Up

2009-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 15, nr 4, 2009.

Nowy podręcznik inżynierii biomedycznej.

 

Historia krioterapii ogólnoustrojowej w Polsce The history of systemic cryotherapy in Poland.

Autor: Anna Skrzek

Streszczenie

W 2009 roku przypada 20. rocznica powstania pierwszej w Polsce komory niskotemperaturowej. Rocznica ta stanowi doskonałą okazję do podsumowania i oceny stanu wiedzy na temat zastosowania temperatur kriogenicznych. W ciągu tych lat krioterapia stała się jedną z podstawowych metod terapeutycznych medycyny fizykalnej. Aktywny udział wielu postaci wrocławskich środowisk naukowych w upowszechnianiu wiedzy i praktyki medycznej w zakresie krioterapii oraz stymulowanie rozwoju technik krioterapeutycznych stworzyły podwaliny wrocławskiej szkoły krioterapii, co dało podstawy do rozwoju krioterapii w Polsce.

Słowa kluczowe: historia krioterapii w Polsce, krioterapia, komora kriogeniczna

Dynamika zmian temperatury ciała u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy. Preliminary communication.

Autorzy: Krzysztof A. Sobiech , Anna Skrzek , Agnieszka Dębiec-Bąk , Katarzyna Gruszka , Małgorzata Socha , Wiesława Jonak

Streszczenie

Od 1989 r. prowadzone są w ośrodku wrocławskim badania nad zastosowaniem temperatur kriogenicznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej. W obecnej pracy analizowano zmiany zachodzące w różnych obszarach ciała w czasie 10-dniowej kuracji. Grupę badawczą stanowiły kobiety w wieku ok. 55 lat, skierowane na zabiegi krioterapii (kriostymulacji) ogólnoustrojowej. Na podstawie badań antropometrycznych określono dwie grupy badanych; grupę A o normalnej masie ciała oraz grupę B z nadwagą (BMI – body mass index) i otyłością (WHR – waist to hip ratio). Termowizyjna analiza temperatury poszczególnych obszarów ciała przed i bezpośrednio po zabiegu wykazała zależność pomię- dzy składem ciała a zmianami temperatur w kolejnych dniach zabiegowych. Przedstawione wyniki są badaniami wstępnymi i stanowią fragment badań dotyczących dynamiki zmian rozkładu temperatury w zabiegach krioterapeutycznych.

Słowa kluczowe: badania termowizyjne, krioterapia ogólnoustrojowa, skład ciała 

Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców – przegląd badań Cryotherapy in athletes’ biological regeneration – review.

Autorzy: Anna Jonak, Anna Skrzek

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania nowoczesnymi formami odnowy biologicznej u sportowców. W pracy przedstawiono przegląd niektórych doniesień w literaturze polskiej i zagranicznej na temat wpływu krioterapii na organizm sportowców i osób aktywnych fizycznie.

Słowa kluczowe: krioterapia, wysiłek fizyczny, sport, odnowa biologiczna

Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research.

Autorzy: Agnieszka Dębiec-Bąk, Anna Skrzek, Anna Jonak

Streszczenie

Nie ma bezspornych dowodów naukowych wykazujących wpływ skrajnie niskich temperatur na organizm człowieka. Nadal pozostaje wiele niewyjaśnionych zagadnień w zakresie badań podstawowych. Celem pracy jest zbadanie, zgodnie z zasadami EBM (Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach), wpływu różnych bodźców na zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała. Grupę badawczą stanowiło 90 studentów AWF we Wrocławiu, w wieku 20-25 lat (średnio 22,47±1,22). Grupa „placebo” to 30 studentów, którzy przebywali w komorze kriogenicznej, poruszając się spokojnym marszem po okręgu w czasie do 3 minut i nie byli poddawani działaniu niskiej temperatury. Grupa kontrolna „sono” to 30 studentów, którzy w tym samym pomieszczeniu poddani zostali działaniu czynnika stresującego, jakim był bodziec dźwiękowy o dawce bezpiecznej dla ludzkiego ucha. Grupa eksperymentalna „krio” to 30 osób, które poddane zostały działaniom skrajnie niskich temperatur w komorze kriogenicznej, przebywając w przedsionku komory w temperaturze -60 °C przez 1 minutę, a następnie w komorze właściwej w temperaturze -100 °C przez 3 minuty. Rejestracja rozkładu temperatury powierzchniowej ciała w pozycji stojącej w ujęciu od przodu i od tyłu wykonana została kamerą termowizyjną ThermoVision A20M. Badania przeprowadzono dwukrotnie: przed wejściem do kriokomory i bezpośrednio po wyjściu z kriokomory. Wyniki badań potwierdziły w sposób obiektywny istotny wpływ skrajnie niskich temperatur na zmianę temperatury powierzchniowej ciała. Zmian takich nie zaobserwowano w grupie placebo, ani w grupie poddanej działaniu innego bodźca stresującego.

