Up

2010-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 16, nr 2, 2010.

Sala hybrydowa Philips – lepsza współpraca lekarzy różnych specjalności podczas małoinwazyjnych zabiegów kardiologicznych.

Prace rozwojowe dotyczące małoinwazyjnych zabiegów kardiologicznych zmierzają do ograniczenia inwazyjności zabiegów chirurgicznych oraz wynikających z nich powikłań. Philips wspólnie z Amerykańskim Towarzystwem Kardiologicznym (ACC – American College of Cardiology) opracował Hybrid OR Suite – rozwiązanie sali hybrydowej, która łączy w jednym pomieszczeniu wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zarówno zabiegów na otwartym sercu, jak i wewnątrznaczyniowych. Hybrid OR Suite został zaprezentowany podczas tegorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rotor Azuni 2000

Rotor Rehalibitacyjny do treningu aktywnego i pasywnego

Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku The application of laser biostimulation and percutaneous electrical stimulation of nerves, associated with kinesitherapy in patients suffering from the painful shoulder syndrome.

Autorzy: Joanna Kowalska, Ewa Boerner, Barbara Ratajczak, Lucyna Kłęk-Górska, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz

Streszczenie

Badano efekty biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów połączonych z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że laseroterapia i przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) mają istotny wpływ na obniżenie poziomu bólu u pacjentów z zespołem bolesnego barku. Terapia promieniowaniem laserowym i terapia TENS przyczyniają się również do zwiększenia zakresu ruchu w obrębie stawów barkowych. Otrzymane wyniki sugerują, że laseroterapia i przezskórna elektryczna stymulacja nerwów mogą być stosowane w kompleksowej rehabilitacji chorych z zespołem bolesnego barku.

Słowa kluczowe: laseroterapia, TENS, bolesny bark

Porównanie skuteczności fonoforezy i krioterapii w leczeniu zapalenia okołostawowego łokcia Comparative evaluation of phonophoresis and cryotherapy in treatment of elbow joints inflammation.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Katarzyna Buszko, Magdalena Rekowska

Streszczenie

Wstęp. W zespole „łokcia tenisisty” patologią objęte są najczęściej przyczepy ścięgien mięśni prostowników w okolicy nadkłykcia bocznego kości promieniowej, zwłaszcza mięśnia prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego. Podobne objawy mogą dotyczyć przedziału przy- środkowego stawu łokciowego lub okolicy nadkłykcia przy- środkowego kości ramiennej – „łokieć golfisty”. Poszukiwania optymalnych metod leczenia tego schorzenia wciąż trwają. Wśród nich ważną rolę odgrywają metody leczenia fizykalnego. Przedmiotem niniejszych badań była ocena porównania skuteczności fonoforezy i krioterapii. Materiał i metoda. U wszystkich pacjentów dokonano oceny dolegliwości bólowych za pomocą skali VAS, kwestionariusza Leitinena oraz oceny siły chwytu bezbolesnego za pomocą dynamometru. Zastosowano serię zabiegów liczą- cą dziesięć dni terapii, wykonywanych codziennie o stałej porze, z przerwą weekendową. W grupie pacjentów, u któ- rych wykonano zabieg fonoforezy, wykorzystano aktywny farmakologicznie środek sprzęgający w postaci żelu o dzia- łaniu przeciwzapalnym. Zastosowano falę ultradźwiękową o następujących parametrach: praca impulsowa o współ- czynniku wypełnienia 1:2, natężenie od 0,5 W/cm2 do 1 W/cm2, częstotliwość 3 MHz, głowica o powierzchni 1 cm2, czas terapii 3 minuty. Zabieg wykonywano metodą dynamiczną. Zabiegi krioterapii wykonywano z użyciem urządzenia wykorzystującego dwutlenek węgla. Przeprowadzono statystyczną analizę wyników, wykorzystując program Statistica 6.0. Wyniki. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że obie terapie – krioterapia i fonoforeza są skutecznymi metodami przeciwbólowymi w terapii zapalenia okołostawowego łokcia. Analiza danych wykazała, że po zastosowaniu obu metod fizykalnych natężenie i częstotliwość występowania bólu uległy zmniejszeniu. Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych, jak również zwiększenie siły bezbolesnego chwytu po zabiegach krioterapii i fonoforezy.

