywołuje u zwierząt doświadczalnych zmiany w stężeniach elektrolitów Ca++, Na+, K+, które to zmiany ustępują po zakończeniu oddziaływania tego pola. Parametry stosowanego pola magnetycznego mają wpływ na parametry gospodarki elektrolitowej.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, oddziaływanie, elektrolity

Ocena przyczyn urazów u pacjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu ­ analiza na podstawie rocznych obserwacji Reasons of injuries in patients of Orthopaedic and Traumatology Hospital of Medical University in Wrocław ­ analysis based on one year experience.

Autorzy: Monika Matyja , Anna Skrzek , Szymon Dragan

Streszczenie

Wstęp. W pracy podjęto próbę wskazania najczęstszych okoliczności występowania urazów kości i stawów w zależności od płci i wieku pacjentów. Celem pracy była również analiza innych wybranych czynników, takich jak pochodzenie, aktywność zawodowa, BMI (body mass index) w aspekcie ryzyka wystąpienia urazów w obrębie narządu ruchu. Materiał i metody. Badaniami objęto 490 pacjentów z rozpoznaniem złamania w obrębie układu kostnego, leczonych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Materiał został pozyskany z archiwum Kliniki. Dane wykorzystane w badaniach zosta- ły zebrane na podstawie historii chorób pacjentów leczonych w roku 2002. Wyniki. Analiza badanego materiału wykazała, że najczęstszą przyczyną doznawanych urazów były wypadki w domu, odnotowane w najstarszej grupie wiekowej. Drugą pod względem częstości przyczyną powstałych urazów były wypadki komunikacyjne, zdarzające się najczęściej w najmłodszej grupie pacjentów ­ do 30. roku życia. Mając na względzie wartości BMI, liczba urazów była najwyższa u osób z prawidłowym wskaźnikiem BMI. Na podstawie badanego materiału stwierdzono, że najwięcej urazów zdarza się wśród osób zamieszkujących tereny miejskie. Ponad 57% badanych przypadków urazów zaobserwowano u osób nieaktywnych zawodowo, w większości kobiet po 60. roku życia. Wnioski. Częstość występowania urazów w obrębie narządu ruchu wykazuje związek z płcią i wiekiem pacjentów w badanym materiale. W badanym materiale nie zaobserwowano oczekiwanego związku między częstością doznanych urazów a względnym wskaźnikiem masy ciała (BMI).

Słowa kluczowe: urazy, kości i stawy, czynniki ryzyka, upadki

Wpływ leczenia zachowawczego na wybrane parametry czynnościowe osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa The influence of conservative therapy on selected functional parameters of patients suffering from discopathy of lumbar spine.

Arletta Hawrylak, Tadeusz Skolimowski, Dorota Wójtowicz, Barbara Ratajczak, Katarzyna Barczyk, Ewa Boerner

Streszczenie

Celem podjętej pracy była ocena wybranych parametrów czynnościowych osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego krę- gosłupa. W wyniku bólów dolnej części kręgosłupa dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych oraz do ograniczenia długości mięśni biodrowo-lędźwiowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że znaczną poprawę wybranych parametrów czynnościowych obserwuje się w grupie leczonej kompleksowo, co wskazuje na celowość prowadzenia leczenia metodami skojarzonymi.

Słowa kluczowe: dyskopatia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż

Hiperbaryczna terapia tlenowa jako uzupełnienie chirurgicznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej Hyperbaric oxygen therapy as a supplement to surgical treatment of diabetic foot syndrome.

Autorzy: Grzegorz Knefel , Marek Kawecki , Bożena Szymańska , Mariusz Nowak, Justyna Glik , Grzegorz Cieślar , Aleksander Sieroń

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki skojarzonego leczenia obejmującego farmakoterapię, postępowanie chirurgiczne oraz hiperbaryczną terapię tlenową HBO u chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Materiał stanowiło 24 pacjentów ­ 11 kobiet i 13 mężczyzn ­ w średnim wieku 48 lat, chorują- cych na cukrzycę od 3 do 32 lat. Procedura terapeutyczna polegała na wyrównaniu poziomu glikemii i zaburzeń metabolicznych, chirurgicznym opracowaniu rany (debridement) oraz hiperbarii tlenowej (od 2 do 60 trwających 70 minut ekspozycji na działanie tlenu pod ciśnieniem 2,5 ATA). U 13 pacjentów uzyskano całkowite ustąpienie lub znaczne zmniejszenie zmian miejscowych, a u 5 chorych leczenie zapobiegło planowanej amputacji stopy. Amputacje wykonano jedynie u 4 pacjentów. 7 chorych zrezygnowało z kontynuacji leczenia w trakcie cyklu terapeutycznego, pomimo uzyskanej poprawy stanu miejscowego. Uzyskane wyniki potwierdzają, że zastosowanie HBO jako leczenia uzupełniającego w terapii stopy cukrzycowej jest skuteczną metodą, pozwalającą na znaczne ograniczenie rozległości uszkodzeń tkanek powstałych w przebiegu cukrzycy. HBO przyczynia się do redukcji powikłań związanych z wystąpieniem infekcji tkanek miękkich i kości oraz umożliwia samoistne zagojenie się ran.

Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa, hiperbaryczna terapia tlenowa, leczenie skojarzone

Kriostymulacja w reumatologii, traumatologii, ortopedii i odnowie biologicznej-Część III ­ Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych.

W tej części publikacji omówiono problem zastosowania kriostymulacji w leczeniu spondyloartropatii: zesztywniają- cego zapalenia stawów kręgosłupa ­ zzsk (spondyloarthritis ankylopoetica), łuszczycowego zapalenia stawów ­ łzs (psoriatic arthritis), reaktywnego zapalenia stawów (reactive arthritis); chorób zwyrodnieniowych stawów (spondyloarthrosis, coxarthrosis, gonarthrosis); reumatyzmu tkanek miękkich (zespołu fibromialgii, entezopatii i uszkodzenia stożka ścię- gnistego rotatorów), dny moczanowej i chondrokalcynozy, chondromalacji rzepki oraz osteoporozy.

Ocena ogólnej stabilności ciała przy użyciu platformy elektronicznej po zastosowaniu niskoenergetycznego promieniowania laserowego u osób z zaburzeniami równowagi Assessment of general body balance by using electronic platform after low level laser therapy in patients suffering from balance disorders.

Autorzy: Paweł Zalewski, Irena Bułatowicz, Małgorzata Łukowicz, Katarzyna Buszko

Streszczenie Zaburzenia równowagi są częstym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Skuteczne leczenie tego zespołu chorobowego wymaga interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalistów. Istotne miejsce wśród metod leczenia zaburzeń równowagi zajmują metody fizykalne. Program terapeutyczny przedstawiony w niniejszym opracowaniu składał się z serii zabiegów z zastosowaniem naświetlania okolic tętnic kręgowych niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym. Część diagnostyczna obejmowała ocenę jakościową za pomocą testów manualnych i testu ogólnej stabilności Berga oraz ocenę ilościową przeprowadzoną przy użyciu elektronicznej platformy Freemana ­ LIBRA®. Uzyskano istotną statystycznie poprawę zarówno w zakresie oceny jakościowej, jak i ilościowej. Zastosowane leczenie przyniosło istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych głowy, zawrotów głowy i nudności, co znacznie przyczyniło się do poprawy jakości życia osób dotkniętych tym zespołem dolegliwo- ści. Wyniki badań przemawiają za tym, iż laseroterapia niskoenergetyczna jest skuteczną metodą terapii zaburzeń równowagi. Zastosowanie elektronicznej platformy Freemana ­ LIBRA® daje możliwość obiektywizacji zastosowanego leczenia fizykalnego.

Słowa kluczowe: zaburzenia równowagi, laseroterapia niskoenergetyczna, platforma stabilometryczna Freemana

Zestawienie ­ platformy balansowe.

Praktyczne aspekty wdrażania oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z zagranicznych środków pomocowych.

Możliwość ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych oraz innych zagranicznych środków pomocowych, rozbudziły nadzieje Polaków na szybką poprawę warunków, w jakich przyszło im żyć i pracować. Już w pierwszym okresie wdrażania pomocy unijnej, obejmującym lata 2004-2006, wiele polskich firmy i instytucji miało okazję przekonać się, jak spore możliwości tkwią w wykorzystaniu tych środków do stymulowania rozwoju gospodarczego oraz niwelowania różnic społecznych w wielu obszarach życia. Aktualnie, z chwilą otwarcia nowych konkursów na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, wartymi podzielenia się są spostrzeżenia zgromadzone w oparciu o realizację pierwszych projektów. Bazują one głownie na doświadczeniach Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej oraz współpracujących firm i jednostek naukowych zaangażowanych we wspólne przedsięwzię- cia. Realizacja projektu dość często okazuje się być znacznie trudniejsza aniżeli przygotowanie wniosku o jego dofinansowanie. Trudności te spowodowane są przez wiele czynników oraz okoliczności, których nie sposób przewidzieć w chwili opracowywania wniosku, a które wystąpić mogą w czasie realizacji projektu. Prawidłowo przygotowany projekt musi być więc na tyle elastyczny (mieć pewien stopień ogólności), aby istniała możliwość wprowadzania w nim drobnych korekt i zmian w czasie jego realizacji. Zakres dopuszczalnych zmian w projekcie określa również umowa finansowa. W uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie zmian do zaakceptowanego już projektu może wymagać ponownego jego rozpatrzenia przez ten sam zespół ekspertów, który opiniował go do dofinansowania. Jest to więc sytuacja, której nale- żałoby uniknąć, przygotowując wniosek bardziej elastyczny i bardziej dopasowany do realiów

Zastosowanie komputerowej obróbki obrazów RTG do wyznaczania szerokości szpary stawowej w stawach międzypaliczkowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów Application of computer aided image analysis of radiographic images to measuring of the width of interphalangeal joint gap in patients suffering from rheumatoid arthritis.

