Up

2009-3

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 15, nr 3, 2009.

Wózek inwalidzki jako niezbędne oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych The wheel chair as indispensable instrumentation for disabled people.

Autorzy: Małgorzata Paprocka-Borowicz, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski

Streszczenie

Nowoczesne metody rehabilitacji nie zastąpią adaptacji pacjenta do wózka inwalidzkiego oraz nauki poruszania się na nim. Wózek inwalidzki stanowi podstawę lokomocji dla osób ze znacznym uszkodzeniem rdzenia oraz dla pacjentów paraplegików z niewielkimi niedowładami, ale obciążonych współistniejącymi chorobami układu krążenia i oddechowego. Istotny element stanowi wyposażenie pacjenta w odpowiedni wózek i poduszkę przeciwodleżynową. Wszystkie działania mają na celu przeciwstawienie się statycznemu trybowi życia osoby po urazie rdzenia kręgowego, zwiększenie niezależności funkcjonalnej, poprawienie jakości życia i profilaktykę powikłań medycznych.

Słowa kluczowe: wózek inwalidzki, lokomocja, adaptacja pacjenta

Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii The influence of low magnetic field on morphotic parameters of blood on patients after magnetotherapy.

Autor: Elżbieta Ciejka1, 2

Streszczenie

Wstęp. Magnetoterapia jest formą terapeutyczną, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Celem pracy było zbadanie jego wpływu na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych terapii polem magnetycznym. Materiał i metody. Badaniem objęto pacjentów poddanych działaniu pola magnetycznego niskiej częstotliwości, u któ rych wykonano badania parametrów morfotycznych krwi: liczbę krwinek białych (WBC – White Blood Cells), krwinek czerwonych (RBC – Red Blood Cells), zawartość hemoglobiny (HGB – Haemoglobin), wskaźnik hematokrytu (HCT – Hematocrit), średnia objętość krwinki czerwonej (MCV – Mean Cell Volume), średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH – Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration), średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach (MCHC – Mean Corpuscular Haemoglobin), liczbę płytek krwi (PL – Plateles). Wyniki i wnioski. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości o parametrach: częstotliwość 20-40 Hz, indukcja 5-7 mT i czas działania 20 minut nie powoduje istotnych zmian w parametrach morfologii krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. U badanych pacjentów zaobserwowano istotne statystycznie zwiększenie wartości średniej objętości krwinek czerwonych.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, parametry morfotyczne krwi

Nowoczesne przybory pielęgnacyjne w profilaktyce i terapii odleżyn-ODDZIAŁYWANIE SIŁ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH NA BEZWŁADNE CIAŁO CHOREGO.

SeeMe – kompletny system do wspomagania rehabilitacji oraz śledzenia jej postępów.

Wirtualna rzeczywistość jest technologią, która niewątpliwie ma wielki potencjał, by być stosowana w różnych gałęziach medycyny. Mimo że systemy związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości istnieją już od wielu lat na rynku, ich użytkowanie nie jest bardzo popularne. Częściowo przyczyną jest polityka cenowa, prowadzona przez ich twórców, ale znaczenie mają również obawy personelu medycznego, dotyczące stosowania zaawansowanych technologii komputerowych. Jednak obecnie rozwój takich systemów pozwala na nabycie ich w rozsądnych cenach, a sposób ich obsługi jest prosty i przyjazny dla każdego użytkownika.

Zmiany wybranych parametrów hemodynamicznych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych Influence of the whole-body cryotherapy on the hemodynamic parameters in healthy subjects.