Słowa kluczowe: entezopatia stawu łokciowego, fonoforeza, krioterapia

Obrazowanie termograficzne w tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) Thermal imaging in hyperbaric oxygen therapy (HBO).

Autorzy: Armand Cholewka, Zofia Drzazga, Grzegorz Knefel, Marek Kawecki, Mariusz Nowak

Streszczenie

Odpowiedź temperatury skóry na tlenową terapię hiperbaryczną dla grupy złożonej z 19 pacjentów (wiek 51±15) cierpiących na owrzodzenia troficzne podudzi badano z wykorzystaniem termowizji. Analizowano zmiany średniej temperatury w wybranych obszarach związanych z owrzodzeniami troficznymi na podudziach. Badania wykazały istotne statystycznie zmiany temperatury skóry, powodowane 86-minutowym pobytem w komorze hiperbarycznej. Zaobserwowano dwa rodzaje temperaturowej odpowiedzi na tlenoterapię hiperbaryczną. U większości pacjentów obserwowano spadek, jednakże u niektórych pacjentów zaobserwowano wzrost temperatury tkanki zmienionej chorobowo. Analiza wyników wskazuje, iż termowizja może być metodą przydatną w monitorowaniu efektów tlenoterapii hiperbarycznej.

Słowa kluczowe: termografia, temperatura, owrzodzenia troficzne podudzi, tlenoterapia hiperbaryczna

Skuteczność terapii metodą DBC w przewlekłych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Effectiveness of therapeutic procedure in the chronic pain syndrome of lower segment of the spine with the use of DBC method.

Autorzy: Czesław Giemza, Katarzyna Barczyk, Bożena Ostrowska, Arletta Hawrylak, Maciej Kabała

Streszczenie

Przewlekły ból kręgosłupa jest bardzo częstym zjawiskiem u dorosłych. Istnieje wiele koncepcji zachowawczej terapii przewlekłych dolegliwości ze strony kręgosłupa. Jedną z nich jest terapia według koncepcji DBC (Documentation Based Care). Podjęto próbę porównania skuteczności postępowania terapeutycznego według koncepcji DBC w dwóch grupach pacjentów (kobiet i mężczyzn) z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Wykonano pomiary czynnego zgięcia, wyprostu, rotacji w prawo i lewo oraz zgięcia bocznego kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym za pomocą urządzeń wyposażonych w goniometry. Dodatkowo oceniona została intensywność bólu, subiektywny limit ćwiczeń podczas życia codziennego oraz poziom trudności wynikających z bólu krzyża. Ból oceniono, posługując się skalą VAS, a ograniczenia czynnościowe – skalą ADL. W pracy wykazano, że sześciotygodniowy okres stosowania terapii DBC istotnie wpłynął na poprawę wszystkich badanych parametrów czynnościowych kręgosłupa oraz spowodował zmniejszenie odczuwania bólu, a także zmniejszenie poziomu trudności wynikających z odczuwania bólu.

Słowa kluczowe: DBC (Documentation Based Care), zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa

Stymulacja rdzenia kręgowego w leczeniu bólu przewlekłego Spinal cord stimulation in the treatment of chronic pain.

Autorzy: Joanna Urbanowska1, Marzena Chantsoulis1, 2, Anna Skrzek2, Jarosław Sakowski1, Tomasz Sipko3, Karol Całka4

