Up

2010-1

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 16, nr 1, 2010.

Automatyzacja wózków dla niepełnosprawnych Automation of wheelchairs.

Autorzy: Emilia Mikołajewska , Dariusz Mikołajewski 

Streszczenie

Prognozowane starzenie się społeczeństwa spowoduje, że coraz częstszym widokiem będą osoby poruszające się na wózkach, za - równo w miejscu pracy, jak i przestrzeni publicznej. Wózek inwa - lidzki jest urządzeniem wspomagającym osoby, których zdolności motoryczne i/lub wymagana do tego siła fizyczna nie pozwalają lub utrudniają samodzielne poruszanie się, chodzenie o kulach lub za pomocą protez lub innych urządzeń. Dynamiczny rozwój auto - matyki, robotyki i informatyki pozwala modernizować sprzęt oraz poszerzać ofertę wózków elektrycznych oraz wygodnych systemów sterowania. W najbliższym czasie można spodziewać się znacz - nych zmian zarówno w funkcjonalności wózków (inteligentne systemy sterowania, postępująca automatyzacja wózka), jak i w ich wyglądzie. W artykule opisano problematykę automatyzacji wóz - ków inwalidzkich.

Słowa kluczowe: wózek inwalidzki, automatyzacja

Excelcare Azuni 2000

Rotator rehabilitacyjny do treningu aktywnego i pasygnego

Budowa morfologiczna oraz charakterystyka stóp zawodników dżudo Morphological structure and characteristics of judo contestants’ feet.

Autorzy: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń

Streszczenie

W pracy poddano analizie budowę morfologiczną oraz charakterystykę stóp zawodników uprawiających dżudo. Do opracowania wykorzystano pomiary antropometryczne 58 mężczyzn. Budowę ciała oceniono, używając typologii Williama Sheldona oraz wskaź- nik względnej masy ciała BMI (wskaźnik masy ciała). Posługując się podoskopem, wyznaczono kąty Alfa, Beta, Clarke’a i Gamma, charakteryzujące wybrane parametry stóp.

Słowa kluczowe: budowa ciała, wysklepienie stóp, zawodnicy dżudo

Ocena wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych Assessment of the selected functional parameters of the patients with spondylosis of the lower section of the vertebral column after the sanatorium treatment.

Autorzy: Arletta Hawrylak , Beata Skolimowska , Katarzyna Barczyk , Ewa Boerner , Adam Hawrylak, Maja Kurczyk , Barbara Ratajczak

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie i określenie zmian wybranych parametrów czynnościowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa (zakres ruchu, ból). Grupę badawczą stanowiło 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 53 do 71 lat. Badana grupa osób poddana została leczeniu sanatoryjnemu w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy-Zdroju. Badania przeprowadzono dwukrotnie – przed i po zakończeniu leczenia. W czasie 3-tygodniowego pobytu w sanatorium u badanych osób zastosowano zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu. Zabiegi te wpłynęły na poprawę wszystkich ocenianych parametrów, ale nie doprowadziły do osiągnięcia norm fizjologicznych. Uzyskanie pełnego wyleczenia po 3-tygodniowym okresie pobytu jest trudne, gdyż wymaga długookresowej terapii, w celu zapobiegania nawrotom dolegliwości.

Słowa kluczowe: zmiany zwyrodnieniowe dolnego odcinka kręgosłupa, ruchomość kręgosłupa, testy czynnościowe, fizjoterapia

Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Assessment of effectiveness of physiotherapeutic treatment of patients suffering from ischemic stroke.

