Up

2008-3

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 14, nr 3, 2008.

Porównawcza ocena termowizyjna kończyn dolnych po terapii PNF oraz treningu wibracyjnym u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową / Thermovisual comparative analysis of lower extremities after PNFand vibration therapy in case of a child suffering from myelomeningocele.
 
Autorzy: Anna Daria Talar , Małgorzata Łukowicz, Paweł Zalewski, Iwona Dejewska.
 
Streszczenie
WSTĘP. Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest wielosegmentową, wrodzoną wadą kręgosłupa spowodowaną niedorozwojem kręgów w procesie tworzenia się struktur rdzenia kręgowego i kręgosłupa w trzecim tygodniu życia zarodkowego dziecka. Poniżej miejsca uszkodzenia dochodzi do zaniku funkcji neurologicznych, zatem stan i samodzielność dziecka uzależnione są od poziomu lokalizacji wady. W celu poprawy funkcji kończyn dolnych wykorzystuje się różne metody kinezyterapeutyczne, w tym metodę NDT-Bobath (Neuro Developmental Treatment) metodę Vojty, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) itp. Badany jest również wpływ treningu wibracyjnego na poprawę funkcji układu mięśniowo-więzadłowego, kości, poprawę krążenia, równowagi, skoczności.
CEL. Celem badania była termowizyjna analiza porównawcza dwóch form terapii: funkcjonalnej metodą PNF i wibracyjnej w przypadku pacjentki z niedowładem wiotkim kończyn dolnych.
MATERIAŁ I METODA. Badaniu poddano siedmioletnią dziewczynkę z przepukliną oponowo-rdzeniową w odcinku lędźwiowo- krzyżowym. Dokonano oceny termowizyjnej efektów terapii kończyn dolnych: po 4 tygodniach ćwiczeń wg koncepcji PNF i 4 tygodni treningu wibracyjnego na platformie Galileo 2000. Badania termowizyjne wykonano za pomocą kamery termowizyjnej P640 firmy FLIR SYSTEMS. WYNIKI. Uzyskano wzrost temperatury kończyn dolnych, zwłaszcza lewej, lepiej unerwionej w przypadku terapii wibracyjnej, nie obserwowano zmian lub stwierdzono spadek temperatury po terapii PNF.
WNIOSKI. Terapia wibracyjna przyczyniła się do stymulacji mięśni kończyn dolnych, zwłaszcza lewej, u dziewczynki z niedowładem wiotkim w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej, nie obserwowano takich efektów po terapii PNF.
 
Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, trening wibracyjny, termowizja.
Wpływ kriostymulacji i kinezyterapii na sprawność stawów kolanowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów / The influence of cryostimulation and kinesitherapy on knee joints of patients suffering from rheumatoid arthritis.
 
Autor: Czesław Jezierski.
 
Streszczenie
W artykule przedstawione są wyniki pomiarów siły mięśni uda, zakresu ruchu i prędkości kątowej stawu kolanowego 412 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), u których zastosowano w leczeniu kriostymulację i kinezyterapię. W wyniku przeprowadzonych badań i ich analizy stwierdzono, że zastosowanie kriostymulacji i skojarzonej z nią kinezyterapii poprawia znacznie siłę mięśni, jak też ruchomość i prędkość kątową stawu kolanowego. Zastosowanie tylko jednego z dwóch omawianych zabiegów przywraca częściowo siłę mięśni, nie mając jednak większego wpływu na zakres ruchu i prędkość kątową.
 
Słowa kluczowe: kriostymulacja, reumatoidalne zapalenie stawów, siła mięśni, zakres ruchu, prędkość kątowa stawu
Zestawienie stoły do pionizacji/pionizatory.
 
Zachęcamy do lektury artykułu pt. „Aktywna pionizacja pacjentów we wczesnej fazie rehabilitacji neurologicznej” (str. 213). Poniższe zestawienie prezentuje wybrane urządzenia do usprawniania pacjentów stoły oraz pionizatory.
Aktywna pionizacja pacjentów we wczesnej fazie rehabilitacji neurologicznej / Active tilting a patient to erect position within a very early period of neurorehabilitation.
 