Streszczenie

Jednym ze sposobów leczenia bólu przewlekłego jest procedura neuromodulacyjna – stymulacja rdzenia kręgowego (spinal cord stimulation SCS). Istnieje wiele teorii wyja- śniających mechanizm jej działania, ale nie jest on ostatecznie poznany. SCS stosuje się między innymi po operacjach neurochirurgicznych w zespołach failed back surgery syndrome i post-laminectomy syndrome. Wskazaniem do stymulacji rdzenia kręgowego jest ból neuropatyczny, który powstaje w wyniku ucisku nerwów (pleksopatie, radikulopatie). Elektrodę umieszcza się w grzbietowej części przestrzeni nadtwardówkowej, na wysokości zależnej od miejsca występowania bólu. Najczęstsze miejsca implantacji generatora zlokalizowane są wzdłuż linii środkowo-pachowej, w górnej części pośladka, w linii pachowej tylnej i powłokach brzucha, tuż poniżej najniższego żebra. Elektroda dodatnia – anoda – hamuje neurony poprzez hiperpolaryzację. Wykorzystując to działanie, programuje się urządzenia stymulujące. SCS jako metoda leczenia bólu przewlekłego daje pacjentom ulgę w bólu, a niektórym stwarza możliwość powrotu do pracy.

Słowa kluczowe: stymulacja rdzenia kręgowego, ból przewlekły

Wpływ 8-tygodniowego treningu tlenowego na mikrokrążenie skórne mierzone laserową przepływometrią dopplerowską u chorych na cukrzycę typu 2 Effects of the 8-weeks aerobic training on the cutaneous microcirculation in patients with type 2 diabetes measured by laser Doppler flowmetry.

Autorzy: Renata Szyguła, Jan Szczegielniak, Tomasz Dybek

Streszczenie

Wstęp. Znany jest fakt korzystnego wpływu aktywności fizycznej na funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego, a tym samym poprawę mikrokrążenia w łożysku naczyniowym, w tym również na przepływy skórne. Celem pracy jest zbadanie wpływu 8-tygodniowego wysiłku tlenowego na mikrokrążenie skórne, mierzone laserową przepływometrią dopplerowską, u osób chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 13 ochotników, mężczyzn, z wyrównaną cukrzycą typu 2. Badani uczestniczyli w ośmiotygodniowym, marszowym treningu tlenowym. Marsz odbywał się 6 razy w tygodniu po ok. 30 min, przez 8 tygodni. Badani maszerowali z intensywnością nieprzekraczającą 60-80% HR (heart rate – tętno) max. Pomiaru mikrokrążenia skórnego dokonano laserowym przepływomierzem dopplerowskim Perifluks 4001, firmy Perimed (Szwecja). Oceniano przepływ spoczynkowy, reakcję hyperemiczną, hypertermiczną i ortostatyczną mikrokrążenia skórnego. Przeanalizowano częstotliwość sygnałów otrzymywanych drogą laserowej przepływometrii dopplerowskiej w przedziale od 0,01 Hz do 2 Hz podczas przepływu podstawowego. Wyniki. Stwierdzono wzrost wartości badanych parametrów mikrokrążenia skórnego po 8 tygodniach wysiłku w stosunku do wartości przed treningiem. Wynosiły one odpowiednio – przed treningiem: przepływ podstawowy – 13,41±2,76 PU; zero biologiczne – 2,79±0,31 PU (perfusion unit – jednostki perfuzji); reakcja hyperemiczna – 49,38±10,75 PU; reakcja hypertermiczna – 72,48±12,70 PU; reakcja ortostatyczna – 32,4%; maksymalny pobór tlenu 15,68±2,66 ml·kg·min-1, po treningu: przepływ podstawowy – 14,26±2,32 PU; zero biologiczne – 2,64±0,34 PU; reakcja hyperemiczna – 57,91±8,53 PU; reakcja hypertermiczna – 88,74±11,48 PU; reakcja ortostatyczna – 35,7%; maksymalny pobór tlenu 18,21±2,54 ml·kg·min-1. Analiza częstotliwości sygnału dopplerowskiego wykazała istotnie zwiększoną aktywność śródbłonka oraz mniejsze oscylacje współczulne po okresie treningu. Wnioski. 8-tygodniowy trening tlenowy o umiarkowanej intensywności przyniósł poprawę parametrów mikrokrążenia skórnego, szczególnie widoczną w zakresie prowokowanych reakcji przekrwiennych, u chorych na cukrzycę typu 2.