Paweł Zalewski, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe, Katarzyna Buszko, Andrzej Lewandowski, Izabela Panowicz

Streszczenie

Ekspozycja organizmu na działanie bodźca termicznego w zakresie temperatur kriogenicznych wywołuje reakcje fizjologiczne w układzie krążenia. Celem badań była ocena zmian parametrów hemodynamicznych, zachodzących pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych. Badaniami objęto grupę 25 zdrowych mężczyzn; którzy przebywali jeden raz w kriokomorze w temperaturze około -110 oC przez 3 minuty. Ocenie poddano następujące parametry: interwały R-R (RRI), częstość akcji serca (HR), ciśnienie krwi skurczowe (sBP), ciśnienie krwi rozkurczowe (dBP), ciśnienie krwi średnie (mBP), objętość wyrzutową serca (SV), wskaźnik skurczowy serca (SI), objętość minutową serca (CO), wskaźnik sercowy (CI), całkowity opór naczyniowy (TPR), wskaźnik całkowitego oporu naczyniowego (TPRI). Rejestrację parametrów hemodynamicznych przeprowadzono dwukrotnie za pomocą systemu Task Force® Monitor firmy CNSystems: przed (01) i po (02) po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej. Badania wykonano zgodnie z kryteriami oceny czynnościowej autonomicznego układu nerwowego. W efekcie ekspozycji na działanie temperatur kriogenicznych nastąpiło istotne zmniejszenie częstości pracy serca (HR) oraz zwiększenie objętości wyrzutowej i wskaźnika skurczowego serca (SV, SI). Wartości ciśnienia skurczowego (sBP), rozkurczowego (dBP), średniego (mBP) oraz wskaźnika sercowego (CO, CI) nie wykazały istotnych statystycznie zmian, podobnie jak wartość całkowitego oporu naczyniowego (TPR, TPRI). Zakres zmian powyższych parametrów wskazuje na wystąpienie wzrostu obciążenia wstępnego bez obciążenia następczego serca po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.

Słowa kluczowe: krioterapia, autonomiczny układ nerwowy, hemodynamika

Wpływ sześciomiesięcznej systematycznej aktywności fizycznej na mikrokrążenie skórne osób palących papierosy mierzone za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej Effects of regular six-months physical activity on cutaneous microcirculation in smoking individuals measured by laser Doppler flowmetry.

Autor: Renata Szyguła, Jan Szczegielniak, Tomasz Dybek

Streszczenie

Wstęp. Znany jest szkodliwy wpływ palenia papierosów na układ krążenia, jednak zaburzenia naczyniowe u czynnych i biernych palaczy wydają się w pewnym stopniu odwracalne. Dlatego też celem pracy jest zbadanie wpływu 6-miesięcznego systematycznego wysiłku fizycznego na mikrokrążenie skórne nałogowych palaczy mierzone za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 34 zdrowych ochotników, mężczyzn, 18 osób niepalących, 16 osób palących przynajmniej 4 lata co najmniej 20 papierosów dziennie. Żaden badany nie uprawiał wcześniej systematycznie aktywności fizycznej. Badani uczestniczyli w 6-miesięcznym treningu tlenowym na cykloergometrze rowerowym. Trening odbywał się trzy razy w tygodniu po 45 min. Badani pedałowali z obciążeniem 50-70% VO2max, z częstotliwością obrotów 60/min. Każdy trening aerobowy uzupełniono treningiem anaerobowym. Pomiar mikrokrążenia skórnego wykonano za pomocą laserowego przepływomierza dopplerowskiego Perifluks 4001 firmy Perimed (Szwecja). Oceniano przepływ spoczynkowy, reakcję hyperemiczną, hypertermiczną i ortostatyczną mikrokrążenia skórnego. Analizowano częstotliwość sygnałów otrzymywanych drogą laserowej przepływometrii dopplerowskiej w przedziale od 0,01 HZ do 2 Hz podczas przepływu podstawowego. Wyniki. Stwierdzono różnice w badanych parametrach pomiędzy grupą kontrolną a palącymi (grupa kontrolna: przepływ podstawowy – 12,93±6,34 PU; zero biologiczne – 2,81±0,37 PU; reakcja hyperemiczna – 171,42±101,86 PU; reakcja hypertermiczna – 229,07±129,4 PU; reakcja ortostatyczna – 54%; pułap tlenowy – 36,54±6,32 ml·kg·min-1. Odpowiednio w grupie palących: przepływ podstawowy – 10,39±2,66 PU; zero biologiczne – 2,63±0,87 PU; reakcja hyperemiczna – 149,33±48,48 PU; reakcja hypertermiczna – 193,85±49,4 PU; reakcja ortostatyczna – 48,3%; pułap tlenowy – 32,42±4,6 ml·kg·min-1). Po 6 miesiącach systematycznej aktywności fizycznej palących badane parametry kształtowały się na poziomie: przepływ podstawowy – 13,64±3,86 PU; zero biologiczne – 2,76±0,54 PU; reakcja hyperemiczna – 155,26±38,98 PU; reakcja hypertermiczna – 200,1±34,45 PU; reakcja ortostatyczna – 52,7%; pułap tlenowy – 38,75±10,87 ml·kg·min-1. Analiza częstotliwości sygnału dopplerowskiego wykazała istotnie zwiększoną aktywność śródbłonka oraz istotnie mniejsze oscylacje współczulne w grupie niepalących oraz poprawę tych parametrów po treningu. Wnioski. 1. Wartości przepływu podstawowego oraz prowokowanych reakcji przekrwiennych są wyższe w grupie osób niepalących w stosunku do osób palących, co może świadczyć o ujemnych skutkach działania dymu tytoniowego na skórne łożysko naczyniowe. 2. 6-miesięczny systematyczny trening tlenowo-beztlenowy palaczy przyniósł poprawę wartości charakteryzujących funkcjonowanie mikrokrążenia skórnego.