Autorzy: Małgorzata Łukowicz , Waldemar Kuczma , Jarosław Hoffman.
 
Streszczenie
WSTĘP. We wczesnym okresie rehabilitacji neurologicznej bardzo przydatny jest stół do pionizacji pacjentów z możliwością dynamicznego obciążenia kończyn dolnych poprzez kroczenie (tzw. stepping). Oprócz zalet wynikających z pionizacji, stół umożliwia stymulację chodu, eliminuje zaburzenia krążeniowe podczas pierwszych prób pionizacji pacjentów długotrwale przebywających w pozycji leżącej.
MATERIAŁ I METODA. Do badania włączono 16 pacjentów, bez zaburzeń rytmu i wahań ciśnienia na leżąco, w tym 8 pacjentów po urazie rdzenia kręgowego w wieku od 19 do 36 lat i 8 pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym w wieku od 14 do 59 lat. Porównano parametry krążeniowo naczyniowe i oddechowe podczas 30-minutowej pionizacji na stole ERIGO od fazy chodu w pozycji leżącej, poprzez włączenie kroczenia, chwilowe wyłączenie kroczenia, po powrót do chodu i powolne obniżanie stołu do pozycji leżącej.
WYNIKI. Stwierdzono niewielkie wahania tętna podczas pionizacji, ze wzrostem w trakcie zatrzymania funkcji kroczenia i powrotem poziomu początkowego po jego uruchomieniu.
W wartościach ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego krwi obserwowano niewielką tendencję do wzrostu wartości podczas zwiększania kąta pionizacji, następnie nagły spadek po zatrzymaniu funkcji kroczenia i ponowny powrót do poprzedniej wartości po uruchomieniu chodu. Liczba oddechów również nie ulegała zmianie podczas stopniowej pionizacji z funkcją kroczenia, natomiast po jej zatrzymaniu liczba oddechów gwałtownie rosła.
WNIOSKI. Pionizacja na stole z funkcją kroczenia zapewnia stabilność parametrów krążeniowych oraz wspomaga usprawnianie pacjenta. Zatrzymanie kroczenia destabilizuje układ sercowo-naczyniowy. Może to być forma treningu układu sercowo-naczyniowego w późniejszych etapach rehabilitacji, natomiast we wczesnej fazie rehabilitacji neurologicznej pozwala na skuteczną i szybką pionizację, bez objawów niepożądanych.
 
Słowa kluczowe: aktywny stół pionizacyjny, wczesna mobilizacja, terapia chodu.
Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny wybranych parametrów postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym / The application of the photogrammetry for the evaluation of the chosen parameters of the body position at children in a younger school age.
 
Autorzy: Katarzyna Barczyk, Arletta Hawrylak, Dorota Wojna, Czesław Giemza.
 
Streszczenie
Młodszy wiek szkolny jest okresem intensywnych przemian wynikających z nieukończonego jeszcze procesu kształtowania postawy ciała. Nagła zmiana trybu życia dziecka, wynikająca z ograniczenia aktywności ruchowej, oraz długotrwałe i częste przebywanie w niewłaściwej pozycji siedzącej mogą między innymi doprowadzić do wadliwego ustawienia kręgosłupa i znacznych asymetrii w obrębie tułowia. Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz ocena zmian, jakie w niej zachodzą po rocznym okresie obserwacji. Do analizy kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa i wielkości asymetrii w płaszczyźnie strzałkowej zastosowano komputerowy zestaw do fotogrametrycznej oceny postawy ciała. Materiał badawczy stanowiły dane pomiarowe uczniów klas I, II, III ze Szkoły Podstawowej. Ogółem zbadano 191 osób (76 dziewcząt i 115 chłopców). Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano istotne różnice w postawie ciała u dzieci w badanych grupach wiekowych i płciowych. Oceniając kąt nachylenia dolnego odcinka kręgosłupa, stwierdzono wyraźne różnice u dziewczynek we wszystkich grupach wiekowych. Również wyraźne zmiany zaobserwowano u chłopców klas I-III, oceniając takie parametry, jak długości kifozy piersiowej (DKP) i głębokości lordozy lędźwiowej (GLL). Z przeprowadzonych badań i analizy zebranego materiału wynika, iż postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym po rocznej obserwacji ulega zmianom.
 
