Up

2009-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 15, nr 2, 2009.

Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Potential applications of the PNF method and kinesiotaping in the treatment of juvenile thoracic kyphosis.

Autor: Magdalena Grudzień

Streszczenie

Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozcią- gniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe ­ proprioceptive neuromuscular facilitation) i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Metody te pozwalają na przywró- cenie prawidłowej równowagi mięśniowej poprzez rozciągnię- cie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni. Poprawiają także zakres ruchomości stawów i ułatwiają naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Słowa kluczowe: choroba Scheuermanna, metody kinezyterapeutyczne

Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona ­ doniesienie wstępne Effect of regular exercises on the function of lower extremity muscles in patients with Parkinson disease ­ a pilot study.

Autorzy: Iwona Malicka, Dagmara Chamera-Bilińska

Streszczenie

Cel pracy: Ocena wpływu ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni działających na stawy kolanowe u pacjentów z chorobą Parkinsona. Grupa badana: 10 pacjentów (kobiet) z chorobą Parkinsona, średni wiek 72,9 lat (grupa badana), oraz 12 osób zdrowych (kobiety), słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, średni wiek 65,0 lat (grupa kontrolna). Metoda badań: Wykonano badania czynnościowe mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego na stanowisku do badań izokinetycznych Biodex System 3 Multi Joint. Badania przeprowadzono przed przystąpieniem do usprawniania pacjentów leczonych z powodu choroby Parkinsona oraz po okresie dwóch miesięcy regularnych ćwiczeń. Wyniki: W grupie pierwszej, w przypadku prędkości kątowej 60°/s, uzyskano istotną poprawę wszystkich analizowanych parametrów mięśni zginaczy i prostowników, zarówno w obrębie kończyny dolnej prawej, jak i lewej. Natomiast w przypadku prędkości kątowej 180°/s istotnie wzrosły analizowane parametry dla mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego oraz dla mięśni prostowników stawu kolanowego lewego. W grupie 2. nie stwierdzono żadnych istotnych różnic. Wnioski: Ćwiczenia ruchowe prowadzone u osób z chorobą Parkinsona poprawiają czynność mięśni kończyn dolnych, w związku z powyższym mogą zmniejszyć ryzyko występowania upadków oraz powikłań z nimi związanych.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, dynamometria czynnościowa, zginacze i prostowniki stawu kolanowego, ćwiczenia ruchowe

Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym Emotion regulation training and coping with organizational distress.

Autor: Jerzy Korzewski

Streszczenie

W pracy opisano trening regulacji emocji oraz jego wpływ na radzenie sobie ze stresem zawodowym. Badaniami objęto 120 kobiet (60 w grupie eksperymentalnej i 60 w grupie kontrolnej). Zmiennymi zależnymi były style i strategie radzenia sobie ze stresem. Dokonano 3-krotnego pomiaru zmiennych zależnych: przed treningiem, tydzień i miesiąc po treningu. Analiza zmian w sposobach radzenia sobie ze stresem wykazała istotną statystycznie poprawę zarówno w zakresie strategii adaptacyjnych, jak i nieadaptacyjnych.

Słowa kluczowe: trening regulacji emocji, stres zawodowy

Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Training on rehabilitation and keep-fit tables and its influence on the chosen circulatory and respiratory parameters.

Autorzy: Jarosław Wojciechowski , Joanna Krawczyk , Ryszard Leszczyński , Jan Błaszczyk , Joanna Błaszczyk-Suszyńska

Streszczenie

Aktywność fizyczna często determinowana jest stylem życia, jednak coraz więcej osób szuka nowych form aktywności. W pracy dokonano oceny wybranych parametrów krążeniowo-oddechowych jako reakcji na trening aerobowy, o lekkiej intensywności i długim czasie trwania (powyżej 30 min), przeprowadzony na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych Slender-Life. Badaniami objęto 50-osobową grupę pacjentów poddanych leczeniu sanatoryjnemu w Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Podczas 19-dniowego cyklu treningowego pacjenci zostali poddani 3-krotnemu badaniu wybranych parametrów krążeniowo-oddechowych, takich jak: częstość skurczów serca (HR), ciśnienie tętnicze krwi (BP), maksymalny pobór tlenu (Vo2max) metodą pośrednią, pojemność życiowa płuc (VC) oraz jednosekundowa objętość forsownego wydechu (FEV1). Wykazano istotne statystycznie zmiany większości badanych parametrów świadczących o zwiększeniu wydolności fizycznej organizmu. Jednocześnie pozytywny odbiór przez pacjentów zastosowanej formy treningowej potwierdza celowość uczestnictwa w tej formie aktywności.

Słowa kluczowe: wydolność fizyczna, aktywność fizyczna, tolerancja wysiłku, parametry krążeniowo-oddechowe

Barierowe osłony materacy.

Diatermia krótkofalowa jako metoda rehabilitacyjna.

Gradientowe pole magnetyczne w medycynie.