Autorzy: Joanna Bauer, Ewa Boerner , Marzena Rak, Halina Podbielska

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było zastosowanie wybranych technik obróbki obrazów i ocena ich wpływu na analizę zdjęć rentgenowskich. Przedmiotem analizy były stawy międzypaliczkowe bliższe palców II, III, IV obu rąk osób zdrowych i chorujących na reumatoidalne zapalenie stwów. Porównywano wyniki pomiarów szpar stawowych uzyskane przed i po filtracji komputerowej. Do obróbki wybrano trzy filtry oferowane przez program Optimas: Horizontal, Mediana i Sharpen Hi. Zwrócono uwage, że na dokładność pomiaru szerokości szpary stawowej wpływa sposób obróbki obrazu. Udowodniono również, że u osób chorych szpary stawowe są węższe niż u osób zdrowych.

Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, diagnostyka RTG, komputerowa obróbka obrazów

Radiologia interwencyjna

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków naczyń mózgowych.

Radiologia interwencyjna (IR ­ Interventional Radiology) jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej medycyny. Obejmuje ona szeroką gamę minimalnie inwazyjnych zabiegów, przeprowadzanych pod kontrolą badań obrazowych. Metodami radiologii interwencyjnej leczone są m.in. schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, układu krwionośnego ­ choroby aorty i naczyń obwodowych, pokarmowego, rozrodczego, moczowego, a także kostno-stawowego. Radiologia interwencyjna staje się realizacją trendu minimalnie inwazyjnej, a maksymalnie skutecznej terapii. W wielu schorzeniach zastępuje bądź uzupełnia metody operacyjne, pozwala na skrócenie hospitalizacji, zmniejszenie liczby powikłań oraz szybszy powrót pacjentów do zdrowia. Poniższy artykuł stanowi początek cyklu poglądowych publikacji na temat radiologii interwencyjnej. Ze względu na aspekt historyczny, a także niewątpliwe coraz większą rolę tych zabiegów w terapii pacjentów z chorobami naczyniowymi ośrodkowego układu nerwowego, jako pierwsze zostaną omówione zabiegi wewnątrznaczyniowe z zakresu neuroradiologii interwencyjnej. W artykule szczegółowo omówiono leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych. Kolejne publikacje poświęcone będą wewnątrznaczyniowej terapii tętniaków aorty i naczyń obwodowych, radiologii interwencyjnej w onkologii, gastrologii, ginekologii, urologii urazach wielonarządowych oraz ortopedii.

Dotacje unijne na lata 2007-2013

Mobilny rezonans magnetyczny ­ alternatywa dla diagnostyki obrazowej.

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) należy obecnie do najlepszych badań w radiologii. W większości przypadków pozwala na wczesne wykrycie zmian patologicznych i postawienie właściwej diagnozy, w pozostałych przypadkach pozwala wykluczyć poważne schorzenia i uszkodzenia. Wielką zaletą MR jest obrazowanie w dowolnych płaszczyznach przekroju ciała, co daje sposobność precyzyjnej oceny zmian ­ ich morfologii, lokalizacji oraz zasię- gu. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w neurologii, neurochirurgii, ortopedii, chirurgii, laryngologii, pediatrii, ginekologii, onkologii i wielu innych specjalizacjach. Jest to badanie cał- kowicie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe (możliwość badania kobiet ciężarnych). Wskazaniem do wykonywania tego badania, jak podkreślają specjaliści, są m.in.: stwardnienie rozsiane, alzheimer, nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach, jak również guzy tkanek miękkich.

Teleopieka jako technologia usług medycznych zapewniająca dostęp do usług medycznych i poprawiająca jakość opieki.

Niedoskonałość opieki zdrowotnej dotyczy między innymi niezadowalającego poziomu opieki nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi. Z drugiej strony obserwujemy jednak coraz większy udział Informacyjno-Komunikacyjnych Technologii (IKT) w rozwoju wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego. Można się więc spodziewać, że IKT może znaleźć zastosowanie w systemie ochrony zdrowia i opieki nad tą częścią społeczeństwa. Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świadczenie usług nowej generacji również w ochronie zdrowia. Artykuł jest próbą sformułowania programu teleopieki, wykorzystującego najnowsze zdobycze IKT. Niektóre usługi są już powszechnie stosowane w zamożniejszych krajach UE. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta. Należy się spodziewać, że w sektorze ochrony zdrowia powstawać będą nowe miejsca pracy w nowych zawodach z zakresu teleopieki, dziedziny, która łączy wiedzę medyczną z technologiami IKT. Przy planowaniu nowych programów należy również uwzględnić prognozy demograficzne (rys. 1). Według Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności w 2030 r. zmniejszy się do 28 025 tys. Oznacza to spadek liczby ludności o 0,5% w stosunku do 2002 r.

Biuletyn informacyjny nr 1/2008

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

Komitet redakcyjny: Andrzej Chwojnowski, Ludomira Granicka, Piotr Ładyżyński, Ewa Łukowska, Aleksander Sobieszek, Adam Liebert

 
 
Powered by Phoca Download