Słowa kluczowe: laserowa przepływometria dopplerowska, mikrokrążenie skórne, systematyczna aktywność fizyczna, palacze papierosów

 

Nieinwazyjne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne posturometr-S.

U młodzieży przychodzącej na studia z różnych środowisk czę- sto występują nieprawidłowości w budowie postawy ciała i ogólnym stanie zdrowia. Długotrwała nauka, praca i rozrywka przy komputerze, przyjmowanie nieprawidłowej pozycji siedzącej podczas zajęć mogą doprowadzić do zmian w obrębie kręgosłupa, narażają na zmiany bólowe spowodowane przeciążeniem i nie pozwalają na efektywną pracę. W czasie studiów brakuje nadzoru opiekunów, rozluźnienie dyscypliny w prawidłowym odżywianiu i prowadzeniu higienicznego trybu życia może prowadzić do wielu niepożądanych zmian w funkcjonowaniu organizmu. Niepokojący jest również stan otłuszczenia i nadwagi, występującej coraz częściej u młodych ludzi, co może być spowodowane nieodpowiednim odżywianiem oraz brakiem ruchu i prowadzić do takich schorzeń, jak: nadciśnienie, cukrzyca, nadmiar cholesterolu, zmiany w gospodarce hormonalnej oraz wielu innych chorób i zaburzeń funkcji fizjologicznych.

Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilności u osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii Evaluation of postural stability based on a front and back stability margin of people with multiple sclerosis after rehabilitation.

Autor: Renata Kielnar, Małgorzata Mraz, Maciej Mraz, Łukasz Oleksy, Agnieszka Dębiec-Bąk, Marzena Chantsoulis

Streszczenie

Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neurologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypadkach przybiera postać znacznego inwalidztwa. Do najczęstszych problemów osób z SM (multiple sclerosis) należą zaburzenie chodu i równowagi. Różnorodność i zmienność objawóworaz trudnydoprzewidzeniaprzebieg chorobypowodują, że rehabilitacja chorychjest skomplikowanymzadaniem. Celem pracy było określenie wpływu ćwiczeń równoważnych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej (biofeedback) na stabilność postawy osób ze stwardnieniem rozsianym, zobrazowanąwielkościąmarginesu stabilności. Badaniami objęto 20 osób z SM w wieku od 22 do 67 lat. Efektem zastosowanych ćwiczeń było uzyskanie istotnie większego przedniego marginesu stabilności (p = 0,00004). Natomiast tylny margines stabilności uległ nieistotnej statystycznie zmianie. Uzyskany istotny wzrost parametru koordynacji wzrokowo- -ruchowej(p=0,0003)wskazujenawiększąskutecznośćświadomej autokorekcji postawy z zastosowaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego. Uzyskane wyniki dowodzą większej sprawności kontroli postawy u osób chorychnaSMpo fizjoterapii.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, stabilność postawy ciała, margines stabilności, koordynacja wzrokowo-ruchowa, posturografia

Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej The comparison of the efficiency of ultrasounds therapy of calcanean spur depending on therapeutic dose.