Autorzy: Arletta Hawrylak , Adam Hawrylak, Dorota Wojna , Katarzyna Barczyk

Streszczenie

Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań była ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w wieku 41-73 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary zakresów ruchów w stawach oraz obwodach kończyn górnych i dolnych. Badaną grupę osób poddano zabiegom z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Kompleksowy program zabiegów fizjoterapeutycznych wpłynął na poprawę ruchomości ocenianych stawów oraz przyrost masy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Większą poprawę czynnych i biernych zakresów ruchów w stawach zaobserwowano w grupie kobiet. Zastosowana metoda leczenia, wpływając na poprawę stanu czynnościowego stawów oraz obwodów kończyn górnych i dolnych, umożliwiła pacjentom po udarze niedokrwiennym mózgu poprawę jakości życia.

Słowa kluczowe: udar niedokrwienny mózgu, system ISOM (International Standard Orthopeadic Measurements) obwody kończyn, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż

Ocena odruchu z baroreceptorów tętniczych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych Arterial baroreflex response to whole-body cryotherapy in healthy subjects.

Autorzy: Paweł Zalewski , Jacek J. Klawe , Małgorzata Tafil Klawe , Katarzyna Buszko , Izabela Panowicz

Streszczenie

Krioterapia ogólnoustrojowa (whole-body cryotherapy – WBC) jest powszechnie stosowaną metodą terapeutyczną w leczeniu dysfunkcji układu ruchu lub układu nerwowego oraz w odnowie biologicznej. Celem niniejszych badań była ocena zmian odruchu z baroreceptorów tętniczych pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych. Badaniami objęto grupę 25 zdrowych mężczyzn, którzy przebywali 3 minuty w kriokomorze w temperaturze około -110 o C. Poza parametrami hemodynamicznymi ocenie poddano parametry oceniające reaktywność baroreceptorów tętniczych metodą sekwencyjną, m.in.: up-events slope mean – w zakresie sekwencji narastają- cych, down-events slope mean – w zakresie sekwencji malejących, total events slope mean – wartość całkowita sekwencji. Rejestrację parametrów hemodynamicznych przeprowadzono dwukrotnie: przed (01) i po (02) po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej za pomocą systemu Task Force® Monitor firmy CNSystems. Badania wykonano zgodnie z kryteriami oceny czynnościowej autonomicznego układu nerwowego. Po ekspozycji na temperatury kriogeniczne, poza zmianami parametrów hemodynamicznych, zarejestrowano istotny wzrost czu- łości odruchu z baroreceptorów tętniczych, zarówno w zakresie sekwencji malejących, jak i narastających. Wzmożona odpowiedź z baroreceptorów tętniczych na skutek działania temperatur kriogenicznych najprawdopodobniej była efektem wzmożonego powrotu żylnego i poziomu wypełniania komór, co skutkowało również zwiększoną objętością wyrzutową serca (SV – stroke volume).

Słowa kluczowe: krioterapia, baroreceptory tętnicze, hemodynamika, autonomiczny układ nerwow

Termowizja w sporcie – kontrola kontuzji siatkarzy.

Termowizja to metoda diagnostyczna, oparta na pomiarze emitowanego promieniowania podczerwonego, umożliwiają - ca obrazowanie zarówno morfologiczne, jak i czynnościowe badanej powierzchni ciała [1]. Technika ta pozwala ocenić stopień zaangażowania pracy mięśni, stawów podczas wysiłku fizycznego [2] oraz przewidzieć kontuzję związaną z procesem zapalnym. Analiza termogramów, polegająca na porównaniu symetrycznych części ciała, dowodzi różnic w powierzchnio - wym rozkładzie temperatur.

Zastosowanie termowizji w badaniach przesiewowych na przykładzie zmian nowotworowych piersi Application of thermovision in screening examinations on the example of breast carcinoma.

Maria Więcek , Robert Strąkowski  , Teresa Jakubowska  , Bogusław Więcek 

Streszczenie

W pracy przedstawiono procedurę termowizyjnych badań prze - siewowych, w których dokonano selekcji oraz klasyfikacji ob - razów za pomocą sieci neuronowych. Metodę zastosowano do badań zmian nowotworowych piersi. Sieć nauczono za pomocą 15 termogramów obrazujących zmiany patologiczne i 15 ter - mogramów z grupy kontrolnej w projekcji przedniej i bocznej. Dodatkowo zastosowano analizę różnicy cech piersi zdrowej i chorej, co zapewniło największą skuteczność klasyfikacji na po - ziomie 70%. Lepsze wyniki klasyfikacji uzależnione są od wiel - kości zbioru uczącego.