Słowa kluczowe: badania termowizyjne, komora kriogeniczna, rozkład temperatur, mapa termiczna

Kriokomora – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W 2009 roku obchodzimy 20. rocznicę krioterapii w Polsce. W tym okresie na polskim rynku pojawiło się wiele firm, oferujących urządzenia do krioterapii ogólnoustrojowej. Różnią się one konstrukcją i występują pod różnymi nazwami, takimi jak: kriokomora, kriosauna, cryobarrel (kriobeczka), tzw. kriodołek, czyli w wersji z zaleganiem chłodu. Mogą być jedno- lub kilkuosobowe, bez przedsionka, z jednym lub dwoma przedsionkami. Producenci podają również różne parametry techniczne dotyczące czasu i zużycia czynnika chłodniczego podczas rozruchu i eksploatacji. Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym występuje taka różnorodność ofert. Nawet osobom bardzo zaangażowanym w sprawy krioterapii trudno być na bieżąco, nie mówiąc o inwestorach, którzy tylko słyszeli o skuteczności krioterapii ogólnoustrojowej i chcieliby nabyć coś taniego, skutecznego, ekonomicznego, niezajmującego dużo miejsca, niewymagającego przeróbek pomieszczeń i pozwalającego na podpisanie umowy z NFZ na finansowanie zabiegów. Chcielibyśmy przybliżyć ten dość skomplikowany problem w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

Dobroczynny synergizm – pole magnetyczne i energia światła.

W Polsce i na świecie coraz większym problemem są tak zwane „schorzenia cywilizacyjne”, do których zalicza się między innymi cukrzycę, schorzenia narządu ruchu, alergie i wiele innych. Zarówno lekarze, jak i pacjenci dotknięci tymi zaburzeniami poszukują nowych, skutecznych i bezpiecznych metod leczenia. W sukurs przychodzi im dynamicznie rozwijająca się technika medyczna. Lekarze, dla poprawy samopoczucia pacjenta, redukcji bólu oraz przyspieszenia leczenia, coraz chętniej zalecają pacjentom zabiegi fizykoterapeutyczne o udokumentowanej skuteczności leczniczej, takie jak, między innymi, terapia polem magnetycznym, laseroterapia i terapia światłem nielaserowym. Wszystkie wymienione metody terapii są realizowane poprzez urządzenia medyczne serii Viofor JPS System.

System laserowy MedArt® FRx Ulepszone narzędzie do zabiegów metodą frakcyjną, bazujące na ugruntowanej technologii laserów CO 2.