W artykule wskazano podstawy działania stałego niejednorodnego pola magnetycznego (SNPM), potwierdzone w badaniach klinicznych oraz piśmiennictwie naukowym. Omówiono również wpływ tego pola na poruszające się obiekty w organizmie żywym oraz podstawowe układy człowieka i wybrane schorzenia. Celem było przedstawienie podstaw oddziaływania SNPM na organizm żywy w kontekście licznych badań związanych z zastosowaniem terapeutycznym.

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI Influence of the whole body cryotherapy on the body temperature in chosen regions in reference to the body mass index.

Autorzy: Paweł Zalewski , Katarzyna Buszko , Jacek J. Klawe , Małgorzata Tafil-Klawe, Andrzej Lewandowski , Krzysztof Słomiński , Izabela Panowicz

Streszczenie

Krioterapia ogólnoustrojowa (WBC ­ whole body cryotherapy) opiera się na oddziaływaniu na organizm bodźcem termicznym o krańcowo niskiej temperaturze, od -100 °C do -160 °C, w czasie nieprzekraczającym 2-3 min. Jedną z bezinwazyjnych metod obiektywizacji skutków krioterapii ogólnoustrojowej jest analiza termowizyjna. Celem badań była próba określenia zależności pomiędzy średnią temperaturą w obrębie wyznaczonych obszarów (R01-R28) a wskaźnikiem masy ciała BMI (Body Mass Index). Badaniami objęto 36 zdrowych mężczyzn w wieku od 22 do 49 lat (średnia wieku 31,8 +/- 3,1), wskaźnik BMI wynosił od 20 do 32 (średni BMI 25,8 +/- 6,2). Metodyka badania opierała się na poddaniu badanych osób jednokrotnemu, 3-minutowemu zabiegowi krioterapii ogólnoustrojowej, a następnie wykonaniu termowizyjnej rejestracji temperatury powierzchni ciała przed zabiegiem krioterapii, w pierwszej minucie po wyjściu z kriokomory, po 40 min oraz po 3 godzinach. Stopień wychłodzenia powierzchni ciała na skutek oddzia- ływania temperatur kriogenicznych nie koreluje w istotny sposób z wartością współczynnika BMI. Niemniej, odnotowano ujemne istotne statystycznie korelacje pomiędzy wartością współczynnika BMI a wartością temperatury w obrębie niektórych z badanych obszarów mierzonej zaraz po zabiegu oraz 40 min po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej.

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, ocena termowizyjna, wskaźnik BMI

Przyszłość krioterapii miejscowej.

Koncepcja krioterapii i kriorehabilitacji narodziła się na prze- łomie lat 70. i 80. XX wieku w Japonii. Doświadczenia Kraju Kwitnącej Wiśni zostały niemalże jednocześnie przeniesione na grunt europejski, a ściślej do Niemiec i Polski, gdzie zapoczątkowały zdumiewający rozwój nowej dziedziny medycyny i rehabilitacji. Początki kriostymulacji w Polsce datuje się na 1983 r. wtedy zainstalowano pierwszy krioaplikator na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od tego czasu krioterapia miejscowa stała się jednym z podstawowych zabiegów w reumatologii, ortopedii również w odnowie biologicznej.

Przyszłość krioterapii miejscowej.

Koncepcja krioterapii i kriorehabilitacji narodziła się na prze- łomie lat 70. i 80. XX wieku w Japonii. Doświadczenia Kraju Kwitnącej Wiśni zostały niemalże jednocześnie przeniesione na grunt europejski, a ściślej do Niemiec i Polski, gdzie zapoczątkowały zdumiewający rozwój nowej dziedziny medycyny i rehabilitacji. Początki kriostymulacji w Polsce datuje się na 1983 r. wtedy zainstalowano pierwszy krioaplikator na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od tego czasu krioterapia miejscowa stała się jednym z podstawowych zabiegów w reumatologii, ortopedii również w odnowie biologicznej.

Przyszłość krioterapii miejscowej.

Koncepcja krioterapii i kriorehabilitacji narodziła się na prze- łomie lat 70. i 80. XX wieku w Japonii. Doświadczenia Kraju Kwitnącej Wiśni zostały niemalże jednocześnie przeniesione na grunt europejski, a ściślej do Niemiec i Polski, gdzie zapoczątkowały zdumiewający rozwój nowej dziedziny medycyny i rehabilitacji. Początki kriostymulacji w Polsce datuje się na 1983 r. wtedy zainstalowano pierwszy krioaplikator na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od tego czasu krioterapia miejscowa stała się jednym z podstawowych zabiegów w reumatologii, ortopedii również w odnowie biologicznej.

Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona Results of speech rehabilitation with use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson’s disease.