Autorzy: Ewa Boerner1, Emilia Toruń-Kotarska1, Jadwiga Kuciel-Lewandowska2

Streszczenie

Celem badań było porównanie skuteczności dawki 0,8 i 1,2 W/cm² ultradźwięków w leczeniu ostrogi piętowej. 40 pacjentów podzielono na dwie grupy: w jednej grupie zastosowano dawkę 0,8 W/cm², a w drugiej 1,2 W/cm². Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że obie dawki ultradźwięków mają działanie przeciwbólowe. Jednakże dawka 0,8 W/cm² przynosi lepsze efekty terapeutyczne. Obie dawki mają także działanie odległe.

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, terapia ultradźwiękowa

Zmienne pola magnetyczne w stomatologii Viofor JPS.

Rozwój biofizyki i biochemii u schyłku XX w. wiąże się z rozwojem obiektywnych metod badawczych nad strukturą oraz funkcją żywych organizmów. Dzięki tym badaniom wyjaśnione zostały zjawiska zachodzące w komórce czy tkance, a także w całym organizmie po zastosowaniu czynnika fizycznego. Jednym z czynników fizycznych jest pole elektromagnetyczne, które zostało wykorzystane w magnetoterapii. Z dobrym efektem terapeutycznym wykorzystywane jest do dziś w medycynie. Ze względu na parametry fizyczne magnetoterapia nie była zalecana do zabiegów w zakresie głowy.

Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych za pomocą urządzeń Diagnodent i Diagnodent Pen 2190 Comparison of the caries progression estimation in permanent teeth by Diagnodent and Diagnodent Pen 2190 apparatus.

Autorzy: Alina Socha, Marta Gałęska, Piotr Skomro, Krystyna Opalko

Streszczenie Diagnodent to laserowe urządzenie diagnostyczne, służące do wykrywania patologicznych zmian szkliwa i zębiny w obrębie bruzd na powierzchniach stycznych oraz gładkich. Aparat ten wykorzystuje zjawisko fluorescencji. Cyfrowa analiza sygnału fluorescencji pozwala na ocenę stanu mineralizacji badanej powierzchni. Badanie takie jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Celem pracy było porównanie urządzeń Diagnodent i Diagnodent Pen. Oceniano czułość wykrywania w zależności od stopnia zaawansowania choroby próchnicowej w bruzdach zębów stałych przedtrzonowych. Scharakteryzowano również walory użytkowe obu urządzeń. Materiał badawczy stanowiły bruzdy 40 zębów przedtrzonowych górnych i dolnych. Do badań zakwalifikowano wyłącznie zęby nieleczone stomatologicznie. Do oceny stanu twardych tkanek zęba w obrębie bruzd zastosowano urządzenie Diagnodent (KaVo) i Diagnodent Pen (KaVo). Diagnostykę prowadzono przed oczyszczeniem powierzchni żujących ze złogów nazębnych oraz po ich usunięciu. Poziom zaawansowania choroby próchnicowej oceniano wg skali Hibsta i Paulusa.

Słowa kluczowe: bezinwazyjna diagnostyka w stomatologii, fluorescencja 

Termowizyjna ocena zmian temperatury w okolicy grzbietowej pod wpływem masażu relaksacyjnego gorącymi kamieniami Thermovision evaluation of temperature distribution changes after the hot-stone massage of the upper back.