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska, Anna Włodarkiewicz

Streszczenie

Wstęp. Etiopatogeneza powstawania ostrogi piętowej nie jest do końca poznana. Za jedną z przyczyn uważa się przewlekły stan zapalny w okolicy kości piętowej, powstały w wyniku stałego drażnienia okolicznych struktur poprzez ucisk. Jeżeli stan zapalny trwa długo, w okolicy pięty tworzy się dziobiasta narośl kostna, tzw. ostroga. Najczęściej stan zapalny dotyka więzadeł stopy (rozcięgna podeszwowego). Leczenie ostrogi piętowej ma na celu zlikwidowanie stanu zapalnego w otaczających tkankach. W tym celu stosuje się metody zachowawcze: wkładki odciążające piętę, miejscowe maści przeciwzapalne lub leki o takim samym działaniu oraz preparaty sterydowe wstrzykiwane w chore miejsce (środki przeciwzapalne i znieczulające), a także metody fizykalne. Materiał i metoda. Materiał badań stanowili pacjenci Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego PULS w Wałczu, u których w trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęcia RTG stwierdzono ostrogę piętową o różnym stopniu bolesności. Pacjentów podzielono na dwie grupy: pierwsza (23 chorych) została poddana zabiegom laseroterapii niskoenergetycznej (830 nm, 300 mW, 4-6 J/cm2 , technika kontaktowa z uciskiem), druga (33 chorych) zabiegom fonoforezy (0,8 MHz, 0,8-1 W/cm2 , technika dynamiczna). Pacjenci oceniali rodzaj bólu, a także nasilenie dolegliwości bólowych według skali VAS oraz zmodyfikowanego kwestionariusza Leitinena. Wyniki. Z badań wynika, że zarówno laseroterapia niskoenergetyczna, jak i fonoforeza są skutecznymi metodami fizykalnymi w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych ostrogą piętową. Średni stopień odczuwania bólu u pacjentów po zabiegach laseroterapii zmniejszyła się o 2, natomiast po zabiegach fonoforezy o 2,4. Po wykonaniu pełnej serii zabiegów w grupie pacjentów poddawanych zabiegom laseroterapii i fonoforezy zaobserwowano, że ból nocny i spoczynkowy został zniesiony u wszystkich badanych. W obu grupach zmniejszyły się także dolegliwości bólowe podczas chodzenia. Wnioski. Analiza danych wykazała, że natężenie i częstotliwość występowania bólu uległy zmniejszeniu. Obie formy terapii są skuteczne w dolegliwościach bólowych związanych z ostrogą piętową, jednak większa skuteczność w walce z dolegliwościami bólowymi została odnotowana w grupie pacjentów poddawanych zabiegom fonoforezy.

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, laseroterapia niskoenergetyczna

Odleżyny – przyczyny i profilaktyka.

Jednym z wielu występujących podczas leczenia szpitalnego powikłań są odleżyny. Ich powstanie jest zwykle wynikiem długotrwałego przebywania w pozycji leżącej, spowodowanego przewlekłą chorobą czy powikłaniami ze strony układu oddechowego, krążenia czy nerwowego występującymi w przebiegu choroby i jej leczenia. Odleżyny mogą być związane z długotrwałym leczeniem urazów wielonarządowych. Pojawiają się też u chorych po operacjach.

Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym Frequency of the occurrence of the body posture types among boys and girls at young school age.

Autorzy: Krystyna Chromik , Anna Rohan-Fugiel , Dominik Śliwa , Jarosław Fugiel

Streszczenie

Celem pracy są ocena kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz częstości występowania poszczególnych typów sylwetki ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania zostały przeprowadzone w latach 1997-2001 wśród dzieci zamieszkujących duże i małe miasta oraz tereny wiejskie. Zbadano 16,765 dzieci, w tym 8302 chłopców i 8463 dziewcząt. Do oceny postawy wykorzystano nieinwazyjne urządzenie pomiarowe posturometr-S. Na podstawie zgromadzonych wyników stwierdzono, że ilość postaw nieprawidłowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym wzrasta wraz z wiekiem badanych. Postawy nieprawidłowe występują częściej w grupach dziewcząt niż chłopców.

Słowa kluczowe: typy postawy ciała, badania przesiewowe, posturmetr-S

Próba obiektywnej oceny efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków The attempt of objective evaluation of the lower leg classical massage effects – three cases report.