Autorzy: Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski

Streszczenie

Ocenia się, że dysartryczne zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona występują u 70-90% chorych, a leczenie farmakologiczne przynosi niewielkie efekty. Celem pracy była analiza komputerowa wpływu postępowania logopedycznego na strukturę akustyczną dźwię- ków mowy w grupie chorych z rozpoznaniem choroby Parkinsona. Materiał stanowiło 10 chorych (6 kobiet, 4 mężczyzn, w wieku 59-75 lat, średnio ­ 68,2), z rozpoznaniem choroby Parkinsona i z zaburzeniami mowy o charakterze dysartrycznym. Wszyscy byli leczeni preparatami L-dopy. Przeprowadzono u nich terapię z uwzględnieniem ćwiczeń fonacji, artykulacji; ukierunkowanych na zmniejszenie sztywności mięśni ust i twarzy oraz ćwiczeń oddechowych. W celu oceny skuteczności postępowania logopedycznego wykorzystano komputerową akustyczną analizę mowy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: selektywności poszczególnych elementów wypowiedzi, tempa oraz stabilności dźwięków mowy. W analizie akustycznej zastosowano programy komputerowe IRIS oraz Wavelab. Stwierdzono, że systematycznie stosowane postępowanie logopedyczne u pacjentów z rozpoznaniem choroby Parkinsona i towarzyszącymi zaburzeniami mowy o typie dysartrii wpływa na stabilizację wybranych parametrów akustycznych mowy oraz poprawę sprawności mowy, co znalazło potwierdzenie w akustycznej analizie komputerowej.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, zaburzenia mowy, analiza akustyczna

Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Determination of the characteristic face regions on thermograms.

Autorzy: Mariusz Marzec , Robert Koprowski , Zygmunt Wróbel

Streszczenie

W artykule zaprezentowano algorytm umożliwiający automatyczną detekcję charakterystycznych cech twarzy w obrazach termowizyjnych w projekcji przedniej. Algorytm nie jest wrażliwy na zmiany położenia głowy z powodu obrotu ani ruchów w osi X-Y. Po wyznaczeniu charakterystycznych obszarów przeprowadzano automatyczny pomiar wartości średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury. Zaprezentowano przykładowe zastosowanie algorytmu do detekcji bólów głowy.

Słowa kluczowe: obrazy termowizyjne twarzy, algorytm rozpoznawania, analiza obrazów

 

Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie Integral emergency indicator as a trigger for the on-demand cardiac monitoring.

Autor: Piotr Augustyniak

Streszczenie

Poszukiwania optymalizacji ekonomicznej oraz możliwości wykorzystania doświadczenia eksperta kardiologa w systemach nadzoru pacjenta w warunkach domowych zaowocowały m.in. koncepcją interpretacji na żądanie. Zakłada ona inicjowanie interpretacji kolejnych fragmentów zapisu EKG w momentach bezpośrednio poprzedzających termin ważności wartości obliczonych poprzednio. Niestety, stan pacjenta nie jest stały w czasie i jego gwałtowne pogorszenie może spowodować zbyt rzadkie uaktualnianie interpretacji, co w przypadku ostrego przebiegu patologii kardiologicznych może zagrażać ciągłości monitorowania. W systemach autoadaptacyjnych przydatny jest zatem dodatkowy czynnik kontrolujący występowanie nagłych zagrożeń. W rezultacie analizy złożoności obliczeniowej wstępnych etapów przetwarzania elektrokardiogramu, w kontekście si- ły związku zmian wynikowych parametrów diagnostycznych z najczęstszymi patologiami, zaproponowany został złożony wskaźnik niebezpieczeństwa oparty na częstości akcji serca i stałości ośrodka pobudzającego. Prostota obliczeń pozwala na zaimplementowanie detektora w osobistym rejestratorze, bazującym np. na telefonie komórkowym, bez istotnego wpływu na czas jego autonomicznej pracy.

Słowa kluczowe: integralny wskaźnik niebezpieczeństwa, interpretacja EKG, system monitorowania na żądanie

Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie Integral emergency indicator as a trigger for the on-demand cardiac monitoring.

Autor: Piotr Augustyniak

Streszczenie

Poszukiwania optymalizacji ekonomicznej oraz możliwości wykorzystania doświadczenia eksperta kardiologa w systemach nadzoru pacjenta w warunkach domowych zaowocowały m.in. koncepcją interpretacji na żądanie. Zakłada ona inicjowanie interpretacji kolejnych fragmentów zapisu EKG w momentach bezpośrednio poprzedzających termin ważności wartości obliczonych poprzednio. Niestety, stan pacjenta nie jest stały w czasie i jego gwałtowne pogorszenie może spowodować zbyt rzadkie uaktualnianie interpretacji, co w przypadku ostrego przebiegu patologii kardiologicznych może zagrażać ciągłości monitorowania. W systemach autoadaptacyjnych przydatny jest zatem dodatkowy czynnik kontrolujący występowanie nagłych zagrożeń. W rezultacie analizy złożoności obliczeniowej wstępnych etapów przetwarzania elektrokardiogramu, w kontekście si- ły związku zmian wynikowych parametrów diagnostycznych z najczęstszymi patologiami, zaproponowany został złożony wskaźnik niebezpieczeństwa oparty na częstości akcji serca i stałości ośrodka pobudzającego. Prostota obliczeń pozwala na zaimplementowanie detektora w osobistym rejestratorze, bazującym np. na telefonie komórkowym, bez istotnego wpływu na czas jego autonomicznej pracy.