Autorzy: Monika Witoś, Ewa Demczuk-Włodarczyk , Halina Podbielska

Streszczenie

Badaniami objęto grupę piętnastu kobiet, prowadzących siedzący tryb pracy, w średnim wieku 31 lat (odchylenie standardowe 10, 24). Wykonano, w odstępie tygodnia, serię trzech masaży relaksacyjnych gorącymi kamieniami okolicy grzbietu. Przed i po każdym zabiegu rejestrowano rozkład temperatury kamerą termowizyjną (ThermoVision A20 M, FLIR System). Na podstawie badań termowizyjnych i po analizie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że temperatura powierzchni pleców osób badanych wzrastała po każdym masażu. Co za tym idzie, obniżyło się napię- cie mięśni grzbietu. Po serii masażu dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa i obręczy barkowej zmniejszyły się. Również ogólny stan psychiczny osób badanych uległ poprawie.

Słowa kluczowe: masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami, badania termowizyjne 

 

Zastosowanie sieci neuronowej opartej na parametrach charakterystyki widma sygnału EEG w celu rozróżnienia ruchu i zamiaru ruchu oraz przynależności personalnej sygnału The application of neural network based on the parameters of EEG-signal spectrum characteristics for classification of movement, intention of movement and personal affiliation of the signal.

Anna Broniec

Streszczenie

Badanie zmian zachodzących w sygnale elektroencefalograficznym (EEG) pod wpływem zadanego bodźca wymaga założenia, że ta reakcja ma własną i powtarzalną charakterystykę, w przeciwieństwie do ciągłej, spontanicznej aktywności mózgu, która w tym kontekście może być traktowana jako addytywny szum. Na podstawie powyższego założenia podzielono otrzymane w eksperymencie próbki sygnału EEG na grupy danych, związanych z odpowiedzią mózgu na zadane bodźce. Artykuł przedstawia wyniki otrzymane po zastosowaniu prostej sieci neuronowej LVQ (learning vector quantization) do rozróżnienia otrzymanych w eksperymencie danych. Porównano dane związane z ruchem palca i z wyobrażeniem ruchu palcem oraz przeprowadzono rozróżnienie danych otrzymanych od różnych osób. Zastosowanie sieci neuronowej samoorganizującej LVQ, opartej na parametrach charakterystyki widma EEG, pozwoliło na rozróżnienie przynależności personalnej sygnału EEG pomiędzy dwiema osobami ze średnią skutecznością 87,31% oraz pomiędzy czterema osobami ze średnią skutecznością 77,39 %.

Słowa kluczowe: sygnał elektroencefalograficzny, sieć neuronowa

Elektroterapia w resuscytacji – wytyczne.

W świetle medycyny opartej na dowodach (EBM) niewiele jest działań o tak potwierdzonej skuteczności przywracania do życia, jak dobrej jakości nieprzerywane uciski klatki piersiowej i defibrylacja w rytmach „do defibrylacji”, czyli migotaniu komór (VF) i częstoskurczu komorowym bez tętna (VT). W niektórych badaniach szanse pacjenta sięgały nawet 70%. Ustalenia ostatnich lat pozwalają mieć nadzieję na dalsze, czasem niezwykle spektakularne sukcesy, zawdzięczane elektroterapii.

Aktualne rozwiązania w zakresie defibrylacji i kardiowersji.

Defibrylacja jest jedną z kluczowych interwencji o ustalonej skuteczności po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania/ trzepotania komór. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wprowadzania defibrylacji do praktyki klinicznej technicznych aspektów związanych z defibrylacją, jak również praktycznego użycia defibrylatorów, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2005.

Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca.

W pracy przedstawiono możliwości diagnostyki i terapii kardiologicznej wykorzystującej techniki nieinwazyjnej elektrostymulacji serca, prowadzonej z użyciem wielofunkcyjnego urządzenia DiagnoStim MDD-501. Na przykładach pacjentów, u których urządzenie spełniło jednocześnie funkcję diagnostyczną i terapeutyczną oraz pacjentów, u których diagnostyczne możliwości urządzenia zadecydowały o wdrożeniu lub zaniechaniu dalszego postępowania inwazyjnego, przedstawiono przegląd technik dostępnych z zastosowaniem MDD-501, wskazując na jego niezwykłą przydatność w sprawnym rozwiązywaniu problemów kardiologicznych.