Kamila Pilok , Jakub Taradaj , Tomasz Halski , Kamil Kręcijasz , Robert Dymarek , Kuba Ptaszkowski , Joanna Resel , Lucyna Słupska

Streszczenie

Masaż klasyczny należy do często stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych. W literaturze można znaleźć wiele doniesień na temat terapeutycznych efektów masażu, zarówno na poziomie miejscowym (lokalnym), jak i ogólnoustrojowym (globalnym). Korzystne oddziaływanie wykazano również w sferze psychiki pacjenta. Jednak wiele efektów ma charakter subiektywny, co znacznie utrudnia wiarygodną ocenę kliniczną w procesie leczenia. W pracy dokonano analizy efektów masażu na podstawie pomiarów fizjologicznych wybranych parametrów, badań elektromiograficznych i termograficznych.

Słowa kluczowe: masaż klasyczny, wskaźnik kostka-ramię, termografia, elektromiografia (EMG)

Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych wybrane parametry biomechaniczne Computer evaluation of the body posture of the young soccer players selected biomechanical parameters.

Autorzy: Jadwiga Pietraszewska , Bogdan Pietraszewski  , Anna Burdukiewicz 

Streszczenie

Wstęp. Postawa ciała uwarunkowana jest napięciem odpowiednich grup mięśni, które decydują o określonym ułożeniu poszczególnych segmentów ciała człowieka. Coraz częściej wśród dzieci i młodzieży pojawiają się różnego rodzaju wady postawy ciała, które mogą być spowodowane czynnikami funkcjonalnymi. Jedną z przyczyn ich powstawania może być asymetria obciążeń, jaka często występuje w treningu specjalistycznym. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów 24 piłkarzy nożnych w wieku 15 lat. Badania obejmowały ocenę po - stawy ciała, cechy antropometryczne oraz pomiary momentów sił prostowników i zginaczy stawu kolanowego. Pomiar statycznego momentu siły mięśniowej przeprowadzono na specjalnym stanowisku pomiarowym firmy OPIW. Do oceny postawy ciała wykorzystano sprzężony z komputerem posturometr S. Wyniki i wnioski. Kryterium oceny pomiaru kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej była wartość kąta Cobba. Na tej podstawie stwierdzono występowanie skoliozy lub śladowej skoliozy le - wostronnej u 29,3% badanych piłkarzy. W grupie ogółu bada - nych stwierdzono nieznaczną dominację prostowników i zginaczy prawej kończyny dolnej nad lewą. Ta sama tendencja występuje u osób bez skoliozy. U zawodników z bocznym skrzywieniem kręgosłupa dominują mięśnie prostujące i zginające staw kolanowy kończyny lewej. Ważnym kryterium oceny do - zowanych obciążeń treningowych piłkarzy nożnych w obrę- bie prawej i lewej strony ciała może być badanie postawy ciała i mo - mentów sił obydwu kończyn dolnych. Pozwoli to na ewentualne zniwelowanie nieprawidłowości w stosowanych metodach treningowych, które mogą być przyczyną problemów zdrowotnych sportowców.

Słowa kluczowe: postawa ciała, skolioza, momenty sił mięśniowych, piłkarze nożni

Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Vibration training in cardiologic rehabilitation.