Słowa kluczowe: integralny wskaźnik niebezpieczeństwa, interpretacja EKG, system monitorowania na żądanie

Telemedycyna w ratownictwie medycznym ­ już nie tylko dla entuzjastów.

Sięgając jeszcze kilka lat wstecz, tylko entuzjaści wierzyli w powodzenie systemów telemedycznych. Dziś, nawet w Polsce, telemedycyna, choć niedofinansowana, ma swoje osią- gnięcia i plany. Gdyby jeszcze płatnik zechciał wysupłać trochę funduszy na jej rozwój i nie kazał bazować na entuzjazmie i inwencji własnej, efekty ekonomiczne wdrożeń informatycznych do medycyny szybko stałyby się widoczne ­ mówili ubiegłoroczni uczestnicy Kongresu Telemedycyny.

Ultrasonografia mobilna ­ możliwości, perspektywy i kontrowersje wokół możliwości jej wykorzystania w ratownictwie przedszpitalnym.

Wykorzystanie ultrasonografii do wstępnej diagnostyki pacjenta na oddziale ratunkowym nie budzi obecnie żadnych wątpliwości w środowisku ratowniczym. Jednak już sama próba podjęcia dyskusji nad możliwością wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w ten sprzęt diagnostyczny wzbudza obecnie sporo emocji i kontrowersji. Przykładem może być dyskusja, jaka wywiązała się na ten temat podczas IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku (22-26.01.2009 r.)

 

Elastografia ­ bezpieczna metoda różnicowania zmian chorobowych piersi za pomocą ultradźwięków?

Jedną z istotnych cech opisujących właściwości tkanki jest jej naturalna elastyczność, która może ulec ograniczeniu wskutek takich zmian patofizjologicznych, jak proces starzenia, zapalenie czy złośliwe nowotwory. W tym kontekście elastyczność definiuje się jako stosunek naprężenia (siły nacisku) wywieranego na tkankę, niezbędnego do wywołania relatywnej zmiany jej objęto- ści (elastycznej deformacji). Zasadniczo elastyczność tkanki może być oszacowana poprzez pomiar siły nacisku oraz odkształcenia. Wartość odkształcenia jest łatwo mierzalna dzięki wykorzystaniu wysokoczęstotliwościowych sygnałów echo, podczas gdy wartość naprężenia nie może być oszacowana na podstawie pomiarów tkanki. W związku z tym proces wywierania siły musi przebiegać w ściśle kontrolowanych warunkach.

Fit For Screening ­ warsztaty mammograficzne.

Carestream Health jako jeden z liderów na rynku w sprzedaży sprzętu radiologicznego wyszedł naprzeciw problemom zaistniałym w polskiej służbie zdrowia. Dzięki drugiej, kolejnej edycji warsztatów Fit For Screening lekarze zajmujący się mammografią mają szansę otrzymać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, przekazaną przez wybitnego specjalistę w dziedzinie skriningu prof. Rolanda Hollanda, który po raz drugi przybędzie z wykładami na specjalne zaproszenie firmy Carestream Health

As low as reasonably acievable Dawka promieniowania w mammografii ­ tak niewielka, jak to realnie możliwe.

Wypadki spowodowane promieniowaniem jonizującym na świecie i w Polsce oraz niedostateczna kontrola aparatury generującej promieniowanie jonizujące spowodowa- ły, że w naszym kraju oraz w całej Europie objęto precyzyjnymi dokumentami nadzór nad aparaturą radiologiczną. W roku 2000 ukazała się w Polsce Ustawa prawo atomowe (z późniejszymi nowelizacjami), a w ślad za nią szereg rozporządzeń, które porządkują i systematyzują postępowanie w pracowniach wyposażonych w aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną, wykorzystującą promieniowanie jonizujące.

Potrzeba badań rentgenowskich a bezpieczeństwo.

Zagadnienia związane z ochroną pacjentów narażonych na promieniowanie jonizujące podczas badań medycznych stały się priorytetowe po wejściu Polski do krajów Wspólnoty Europejskiej. Dla potencjalnych pacjentów jest to o tyle ważne, że rozwój w dziedzinie metod rentgenodiagnostycznych i sprzętu spowodował niespotykany wręcz postęp w możliwości przewidywania, terapii i zapobiegania chorób. W ten sposób wzrost zapotrzebowania na badania rentgenowskie ze strony pacjentów i lekarzy musiał pójść w parze z systemami zapewnienia bezpieczeństwa ­ w rozumieniu pochłanianych dawek promieniowania oraz trafności diagnozy na podstawie przeprowadzanych badań.

Nanomateriały we wspomaganiu terapi i fotodynamicznej Nanomaterials for PDT applications .
Autorzy: Joanna Pucińska, Halina Podbielska

Streszczenie

Nanotechnologia obecna jest już w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Jednakże najważniejsze zastosowanie struktury submikronowe znajdują w elektronice i biotechnologii. Nanotechnologia stymuluje także rozwój medycyny. Duże zainteresowanie wzbudza zastosowanie nanomateriałów do poprawy efektywności terapii fotodynamicznej. Niniejsza praca zawiera krótki przegląd metod polepszenia właściwości farmakokinetycznych fotouczulaczy stosowanych w PDT.