Słowa kluczowe: postawa ciała, fotogrametria komputerowa, dzieci.
Zastosowanie kinesiotapingu w usprawnianiu pourazowego uszkodzenia nerwu strzałkowego opis przypadku The use of kinesiotaping in the the after trauma therapy of damaged peroneus nerve case description.
 
Autorzy: 
Jadwiga Kuciel-Lewandowska , Małgorzata Paprocka-Borowicz , Andrzej Kierzek , Andrzej Pozowski , Ewa Boerner.
 
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania i wykorzystania kinesiotapingu jako metody wspomagającej fizjoterapię pacjentów z uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego. W Polsce kinesiotaping jest jak na razie techniką rzadko stosowaną w leczeniu usprawniającym. W pracy opisano przypadek 39-letniej pacjentki z uszkodzeniem nerwu strzałkowego prawego, poddanej terapii w Poradni Rehabilitacyjnej Przychodni „Stabłowice” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław Fabryczna. W terapii zastosowano elementy różnych metod fizjoterapeutycznych i zabiegi fizykalne. Metoda kinesiotapingu była stosowana przez 3 miesiące. W wyniku terapii uzyskano symetrię ruchu, stabilizację stawu skokowego, zwiększenie zakresu ruchomości stopy i palców, zmniejszenie obrzęku stopy i podudzia, zmniejszenie objawów niedoczulicy oraz poprawę jakości życia pacjentki. Zastosowanie metody kinesiotapingu w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego pozwala przyspieszyć proces usprawniania.
 
Słowa kluczowe: nerw strzałkowy, kinesiotaping, fizjoterapia

System rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus

Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego z użyciem systemu Task Force Monitor® Functional assessment of autonomic nervous system by using the Task Force Monitor® system.
 
Autorzy: Paweł Zalewski, Krzysztof Słomiński, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe.
 
Streszczenie
Autonomiczny układ nerwowy stanowi złożoną sieć neuronalną o podstawowym znaczeniu dla zachowania homeostazy oraz odruchowej regulacji czynności większości narządów. Funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego, termoregulacja oraz kontrola aktywności dobowej podlegają ścisłej kontroli autonomicznego układu nerwowego. Szczególnie istotne
z punktu widzenia oceny czynnościowej autonomicznego układu nerwowego są próby oceniające czynność układu
sercowo-naczyniowego. System Task Force Monitor® służy do nieinwazyjnych badań układu krążenia oraz czynnościowej oceny układu autonomicznego. W skład systemu wchodzą: urządzenie do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, elektrokardiograf (EKG), kardiograf impedancyjny (IKG), urządzenie do oscylometrycznego pomiaru ciśnienia oraz pulsoksymetr. Wyniki uzyskane z użyciem systemu Task Force Monitor® wskazują na możliwość praktycznego zastosowania opisanej metody do analizy i wyjaśnienia wielu
zjawisk hemodynamicznych zachodzących w organizmie człowieka.
 
Słowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, zmienność rytmu serca, baroreceptory tętnicze, Task Force Monitor
Modelowanie wektora magnetycznego serca na podstawie jonowych prądów komórkowych /  The modelling of magnetic hearth vector on the basis of the cellular ion currents.
 
Autorzy: Stanisław Micek, Dawid Owsiak, Andrzej Surdacki.
 
Streszczenie
Do obliczenia magnetokardiogramów zastosowano dwuwymiarowy model komputerowy elektrycznej aktywności serca, bazujący na formalizmie zaproponowanym przez Hodgkina i Huxleya. Wyliczano średni wektor pola magnetycznego AMFV (average magnetic field vector) otrzymany z mapy zewnętrznego pola magnetycznego, generowany przez przepływ jonów w poszczególnych komórkach mięśnia serca. Obliczona na podstawie modelu trajektoria AMFV przy normalnej pracy serca w czasie trwania zespołu QRS przyjmuje kształt kolisty z rotacją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Na podstawie modelu przedstawiono przykładowe zaburzenia trajektorii AMFV, towarzyszące określonym zaburzeniom serca. 
 