Słowa kluczowe: laserowa przepływometria dopplerowska, mikrokrążenie skórne, wysiłek tlenowy, cukrzyca typu 2

Skomputeryzowany zestaw laserowo-dopplerowski do nieinwazyjnej diagnostyki mikrokrążenia krwi Computerised laser-Doppler setup for non-invasive diagnostic of blood microcirculation.

Autorzy: Stanisław Wojtkiewicz , Adam Liebert , Grzegorz Badura , Marek Czerw , Adam Gacek , Anna Zbieć, Jolanta Obidzińska , Walerian Staszkiewicz , Roman Maniewski 

Streszczenie

Opracowano i wykonano prototyp urządzenia laserowo- -dopplerowskiego do nieinwazyjnych badań mikrokrążenia krwi. W odróżnieniu od rozbudowanych i drogich rozwią- zań komercyjnych proponowany zestaw diagnostyczny jest urządzeniem mobilnym i ekonomicznym, głównie dzięki przeniesieniu, za pomocą interfejsu USB (Universal Serial Bus), przetwarzania i analizy sygnałów pomiarowych do komputera osobistego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Urządzenie ma dwa niezależne kanały pomiarowe. Modułowa budowa umożliwia zmianę liczby kana- łów. Źródłem światła z zakresu bliskiej podczerwieni jest dioda laserowa generująca falę o długości 780 nm. Zintegrowany moduł kalibracji optoelektronicznej eliminuje konieczność stosowania drogich i nietrwałych płynów kalibracyjnych oraz umożliwia automatyzację procesu kalibracji. Opracowany zestaw diagnostyczny przebadano na fantomach i zweryfikowano w warunkach klinicznych w trakcie pomiarów porównawczych z urządzeniami komercyjnymi u chorych z niewydolnością żylną oraz cukrzycą.

Słowa kluczowe: metoda laserowo-dopplerowska, pomiary ukrwienia, diagnostyka mikrokrążenia

Rozszerzenie możliwości kardiostymulacji dzięki zastosowaniu urządzenia DiagnoStim MDD-501.

Kardiostymulacja nieinwazyjna to jedna z odmian kar ­ diostymulacji rozumianej jako pobudzanie pracy serca impulsami wytwarzanymi przez kardiostymulator. Rozwija się ona intensywnie od początku lat siedemdziesią­ tych, jednak dopiero w latach osiemdziesiątych doce ­ niono w pełni jej zalety i spotkała się z szerszym świato ­ wym zainteresowaniem. Była to zasługa również pol ­ skich lekarzy i inżynierów. W tym zakresie w latach sie ­ demdziesiątych ubiegłego wieku podjęte zostały prace badawcze w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu przy współpracy ze Śląską Akademią Medyczną oraz Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Rozwój tej metody w kraju zainspi ­ rowany został znacznym przyrostem liczby chorych z zaburzeniami rytmu serca mającymi podłoże kardiolo ­ giczne, przy jednoczesnym braku taniej, bezpiecznej i szybkiej w aplikacji alternatywnej metody diagnostycz ­ nej. Ponieważ stymulacja przezprzełykowa zapewnia większą skuteczność w ustalaniu przyczyn zaburzeń ryt ­ mu niż sama rejestracja EKG, została zaakceptowana zarówno przez klinicystów, jak i naukowców do zdejmo ­ wania charakterystyk funkcjonalnych układu przewo ­ dzącego serca i pobudliwości mięśnia sercowego.

Nowe techniki ultrasonograficzne w badaniach tarczycy New ultrasound techniques for examinations of thyroid gland.

Autorzy: Rafał Z. Słapa, Wiesław Jakubowski

Streszczenie

W artykule omówiono nowe techniki ultrasonograficzne znajdujące zastosowanie w rutynowych badaniach tarczy - cy oraz będące w fazie prób klinicznych. Nowe techniki ul - trasonograficzne można podzielić na: polepszające jakość obrazu w prezentacji B (skali szarości), jak obrazowanie harmoniczne i ultrasonografia złożona; przekształcające badanie w przestrzeni, jak rozszerzone pole widzenia i ul - trasonografia trójwymiarowa, oraz dostarczające jakościo - wo nowych informacji w badaniu ultrasonograficznym, jak mapowanie mikrozwapnień i elastografia.