Słowa kluczowe: fotouczulacz, nanocząstki, terapia fotodynamiczna

Biuletyn informacyjny nr 2/2009 Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magda Gałach, Jakub Pałko

Możliwości zastosowania metody PNF i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej Potential applications of the PNF method and kinesiotaping in the treatment of juvenile thoracic kyphosis.

Autor: Magdalena Grudzień

Streszczenie

Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozcią- gniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe ­ proprioceptive neuromuscular facilitation) i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Metody te pozwalają na przywró- cenie prawidłowej równowagi mięśniowej poprzez rozciągnię- cie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni. Poprawiają także zakres ruchomości stawów i ułatwiają naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Słowa kluczowe: choroba Scheuermanna, metody kinezyterapeutyczne

Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona ­ doniesienie wstępne Effect of regular exercises on the function of lower extremity muscles in patients with Parkinson disease ­ a pilot study.

Autorzy: Iwona Malicka, Dagmara Chamera-Bilińska

Streszczenie

Cel pracy: Ocena wpływu ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni działających na stawy kolanowe u pacjentów z chorobą Parkinsona. Grupa badana: 10 pacjentów (kobiet) z chorobą Parkinsona, średni wiek 72,9 lat (grupa badana), oraz 12 osób zdrowych (kobiety), słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, średni wiek 65,0 lat (grupa kontrolna). Metoda badań: Wykonano badania czynnościowe mięśni zginaczy i prostowników stawu kolanowego na stanowisku do badań izokinetycznych Biodex System 3 Multi Joint. Badania przeprowadzono przed przystąpieniem do usprawniania pacjentów leczonych z powodu choroby Parkinsona oraz po okresie dwóch miesięcy regularnych ćwiczeń. Wyniki: W grupie pierwszej, w przypadku prędkości kątowej 60°/s, uzyskano istotną poprawę wszystkich analizowanych parametrów mięśni zginaczy i prostowników, zarówno w obrębie kończyny dolnej prawej, jak i lewej. Natomiast w przypadku prędkości kątowej 180°/s istotnie wzrosły analizowane parametry dla mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego prawego oraz dla mięśni prostowników stawu kolanowego lewego. W grupie 2. nie stwierdzono żadnych istotnych różnic. Wnioski: Ćwiczenia ruchowe prowadzone u osób z chorobą Parkinsona poprawiają czynność mięśni kończyn dolnych, w związku z powyższym mogą zmniejszyć ryzyko występowania upadków oraz powikłań z nimi związanych.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, dynamometria czynnościowa, zginacze i prostowniki stawu kolanowego, ćwiczenia ruchowe

Trening regulacji emocji a radzenie sobie ze stresem zawodowym Emotion regulation training and coping with organizational distress.

Autor: Jerzy Korzewski

Streszczenie

W pracy opisano trening regulacji emocji oraz jego wpływ na radzenie sobie ze stresem zawodowym. Badaniami objęto 120 kobiet (60 w grupie eksperymentalnej i 60 w grupie kontrolnej). Zmiennymi zależnymi były style i strategie radzenia sobie ze stresem. Dokonano 3-krotnego pomiaru zmiennych zależnych: przed treningiem, tydzień i miesiąc po treningu. Analiza zmian w sposobach radzenia sobie ze stresem wykazała istotną statystycznie poprawę zarówno w zakresie strategii adaptacyjnych, jak i nieadaptacyjnych.

Słowa kluczowe: trening regulacji emocji, stres zawodowy

Trening na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych i jego wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe Training on rehabilitation and keep-fit tables and its influence on the chosen circulatory and respiratory parameters.

Autorzy: Jarosław Wojciechowski , Joanna Krawczyk , Ryszard Leszczyński , Jan Błaszczyk , Joanna Błaszczyk-Suszyńska

Streszczenie

Aktywność fizyczna często determinowana jest stylem życia, jednak coraz więcej osób szuka nowych form aktywności. W pracy dokonano oceny wybranych parametrów krążeniowo-oddechowych jako reakcji na trening aerobowy, o lekkiej intensywności i długim czasie trwania (powyżej 30 min), przeprowadzony na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych Slender-Life. Badaniami objęto 50-osobową grupę pacjentów poddanych leczeniu sanatoryjnemu w Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Podczas 19-dniowego cyklu treningowego pacjenci zostali poddani 3-krotnemu badaniu wybranych parametrów krążeniowo-oddechowych, takich jak: częstość skurczów serca (HR), ciśnienie tętnicze krwi (BP), maksymalny pobór tlenu (Vo2max) metodą pośrednią, pojemność życiowa płuc (VC) oraz jednosekundowa objętość forsownego wydechu (FEV1). Wykazano istotne statystycznie zmiany większości badanych parametrów świadczących o zwiększeniu wydolności fizycznej organizmu. Jednocześnie pozytywny odbiór przez pacjentów zastosowanej formy treningowej potwierdza celowość uczestnictwa w tej formie aktywności.