Autor: Zbigniew Damijan

Streszczenie

Celem pracy była analiza możliwości zastosowania treningu wi - bracyjnego o częstotliwości drgań 3,5 Hz i amplitudach w wyso - kości 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 mm, zmienianych w kolejnych tygodniach o 0,5 mm – w rehabilitacji kardiologicznej. W badaniu uczest - niczyły 24 osoby w wieku od 20 do 36 lat, które poddano 20- minutowej ekspozycji na drgania przez 19 kolejnych dni roboczych (tzw. trening wibracyjny). Mierzono ciśnienie skurczowe (CS), rozkurczowe (CR) tętno (Tętno), temperaturę w kanale usznym (Temp), masę ciała (MC) i tkankę tłuszczową (TT), cholesterol całkowity (Chol), cholesterol HDL (HDL). W badaniach sprawności fizycznej zastosowano test szybkości biegowej i zwinności (bieg po kopercie – ozn. Koperta), badanie równowagi ogólnej (postawa równoważna na jednej nodze – ozn. Równowaga), ocenę szybkość ruchów ręki (Tajping), badano siłę eksplozywną (skok w dal z miejsca obunóż – ozn. Skok), siłę statyczną ręki (Dynamometr) oraz test gibkości (skłon dosiężny w przód – ozn. Skłon). Na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych analiz wykazano istotny statystycznie spadek: ciśnienia skurczowego [mm Hg] (p = 0,000) u 96% badanych, tętna [1/s] (p = 0,000) u 92% badanych, tkanki tłuszczowej [%] (p = 0,002) u 76 % badanych, masy ciała [kg] (p = 0,000) u wszystkich osób, cholesterolu całko - witego [mmol/l] (p = 0,044) u 76% próby, wzrost równowagi ogól - nej [1/min] (ilość prób) (p = 0,001 u 71%) badanych oraz tajpingu [s] z p = 0,000 u 96% osób. Ponadto stwierdzono istotny statystycz - nie wzrost: temperatury [°C] (p = 0,000) u 88% badanych oraz cho - lesterolu HDL [mmol/l] (p = 0,038) u 76% badanych. W badaniach sprawności fizycznej wykazano istotny statystycz - nie spadek wskaźnika Równowaga [1/min] (ilość prób) (p = 0,000) u 71% badanych oraz wskaźnika Tajping [s] (p = 0,000) u 96% ba - danych. Uzyskane wyniki świadczą o pozytywnym wpływie niskoczę - stotliwościowego treningu wibracyjnego na nadciśnienie, otyłość, zagrożenie miażdżycą oraz sprawność fizyczną. Otrzymane rezul - taty wskazują, że trening wibracyjny może być stosowany w reha - bilitacji kardiologicznej.

Słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, trening wibracyjny

Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory Evaluation of impedance rheocardiography suitability in hemodynamic monitoring of patients with serious left ventricle injury.

Autorzy: Brygida Przywara-Chowaniec  , Lech Poloński  , Maciej Gawlikowski  , Tadeusz Pustelny  , Justyna Nowak-Gawlikowska 

Streszczenie

Reokardiografia impedancyjna, będąca nieinwazyjną metodą oceny stanu hemodynamicznego pacjenta, zdobywa w ostatnich latach uznanie jako cenne uzupełnienie badań echokardiogra - ficznych i monitorowania inwazyjnego. W prezentowanej pracy porównano wartości wybranych parametrów hemodynamicznych monitorowanych metodą reokardiografii z referencyjną metodą termodylucji. Badania przeprowadzono w czasie wstępnej diagno - styki przed zabiegiem transplantacji serca w grupie 22 chorych, hospitalizowanych z powodu niewydolności krążenia w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Słowa kluczowe: reografia impedancyjna, reokardiografia, monito - rowanie hemodynamiczne

Nowoczesne rozwiązania monitorowania pacjenta w praktyce klinicznej.

Nowoczesna medycyna wprowadza określone procedury i standar - dy postępowania, w zależności od mierzalnych dających się monito - rować parametrów życiowych pacjentów. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w stanach nagłego pogorszenia zdrowia – u pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego, jak również w stanach załamania stanu zdrowia w trakcie terapii pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem okresu pooperacyjnego. Celem pracy jest przybliżenie obecnie dostępnych rozwiązań monitorowania pa - cjenta i ich wykorzystania w praktyce klinicznej.

Biodegradowalne stenty wieńcowe – przegląd Biodegradable coronary stents – overview.

Małgorzata Ilnicka , Magdalena Wawrzyńska , Dariusz Biały

Streszczenie

Wprowadzenie stentów wieńcowych do praktyki klinicznej zrewo - lucjonizowało kardiologię interwencyjną. Postępy technologiczne w tworzeniu nowych biomateriałów, a także leków, które mogą być uwalniane z pokrycia stentu, decydują o pojawieniu się nowych ge - neracji tych implantów. Ważną rolę mogą odegrać materiały bio - degradowalne, które dodatkowo uwalniając leki, poprawiają sku - teczność i bezpieczeństwo stentów. W pracy dokonano przeglądu opublikowanych wyników badań przedklinicznych i klinicznych na temat biodegradowalnych stentów wieńcowych.

Słowa kluczowe: stent, materiały biodegradowalne

Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel.