Słowa kluczowe: rak tarczycy, obrazowanie harmoniczne, ultra - sonografia złożona, rozszerzone pole widzenia, ultrasonografia trójwymiarowa, mapowanie mikrozwapnień, elastografia

Radiologia interwencyjna w onkologii: możliwości terapeutyczne leczenia nowotworów wątroby – pierwotnych oraz przerzutów do wątroby.

Od niedawna radiologia interwencyjna znajduje zastosowanie również w onkologii. W artykule przedstawiono kilka relatywnie innowacyjnych technologii i technik stosowanych w terapii nowotworów pierwotnych wątroby oraz pochodzenia przerzutowego. Kliniczne wskazania i przeciwwskazania do stosowania opisywanych metod i zabiegów nie są przedmiotem rozważań autorów pracy. Interventional radiology has recently found a place in oncology. This article will describe some relatively new techniques and agents used in the treatment of primary and metastatic malignancies of the liver. The article will not describe clinical indications nor the contraindications to the procedures listed as this is beyond the scope of this publication.

Nie ma jedynego, słusznego kierunku…

 

Skaner Philips – przełom w ucyfrowieniu obrazów patologicznych.

Podczas dorocznego Zjazdu Amerykańskiej i Kanadyjskiej Akademii Patologii (USCAP) Philips zaprezentował rezultaty prac nad opracowaniem skanera obrazów histopatologicznych zintegrowanego z modułem zarządzania obrazami. Ten prototypowy system będzie podstawą dla przyszłych rozwiązań ucyfrowienia obrazów patologicznych opracowywanych przez firmę Philips. Innowacyjny skaner obrazów został zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu głównych ograniczeń, jakie niosą za sobą technologie ucyfrowienia obrazów patologicznych. Zapewni on dostępność technologii, łączącej w sobie łatwość użytkowania z szybkością skanowania oraz wysoką jakością analizowanych obrazów

Ocena opłacalności inwestycji w nowoczesne technologie medyczne – analiza przypadku The evaluation of profitability of investments within innovative medical technologies – case study.

Autorzy: Krzysztof Nowosielski , Paweł Rumniak 

Streszczenie

W artykule przybliżono metodykę oceny opłacalności inwestycji rzeczowych. W celu zobrazowania opisywanych metod wykorzystano praktyczny przykład nowoczesnych technologii medycznych z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej. Zaprezentowane wyniki liczbowe oceny mają charakter poglądowy.

Słowa kluczowe: metody oceny inwestycji, kriokomory, opłacalność inwestycji

 

Ocena metody zbiorów poziomicowych stosowanych do segmentacji trójwymiarowych obrazów fantomów cyfrowych oraz obrazów naczyń krwionośnych mózgu TOF-SWI rezonansu magnetycznego Evaluation of level set method in segmentation of 3D digital phantom images and brain vessels TOF-SWI MR images.

Autorzy: Michał Strzelecki , Andrzej Materka , Marek Kociński , Piotr Szczypiński , Andreas Deistung , Jürgen Reichenbach 

Streszczenie

W pracy zbadano dokładność metody segmentacji level set stosowanej do analizy trójwymiarowych obrazów fantomów przedstawiających fragmenty naczyń oraz układ drzew krwionośnych. Badano przydatność metody do detekcji cienkich naczyń (o średnicy mniejszej niż rozmiar woksela obrazu) oraz jej odporność na zakłócenia. Oceny metody dokonano za pomocą obiektywnej miary ilościowej opisującej dokładność segmentacji. Metodę level set wykorzystano również do segmentacji rzeczywistych trójwymiarowych obrazów TOF-SWI (Time Of Flight and Susceptibility Weighted Imaging) rezonansu magnetycznego naczyń krwionośnych mózgu wraz z metodą Sato, wykorzystującą filtrację wieloskalową. Wstępne wyniki, w postaci trójwymiarowych modeli naczyń krwionośnych, są obiecujące. W pracy przedstawiono kierunki dalszych badań prowadzących do uzyskania dokładniejszych modeli układu krwionośnego, zwłaszcza dla naczyń o małych średnicach.