Słowa kluczowe: wydolność fizyczna, aktywność fizyczna, tolerancja wysiłku, parametry krążeniowo-oddechowe

Barierowe osłony materacy.

Diatermia krótkofalowa jako metoda rehabilitacyjna.

Gradientowe pole magnetyczne w medycynie.

W artykule wskazano podstawy działania stałego niejednorodnego pola magnetycznego (SNPM), potwierdzone w badaniach klinicznych oraz piśmiennictwie naukowym. Omówiono również wpływ tego pola na poruszające się obiekty w organizmie żywym oraz podstawowe układy człowieka i wybrane schorzenia. Celem było przedstawienie podstaw oddziaływania SNPM na organizm żywy w kontekście licznych badań związanych z zastosowaniem terapeutycznym.

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wartości współczynnika BMI Influence of the whole body cryotherapy on the body temperature in chosen regions in reference to the body mass index.

Autorzy: Paweł Zalewski , Katarzyna Buszko , Jacek J. Klawe , Małgorzata Tafil-Klawe, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Słomiński, Izabela Panowicz

Streszczenie

Krioterapia ogólnoustrojowa (WBC ­ whole body cryotherapy) opiera się na oddziaływaniu na organizm bodźcem termicznym o krańcowo niskiej temperaturze, od -100 °C do -160 °C, w czasie nieprzekraczającym 2-3 min. Jedną z bezinwazyjnych metod obiektywizacji skutków krioterapii ogólnoustrojowej jest analiza termowizyjna. Celem badań była próba określenia zależności pomiędzy średnią temperaturą w obrębie wyznaczonych obszarów (R01-R28) a wskaźnikiem masy ciała BMI (Body Mass Index). Badaniami objęto 36 zdrowych mężczyzn w wieku od 22 do 49 lat (średnia wieku 31,8 +/- 3,1), wskaźnik BMI wynosił od 20 do 32 (średni BMI 25,8 +/- 6,2). Metodyka badania opierała się na poddaniu badanych osób jednokrotnemu, 3-minutowemu zabiegowi krioterapii ogólnoustrojowej, a następnie wykonaniu termowizyjnej rejestracji temperatury powierzchni ciała przed zabiegiem krioterapii, w pierwszej minucie po wyjściu z kriokomory, po 40 min oraz po 3 godzinach. Stopień wychłodzenia powierzchni ciała na skutek oddzia- ływania temperatur kriogenicznych nie koreluje w istotny sposób z wartością współczynnika BMI. Niemniej, odnotowano ujemne istotne statystycznie korelacje pomiędzy wartością współczynnika BMI a wartością temperatury w obrębie niektórych z badanych obszarów mierzonej zaraz po zabiegu oraz 40 min po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej.

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, ocena termowizyjna, wskaźnik BMI

Przyszłość krioterapii miejscowej... Rozmowa z Tadeuszem Narkiewiczem, dr. nauk przyrodniczych, założycielem i Prezesem firmy Kriomedpol Sp. z o.o.

Koncepcja krioterapii i kriorehabilitacji narodziła się na prze- łomie lat 70. i 80. XX wieku w Japonii. Doświadczenia Kraju Kwitnącej Wiśni zostały niemalże jednocześnie przeniesione na grunt europejski, a ściślej do Niemiec i Polski, gdzie zapoczątkowały zdumiewający rozwój nowej dziedziny medycyny i rehabilitacji. Początki kriostymulacji w Polsce datuje się na 1983 r. wtedy zainstalowano pierwszy krioaplikator na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od tego czasu krioterapia miejscowa stała się jednym z podstawowych zabiegów w reumatologii, ortopedii również w odnowie biologicznej.

Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona Results of speech rehabilitation with use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson’s disease.

Autorzy: Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski

Streszczenie

Ocenia się, że dysartryczne zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona występują u 70-90% chorych, a leczenie farmakologiczne przynosi niewielkie efekty. Celem pracy była analiza komputerowa wpływu postępowania logopedycznego na strukturę akustyczną dźwię- ków mowy w grupie chorych z rozpoznaniem choroby Parkinsona. Materiał stanowiło 10 chorych (6 kobiet, 4 mężczyzn, w wieku 59-75 lat, średnio ­ 68,2), z rozpoznaniem choroby Parkinsona i z zaburzeniami mowy o charakterze dysartrycznym. Wszyscy byli leczeni preparatami L-dopy. Przeprowadzono u nich terapię z uwzględnieniem ćwiczeń fonacji, artykulacji; ukierunkowanych na zmniejszenie sztywności mięśni ust i twarzy oraz ćwiczeń oddechowych. W celu oceny skuteczności postępowania logopedycznego wykorzystano komputerową akustyczną analizę mowy, ze szczególnym uwzględnieniem następujących parametrów: selektywności poszczególnych elementów wypowiedzi, tempa oraz stabilności dźwięków mowy. W analizie akustycznej zastosowano programy komputerowe IRIS oraz Wavelab. Stwierdzono, że systematycznie stosowane postępowanie logopedyczne u pacjentów z rozpoznaniem choroby Parkinsona i towarzyszącymi zaburzeniami mowy o typie dysartrii wpływa na stabilizację wybranych parametrów akustycznych mowy oraz poprawę sprawności mowy, co znalazło potwierdzenie w akustycznej analizie komputerowej.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, zaburzenia mowy, analiza akustyczna

Metoda fotogrametryczna w ocenie budowy i postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym Photogrammetric method in evaluation of constitution and the body posture in pre-school children.