Firma B. Braun Melsungen AG jest dostawcą produktów medycz - nych o tradycji sięgającej ponad 160 lat. Koncern oferuje produkty i serwis dla chirurgii naczyniowej, anestezjologii, intensywnej opieki me - dycznej. Obsługuje zarówno szpitale, jak i gabinety lekarskie. B. Braun zatrudnia 29 tys. osób na całym świecie, pracujących dla ochrony zdrowia. B. Braun Vascular Systems jest działem, oferującym serwis i produkty wysokiej jakości dla kardiologii interwencyjnej i chirurgii naczyniowej. Plastyka naczyń wieńcowych i obwodowych wymaga sprzętu o wysokiej efektywności i bezpieczeństwie użycia. Te właśnie parametry niezmiennie pozostają w centrum badań klinicznych prowadzonych z jego użyciem. Firma B. Braun Vascular Systems posiada bogatą ofertę sprzęto - wą, której najnowszą część pragniemy Państwu przybliżyć.

rsr 2 nowa wersja uniwersalnej przeglądarki obrazów radiologicznych w standardzie Dicom.

Nie trzeba wyjaśniać, jak ważnym elementem w pracy lekarza jest moż - liwość obejrzenia zdjęcia rtg lub innego badania obrazowego (TK, MR, USG, itp.). Zdjęcia na filmach powoli stają się reliktem. Wyniki badań obrazowych dostępne są coraz częściej w postaci cyfrowej na płytach CD lub w szpitalnej sieci komputerowej. Dlatego niezbędnym narzędziem pracy lekarza staje się program umożliwiający oglądanie takich obrazów – na oddziale szpitalnym, w przychodni lub w prywatnym gabinecie. Pacjenci przychodzący na wizytę coraz częściej zamiast zdjęć na tra - dycyjnych filmach przynoszą je nagrane na płytę CD/DVD. I chociaż na płycie nagrana jest przeglądarka, umożliwiająca obejrzenie nagranych zdjęć, to zdarza się, że nie uruchamia się ona prawidłowo. Poza tym, jest wiele różnych przeglądarek, a każdą z nich obsługuje się inaczej. Już choćby różne działanie przycisków myszy w kilku programach może być uciążliwe w codziennej pracy. Zapewne wielu lekarzy wybrałoby raczej jedną, dobrze znaną przeglądarkę do zdjęć różnego typu, pochodzących z różnych urządzeń.

Wizja systemu informatycznego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Możliwość dofinansowania systemu ratownictwa medycznego ze środków unijnych stanowi szansę przed szpitalnymi oddziałami ra - tunkowymi na podniesienie stanu wyposażenia, pomieszczeń oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych, które w efekcie przyczynią się do usprawnienia pracy i jakości opieki nad pacjen - tem w stanie zagrożenia życia.

Nowe technologie w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Jakość programów screeningowych.

Celem badań screeningowych nie jest wykrywanie raka. Mają one wy - kryć wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby prowadzić do rozwoju nowotworu. Ich głównym zadaniem jest profilaktyka, umożliwiająca określenie stopnia ryzyka zachorowania. Najbardziej popularne bada - nia screeningowe to badania w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi, nowotworów jelita grubego. Rak szyjki macicy jest najczęściej występu - jącym nowotworem wśród kobiet, charakteryzującym się wysoką śmiertelnością. Paradoksalnie, cytologia jest jednym z najprostszych i stosunkowo niedrogich badań, o których niestety kobiety często zapominają.

Systemy zarządzania jakością  komfort i jakość pracy.

Ucyfrowienie obrazów patologicznych.

Spośród wielu dziedzin nauki radiologia i patologia stanowią podstawę diagnozy nowotworów. Ta pierwsza pozwala dokład - nie zlokalizować zmianę oraz wykonać jej biopsję, podczas gdy druga potwierdza jej naturę. Radiologia została już „ucy - frowiona”, a wiele z obecnie funkcjonujących wspomaganych komputerowo procedur nie mogłoby istnieć bez wcześniejszej digitalizacji danych. Obecnie radiolodzy, w odróżnieniu od pa - tologów, dysponują nowoczesną techniką obrazowania, anali - zując obrazy bezpośrednio na ekranach monitorów.