Słowa kluczowe: termowizja, klasyfikacja, cechy obrazu, sieci neuro - nowe

Analogowe i cyfrowe systemy obrazowania w mammografii – jakość obrazu i zdolność detekcji.

Dla mammografii skreeningowej w Rozp. Min. Zdr. z 31.08.2009 r. zostały określone wymagania techniczne dla obrazowania w syste - mach analogowych (błona rtg) i systemach cyfrowych (CR – computed radiography i DR – digital radiography) akwizycji obrazu. Jednocześnie formalnym problemem stał się fakt, że za tym dokumentem legisla - cyjnym nie poszły żadne regulacje prawne dotyczące zakresu kon - troli jakości (parametry) i metodologii pomiarowej dla systemów cyfrowej akwizycji obrazu. Również w ramach struktur nadzorujących działania w skreeningu pracowni mammograficznych nie stworzo - no żadnych kryteriów oceny jakości w tych formach obrazowania. Przegląd raportów AAPM (American Association of Physicists in Medicine) i ACR (American College of Radiology) oraz zaleceń eu - ropejskich (European Guidelines EUREF) wskazuje na to, jak różne formy kontroli, zakres parametrów oraz metodologie pomiarowe obowiązują dla różnych form obrazowania

Testy aparatury rentgenowskiej oraz nowoczesna kontrola dawek promieniowania jonizującego w systemie zarządzania jakością w medycynie.

Odkrycie promieni X w 1895 roku przez Wilhelma Roentgena zapo - czątkowało zastosowanie promieniowania jonizującego w technice, medycynie, nauce i gospodarce. Obecnie promieniowanie jonizujące jest narzędziem diagnostycznym i terapeutycznym, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę. Jednocześnie dalsze badania i doświadczenia, potwierdziły, że promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe dla organizmów żywych i istnieje konieczność kontroli oraz ograniczania ekspozycji na jego działanie. Unowocześnienie i rozwój sprzętu medycznego oraz system pracy i pomiarów dawek ma na celu minimalizację narażenia na działanie promieniowania jonizującego personelu oraz pacjenta.

Ocena narażenia pracowników na prądy indukowane przez pola magnetostatyczne tomografów rezonansu magnetycznego Assessment of the exposure to currents induced in the workers’ bodies by static magnetic fields of magnetic resonance scanners.

Autor: Jolanta Karpowicz

Streszczenie

Wskutek poruszania w polu magnetostatycznym, wytwarzanym przez magnes tomografu rezonansu magnetycznego, w ciele pra - cowników indukowane są prądy elektryczne, mogące zakłócać procesy bioelektryczne w organizmie. Zaprezentowano zasady oce - ny tego rodzaju narażenia poprzez pomiary dynamiki zmienności indukcji magnetycznej (dB/dt) na powierzchni ciała pracownika, wykonującego czynności zawodowe. Zaprezentowano również przykładowe wyniki badań narażenia występującego w czasie wykonywania sekwencji unormowanych ruchów przy magnesach wybranych tomografów otwartych (0,2T i 0,3T) oraz zamkniętych (1,0T i 1,5T).

Słowa kluczowe: tomografy rezonansu magnetycznego, pole magne - tostatyczne, prąd indukowany, ocena narażenia, normalizacja procedu - ry badań

Resustytacja według wytycznych PRC/ERC.