Autorzy: Dorota Wojna, Joanna Anwajler, Arletta Hawrylak

Streszczenie

Jednym z ważniejszych okresów posturogenezy jest koniec okresu przedszkolnego. Charakteryzuje się on intensywnym wzrostem kośćca, który zmienia proporcje ciała, niezakończonym procesem stabilizacji krzywizn przedniotylnych kręgosłupa oraz zmianą trybu życia w związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej. Jednym z czynników warunkujących postawę ciała w tym okresie jest budowa ciała. Celem pracy była ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz ocena typu budowy ciała dzieci w wieku 6 lat. Badaniami objęto 105 dzieci z wrocławskich przedszkoli. Oceny postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej dokonano metodą fotogrametryczną według kryteriów Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki. Typ budowy ciała określono wskaźnikiem Rohrera. Stwierdzono u wielu dzieci wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Osoby z postawą nieprawidłową stanowiły 38% badanych dzieci, wady występowały częściej wśród dziewcząt niż w grupie chłopców. Badane dzieci charakteryzowały się zróżnicowaniem pod względem typów budowy ciała. Dominowali osobnicy o budowie masywnej (50%), natomiast dzieci o smukłych sylwetkach było najmniej (21%). Dziewczęta o postawie prawidłowej charakteryzowała średnia budowa ciała, natomiast o postawie nieprawidłowej budowa smukła i masywna. W grupie chłopców, zarówno u osób z postawą prawidłową, jak i nieprawidłową, dominowała masywna budowa ciała.

Słowa kluczowe: metoda fotogrametryczna, postawa ciała, budowa ciała, dzieci

Wyznaczanie charakterystycznych obszarów twarzy na obrazach termowizyjnych Determination of the characteristic face regions on thermograms.

Autorzy: Mariusz Marzec , Robert Koprowski , Zygmunt Wróbel

Streszczenie

W artykule zaprezentowano algorytm umożliwiający automatyczną detekcję charakterystycznych cech twarzy w obrazach termowizyjnych w projekcji przedniej. Algorytm nie jest wrażliwy na zmiany położenia głowy z powodu obrotu ani ruchów w osi X-Y. Po wyznaczeniu charakterystycznych obszarów przeprowadzano automatyczny pomiar wartości średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury. Zaprezentowano przykładowe zastosowanie algorytmu do detekcji bólów głowy.

Słowa kluczowe: obrazy termowizyjne twarzy, algorytm rozpoznawania, analiza obrazów

Integralny wskaźnik niebezpieczeństwa jako inicjator interpretacji EKG w systemach monitorowania na żądanie Integral emergency indicator as a trigger for the on-demand cardiac monitoring.

Autor: Piotr Augustyniak

Streszczenie

Poszukiwania optymalizacji ekonomicznej oraz możliwości wykorzystania doświadczenia eksperta kardiologa w systemach nadzoru pacjenta w warunkach domowych zaowocowały m.in. koncepcją interpretacji na żądanie. Zakłada ona inicjowanie interpretacji kolejnych fragmentów zapisu EKG w momentach bezpośrednio poprzedzających termin ważności wartości obliczonych poprzednio. Niestety, stan pacjenta nie jest stały w czasie i jego gwałtowne pogorszenie może spowodować zbyt rzadkie uaktualnianie interpretacji, co w przypadku ostrego przebiegu patologii kardiologicznych może zagrażać ciągłości monitorowania. W systemach autoadaptacyjnych przydatny jest zatem dodatkowy czynnik kontrolujący występowanie nagłych zagrożeń. W rezultacie analizy złożoności obliczeniowej wstępnych etapów przetwarzania elektrokardiogramu, w kontekście si- ły związku zmian wynikowych parametrów diagnostycznych z najczęstszymi patologiami, zaproponowany został złożony wskaźnik niebezpieczeństwa oparty na częstości akcji serca i stałości ośrodka pobudzającego. Prostota obliczeń pozwala na zaimplementowanie detektora w osobistym rejestratorze, bazującym np. na telefonie komórkowym, bez istotnego wpływu na czas jego autonomicznej pracy.

Słowa kluczowe: integralny wskaźnik niebezpieczeństwa, interpretacja EKG, system monitorowania na żądanie

Telemedycyna w ratownictwie medycznym ­ już nie tylko dla entuzjastów.