Przezskórne interwencje wieńcowe u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne a problem restenozy Percutaneous coronary interventions in patients with type 2 diabetes. Drug eluting stents and restenosis problems.

Autorzy: Hanna Bachórzewska-Gajewska, Urszula Sudnik, Sławomir Dobrzycki

Streszczenie

Na świecie notuje się coraz więcej zachorowań na cukrzycę, której częstym następstwem jest choroba wieńcowo-naczyniowa. Wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), a także operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 są w tym przypadku mniej korzystne. Implementacja stentów wieńcowych uwalniających leki pozwoliła poprawić efekty kliniczne, głównie dzięki zminimalizowaniu stopnia restenozy. Celem pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy, dotyczącego efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania stentów uwalniających leki antyproliferacyjne u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2.

Słowa kluczowe: stenty uwalniające leki, restenoza, cukrzyca

Zastosowanie tomografii komputerowej w kardiologii – praca przeglądowa Computer tomography in cardiology – a short review.

Autorzy: Tomasz Kuniej, Arkadiusz Derkacz 

Streszczenie

Postęp techniczny w spiralnej tomografii komputerowej, związany z wyższą rozdzielczością przestrzenną i czasową oraz z przyspieszeniem akwizycji, pozwolił na wiarygodne obrazowanie serca i naczyń wieńcowych. Klasyczna angiografia pozostaje złotym standardem w wykrywaniu zwężenia naczyń wieńcowych, jednakże wymagania terapeutyczne wymuszają poszukiwanie mniej inwazyjnych metod diagnostycznych. Wielorzędowa tomografia komputerowa jest nieinwazyjną metodą obrazowania, pozwalającą na diagnostykę chorób serca, naczyń wieńcowych oraz zmian patologicznych, takich jak na przykład restenoza w pomostach naczyń wieńcowych czy stentach, zatorowość płucna lub tętniak rozwarstwiający aorty, które są trudne do wykrycia za pomocą innych technik.

Słowa kluczowe: spiralna tomografia komputerowa, koronarografia TK, choroba wieńcowa

Ultradźwięki w terapii genowej – najnowsze badania Philips GlyGenix Therapeutics.

 

Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi – nowe możliwości?

Głównym wyzwaniem diagnostyki ultrasonograficznej piersi jest szybka ocena zmian wykrytych metodą palpacyjną. Jednym z najpoważniejszych problemów klinicznych, w znaczny sposób utrudniających prowadzenie badań, jest występujące, szczególnie u młodych kobiet, zjawisko wzmożonej gęstości sutka. Prace nad optymalizacją urządzeń wspomagających ocenę tych zmian zaowocowały opracowaniem technologii ultrasonograficznych wysokiej rozdzielczości, które w znaczny sposób poprawiły jakość otrzymywanych obrazów, rozpoznawalność detali oraz ich rozdzielczość przestrzenną. Obrazowanie harmoniczne tkanek THI (tissue harmonic imaging) oraz jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej w różnych płaszczyznach oraz różnej charakterystyce częstotliwościowej FC (spatial/ frequency compounding) umożliwiają wizualizację nawet najmniejszych zmian patologicznych w obrębie tkanek [A. Thomas i in., Ultraschall in Med, 2007, 28, s. 387-393].

Bezpieczna mammografia.

Preferowaną metodą wczesnego wykrywania raka piersi jest mammografia rentgenowska (często z uzupełniającym badaniem usg). Za pomocą mammografii można wykrywać guzki (masy guzowate) od około 5,0 mm, a zmiany o charakterze mikrozwapnień mniejsze niż 1,0 mm, co pozwala na wykrycie choroby we wczesnym jej etapie, kiedy jeszcze nie można ich zauważyć w procesie samobadania czy podczas badań palpacyjnych wykonywanych przez lekarza.

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Biuletyn informacyjny nr 3/2009 Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magda Gałach, Jakub Pałko

 
 
Powered by Phoca Download