Słowa kluczowe: MKG, wektor magnetyczny serca, metoda Hodgkina i Huxleya, modelowanie serca
Estymator jakości sygnału EKG oparty na ważonych istotnością różnicach parametrów diagnostycznych Estimate of the ECG signal quality based on relevance-weighted differences of diagnostic parameters.
 
Autor: Piotr Augustyniak.
 
Streszczenie
Jakość sygnału elektrofizjologicznego ma fundamentalne znaczenie dla poprawnej diagnostyki. W przeszłości często stosowane algorytmy kompresji sygnału EKG prowadziły
do tak znacznych zniekształceń, że zakazano stosowania kompresji w badaniach klinicznych. Obecnie metody te są znacznie udoskonalone, ale wciąż brak obiektywnej oceny wprowadzanych zakłóceń. Prezentowany artykuł przedstawia propozycję współczynnika oceny jakości sygnału na podstawie różnic pomiędzy rezultatami przetwarzania sygnału oryginalnego i zmodyfikowanego, ważonych przez
wartość istotności diagnostycznej każdego parametru w zależności od stanu chorego. Pomysł ten naśladuje postępowanie kardiologa, który w zależności od hipotezy diagnostycznej zwraca szczególną uwagę na pewne wybrane parametry. Wartości tych parametrów powinny być dokładnie
wyliczane. 
 
Słowa kluczowe: zniekształcenia sygnału, kompresja sygnału, elektrokardiogram, rezultat diagnostyczny, czynnik ludzki

Telemedycyna ratunkowa w kardiologii interwencyjnej.

Zastosowanie analizy tekstury obrazu do oceny dynamiki prawidłowego przepływu wieńcowego w badaniu koronarograficznym / The estimation of the normal coronary blood flow dynamics on the basis of coronarograms texture analysis.
 
Autorzy: Marek Syrycki, Walentyna Mazurek.
 
Streszczenie
W pracy przedstawiono wstępne rezultaty przeprowadzonej próby oszacowania prawidłowego przepływu wieńcowego w oparciu o cyfrową analizę sekwencji standardowych obrazów koronarograficznych naczyń wieńcowych o różnej średnicy. Zastosowano rozszerzony pakiet analizy tekstury w postaci programu MaZda®. Dokonano wyboru najważniejszych parametrów tekstury przydatnych do realizacji założonego zadania. Uzyskano wyniki wskazujące na dużą czułość opracowywanej metody. 
 
Słowa kluczowe: koronarografia, przepływ wieńcowy, analiza tekstury

Co kardiolog powinien wiedzieć o nefrologii?

Tomografia komputerowa w neuroradiologii.

Zagrożenia zawodowe dla personelu medycznego obsługującego rezonans magnetyczny / Occupational hazards to the medical personnel operating magnetic resonance scanners.
 
Autorzy: Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz.
 
Streszczenie
Tomografy rezonansu magnetycznego, umożliwiają uzyskanie obrazu poprzez ekspozycję ciała pacjenta na pole magnetostatyczne i zmienne pole elektromagnetyczne (pola impulsowe gradientowe i radiofalowe). Wytwarzaniu pól gradientowych towarzyszy emisja hałasu impulsowego o znacznych natężeniach. W artykule zaprezentowano metody oceny tych zagrożeń oraz charakterystykę ekspozycji pracowników. 
 
Słowa kluczowe: tomografy rezonansu magnetycznego, pola elektromagnetyczne, hałas, ekspozycja zawodowa, zagrożenia zawodowe.

Nirwana Oil Free.

Biuletyn informacyjny nr 3/2008.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
 
Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magdalena Gałach, Jakub Pałko.
 
 
Powered by Phoca Download