Sięgając jeszcze kilka lat wstecz, tylko entuzjaści wierzyli w powodzenie systemów telemedycznych. Dziś, nawet w Polsce, telemedycyna, choć niedofinansowana, ma swoje osią- gnięcia i plany. Gdyby jeszcze płatnik zechciał wysupłać trochę funduszy na jej rozwój i nie kazał bazować na entuzjazmie i inwencji własnej, efekty ekonomiczne wdrożeń informatycznych do medycyny szybko stałyby się widoczne ­ mówili ubiegłoroczni uczestnicy Kongresu Telemedycyny

Ultrasonografia mobilna ­ możliwości, perspektywy i kontrowersje wokół możliwości jej wykorzystania w ratownictwie przedszpitalnym.

Wykorzystanie ultrasonografii do wstępnej diagnostyki pacjenta na oddziale ratunkowym nie budzi obecnie żadnych wątpliwości w środowisku ratowniczym. Jednak już sama próba podjęcia dyskusji nad możliwością wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w ten sprzęt diagnostyczny wzbudza obecnie sporo emocji i kontrowersji. Przykładem może być dyskusja, jaka wywiązała się na ten temat podczas IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku (22-26.01.2009 r.).

Elastografia ­ bezpieczna metoda różnicowania zmian chorobowych piersi za pomocą ultradźwięków?

Jedną z istotnych cech opisujących właściwości tkanki jest jej naturalna elastyczność, która może ulec ograniczeniu wskutek takich zmian patofizjologicznych, jak proces starzenia, zapalenie czy złośliwe nowotwory. W tym kontekście elastyczność definiuje się jako stosunek naprężenia (siły nacisku) wywieranego na tkankę, niezbędnego do wywołania relatywnej zmiany jej objęto- ści (elastycznej deformacji). Zasadniczo elastyczność tkanki może być oszacowana poprzez pomiar siły nacisku oraz odkształcenia. Wartość odkształcenia jest łatwo mierzalna dzięki wykorzystaniu wysokoczęstotliwościowych sygnałów echo, podczas gdy wartość naprężenia nie może być oszacowana na podstawie pomiarów tkanki. W związku z tym proces wywierania siły musi przebiegać w ściśle kontrolowanych warunkach.

Fit For Screening ­ warsztaty mammograficzne.

Carestream Health jako jeden z liderów na rynku w sprzedaży sprzętu radiologicznego wyszedł naprzeciw problemom zaistniałym w polskiej służbie zdrowia. Dzięki drugiej, kolejnej edycji warsztatów Fit For Screening lekarze zajmujący się mammografią mają szansę otrzymać wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, przekazaną przez wybitnego specjalistę w dziedzinie skriningu prof. Rolanda Hollanda, który po raz drugi przybędzie z wykładami na specjalne zaproszenie firmy Carestream Health

As low as reasonably acievable.Dawka promieniowania w mammografii ­ tak niewielka, jak to realnie możliwe.

Wypadki spowodowane promieniowaniem jonizującym na świecie i w Polsce oraz niedostateczna kontrola aparatury generującej promieniowanie jonizujące spowodowa- ły, że w naszym kraju oraz w całej Europie objęto precyzyjnymi dokumentami nadzór nad aparaturą radiologiczną. W roku 2000 ukazała się w Polsce Ustawa prawo atomowe (z późniejszymi nowelizacjami), a w ślad za nią szereg rozporządzeń, które porządkują i systematyzują postępowanie w pracowniach wyposażonych w aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną, wykorzystującą promieniowanie jonizujące.

Potrzeba badań rentgenowskich a bezpieczeństwo.

Zagadnienia związane z ochroną pacjentów narażonych na promieniowanie jonizujące podczas badań medycznych stały się priorytetowe po wejściu Polski do krajów Wspólnoty Europejskiej. Dla potencjalnych pacjentów jest to o tyle ważne, że rozwój w dziedzinie metod rentgenodiagnostycznych i sprzętu spowodował niespotykany wręcz postęp w możliwości przewidywania, terapii i zapobiegania chorób. W ten sposób wzrost zapotrzebowania na badania rentgenowskie ze strony pacjentów i lekarzy musiał pójść w parze z systemami zapewnienia bezpieczeństwa ­ w rozumieniu pochłanianych dawek promieniowania oraz trafności diagnozy na podstawie przeprowadzanych badań.

Nanomateriały we wspomaganiuterapi i fotodynamicznej Nanomaterials for PDT applications.

Autorzy: Joanna Pucińska, Halina Podbielska

Streszczenie

Nanotechnologia obecna jest już w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Jednakże najważniejsze zastosowanie struktury submikronowe znajdują w elektronice i biotechnologii. Nanotechnologia stymuluje także rozwój medycyny. Duże zainteresowanie wzbudza zastosowanie nanomateriałów do poprawy efektywności terapii fotodynamicznej. Niniejsza praca zawiera krótki przegląd metod polepszenia właściwości farmakokinetycznych fotouczulaczy stosowanych w PDT.

Słowa kluczowe: fotouczulacz, nanocząstki, terapia fotodynamiczna

Biuletyn informacyjny nr 2/2009 Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magda Gałach, Jakub Pałko

 

 
 
Powered by Phoca Download