Słowa kluczowe: segmentacja obrazów 3D, metoda level set, cyfrowe fantomy naczyń krwionośnych, obrazy 3D TOF-SWI MR układu krwionośnego mózgu, modelowanie naczyń krwionośnych

Endogenne potencjały wywołane u osób z dysartrycznymi zaburzeniami mowy w naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu Event-related auditory potentials in patients with dysarthria after ischaemic cerebral damage.

Autorzy: Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski

Streszczenie

Celem pracy jest elektrofizjologiczna ocena endogennych potencjałów wywołanych (słuchowy potencjał P300) u pacjentów z dysartrycznymi zaburzeniami mowy i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu. Badaniem objęto grupę 30 pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu, potwierdzonym tomografią komputerową (TK) oraz 25-osobową odpowiednio dobraną wiekowo grupę kontrolną. U pacjentów po przebytym naczyniopochodnym uszkodzeniu mó- zgu zanotowano znacznie wydłużony czas latencji fali potencjału P300 oraz obniżenie jego amplitudy, bez istotnych korelacji pomiędzy parametrami P300 a stopniem nasilenia dysartrii.

Słowa kluczowe: potencjały wywołane, dysartria, naczyniopochodne uszkodzenie mózgu

Matrix metalloproteinase-3 induction following photodynamic therapy with liposomal formulations of aminolevulinic acid and its methyl ester Indukcja metaloproteinazy-3 macierzy pozakomórkowej za pomocą terapii fotodynamicznej z zastosowaniem liposomowych preparatów kwasu aminolewulinowego i jego estru metylowego.

Autorzy: Kamil Jurczyszyn, Elżbieta Czapińska, Elżbieta Gamian, Katarzyna Hotowy, Grzegorz Terlecki, Krzysztof Symonowicz, Beata Osiecka, Andrzej Bronowicz, Piotr Ziółkowski

Streszczenie

Terapia fotodynamiczna (photodynamic therapy – PDT) daje obiecujące wyniki w leczeniu złośliwych i niezłośliwych chorób. PDT wymaga połączonego działania fotouczulacza i światła dla uzyskania efektu terapeutycznego. PDT wywołuje efekt cytotoksyczny w patologicznych komórkach. Może także działać bezpośrednio i pośrednio na różne składniki mikrośrodowiska nowotworu. Niestety, niektóre fotouczulacze mają niską selektywność w tkankach chorobowych. Poprzednie badania wykazały, że kwas aminolewulinowy (ALA) i jego ester metylowy (metvix) umieszczone w liposomach poprawiały jakość i wyniki PDT. Metaloproteinazy macierzy (MMPs) są enzymami wprzę- gniętymi w różne choroby umożliwiającymi ich szerzenie się. Z kolei MMP-3 odgrywa rolę ochronną w rozwoju nowotworów. W pracy przedstawiono wpływ działania preparatów liposomowych ALA i metviksu w warunkach PDT na indukcję MMP-3 w zwierzęcym modelu nowotworowym. Uzyskane wyniki wskazują na silną ekspresję MMP- 3 w komórkach nowotworu po PDT z użyciem preparatów liposomowych. Ekspresja MMP-3 u wszystkich zwierząt zaszczepionych nowotworem i traktowanych PDT była silniejsza niż u zwierząt wolnych od nowotworu i szczególnie od tych leczonych PDT z użyciem wolnych prekursorów. Wpływ liposomów okazał się być istotny i przyczyniał się do silniejszej reakcji immunohistochemicznej niż PDT bez tych nośników.

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, liposomy, kwas aminolewulinowy, metvix, metaloproteinaza 3

Konkurs Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej EDYCJA IV 2010

 
 
Powered by Phoca Download