Resuscytacja (ożywianie) jest zespołem działań, których celem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. krążenia krwi i oddychania (lub, co najmniej, tego pierwszego). Wśród wielu czynno - ści, do tych o udowodnionej wysokiej skuteczności należą tylko dwie: • defibrylacja serca w zaburzeniach rytmu typu VF/VT (migotanie komór/częstoskurcz komorowy bez tętna) – patrz: ABOIM, rok: nr 3, 2009, vol. 15, s. 248-249, • dobrej jakości nacisk klatki piersowej połączony ze sztucznym oddechem. Celem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) jest dostarczenie drogą krwionośną tlenu do tkanek, zwłaszcza najwrażliwszych na je - go brak – neuronów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i kardio - miocytów serca. Należy to uczynić w czasie kilku pierwszych minut od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK), zanim zmiany niedokrwienne staną się nieodwracalne.

Systemy informacyjne oraz usługi w ochronie zdrowia oparte na technologiach SOA (Service Oriented Architecture) Informatics systems and services in healthcare based on SOA technology.

Autor: Kazimierz Frączkowski

Streszczenie

Wyzwaniem dla rynku informatycznego w latach 2007-2014 będzie udział w projektach związanych z budową Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zda - rzeniach Medycznych oraz projekt pl.ID. Otwarte formaty wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi mają wiele zalet. Po - dobnie, jak promowanie standardów, mogą przyczynić się do popra - wy jakości systemów informatycznych. Ich zastosowanie nie może jednak polegać wyłącznie na udostępnianiu opisu zakresu danych i ogólnym wskazaniu reguł komunikacji. Przejrzysty proces zarzą - dzania zmianami w obowiązujących formatach i protokołach komu - nikacji ma decydujący wpływ na osiągnięcie zakładanych korzyści.

Słowa kluczowe: usługi, formaty otwarte, integracja systemów, ESB (enterprise service bus)

Analiza sygnałów wibroakustycznych generowanych podczas kaszlu w przewlekłych chorobach układu oddechowego Cough-generated vibroacoustic signals analysis in chronic pulmonary diseases.

Autorzy: Mieczysław Grabowski , Przemysław Pozański , Iwona Damps-Konstańska , Małgorzata Krajnik , Ewa Jassem 

Streszczenie Kaszel jest jednym z najbardziej uciążliwych i jednocześnie najbardziej powszechnych objawów w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego. Dotychczasowe tradycyjne me - tody badań częstości i natężenia kaszlu polegają na obserwacji chorego, rejestracji audio-wideo, a następnie na zliczaniu wy - stępujących incydentów. Międzynarodowe organizacje zajmują - ce się chorobami układu oddechowego (European Respiratory Society, American College of Chest Physicians) zalecają stoso - wanie skomputeryzowanych i zautomatyzowanych metod po - miarowych, pozwalających na ambulatoryjną, obiektywną oce - nę kaszlu u chorych. Zjawisko kaszlu wywołuje drgania klatki piersiowej chorego z jednoczesną emisją charakterystycznych zaburzeń akustycznych. Rejestracja i analiza powyższych sygnałów wibroakustycznych umożliwia zarówno monitorowanie częstości kaszlu, jak i ocenę jego natężenia, zatem metoda ta bę - dzie przydatna do oceny skuteczności procesu leczenia chorych. W artykule przedstawiono metodę badań oraz wyniki pilotażo - wych pomiarów, przeprowadzonych przy współpracy Centrum Techniki Morskiej (CTM) z Akademią Medyczną w Gdańsku oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Rejestrowano sygnały wibroakustyczne genero - wane podczas kaszlu u pacjentów z chorobą obturacyjną układu oddechowego i rakiem płuc. Do badań zastosowano system ana - lizatora typu PULSE produkcji Bruel & Kjaer. Wykonano jed - noczesną rejestrację sygnałów akustycznych i drgań, a następnie sygnały te poddano analizie. Słowa kluczowe: kaszel, analizator kaszlu, wibroakustyka, mikrofon, akcelerometr

Biuletyn informacyjny nr 1/2010

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

 
 
Powered by Phoca Download