Philips ogłasza przełom w pełni ucyfrowionej technologii detekcji światła.

Philips opracował innowacyjną technologię detekcji światła opartą na zastosowaniu cyfrowego silikonowego powielacza fotoelektronowego. Nowa metoda pozwala na szybkie i bardziej dokładne zliczanie fotonów (podstawowych jednostek światła) w szerokim zakresie zastosowań – tam, gdzie istnieje potrzeba mierzenia ultraniskich wartości światła.

Serwis wyrobów medycznych.

Zwiększające się zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt w polskich pla - cówkach medycznych, wynikające między innymi z rosnącego poziomu świadczonych usług oraz możliwości wykorzystania funduszy unijnych, było jedną z przyczyn podjęcia przez przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED publicznej deba - ty nt. serwisowania wyrobów medycznych. Okazją do rozpoczęcia dys - kusji był panel „Inwestycje w placówkach medycznych. Zamówienia publiczne i procedury przetargowe. Wyroby medyczne – finansowanie i serwis” podczas V Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się 22-23 paź - dziernika br. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu Possibility of application of infrasound therapy in treatment of sleep disorders.

Autor: Cezary Kasprzak

Streszczenie

W pracy przedstawiono rozważania nad możliwością zastosowa - nia infradźwięków, w celu poprawy jakości snu. Przesłanką do sformułowania i podjęcia wstępnych hipotez są wyniki uzyskane z badań nad wpływem fal akustycznych niskich częstotliwości na zmiany w morfologii sygnału EEG.

Słowakluczowe: sen, infradźwięki, EEG

Komputerowy system wspomagania diagnostyki nasienia Computer system for semen quality assessment.

Autor: Łukasz Witkowski

Streszczenie

W pracy przestawiono kompletny system do komputerowego wspomagania diagnozy andrologicznej. System składa się z trzech modułów przeznaczonych do analizy ruchu, wyliczenia gęstości oraz badań morfologicznych plemników. System współpracuje z mikroskopem optycznym z optyką jasnego pola.

Słowa kluczowe: komputerowe przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, nasienie

 

Wpływ niskociśnieniowej plazmy na aktywność biologiczną immunocytów. Doniesienie wstępne The influence of low-pressure cold plasma on biological activity of immunocytes. Preliminary report.

Autor: Igor Elkin

Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem niskoci - śnieniowej zimnej plazmy na biologiczną aktywność immuno - cytów. Analizowano zmiany fluorescencji limfocytów krwi ludz - kiej. Wykazano wpływ zimnej plazmy na zmiany fluorescencji limfocytów, przy czym wzrost natężenia fluorescencji był wyższy w przypadku limfocytów osoby chorej niż zdrowej.

Słowa kluczowe: zimna plazma, immonocyty, fluorescencje, biolo - giczna aktywność

Metodyka oceny jednoczesnego oddziaływania czynników elektromagnetycznych i biomechanicznych na pracowników obsługujących podwieszane zgrzewarki rezystancyjne Methodology for combined assessment of electromagnetic and biomechanical factors affecting workers operating suspended gun for resistance welding.

Autor: Patryk Zradziński, Danuta Roman-Liu

Streszczenie

Przedstawiono problematykę związaną z jednoczesnym nara - żeniem pracowników obsługujących rezystancyjne zgrzewarki podwieszane na czynniki elektromagnetyczne i biomechaniczne. Omówiono metodykę oceny narażenia na pola elektromagnetycz - ne z wykorzystaniem symulacji numerycznych do analizy wartości gęstości prądu indukowanego oraz obciążenia biomechanicznego kręgosłupa i kończyn górnych, a także ich łącznej oceny w oparciu o wskaźnik łącznego ryzyka R.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, zgrzewarki rezystan - cyjne, symulacje numeryczne, obciążenie układu mięśniowo- -szkieletowego, ocena ryzyka

Biuletyn informacyjny nr 4/2009 Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej.

Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magda Gałach, Jakub Pałko

 
 
Powered by Phoca Download