Up

2010-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 16, nr 4, 2010.

Ocena skuteczności krioterapii i magnetoterapii u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych Evaluation of the efficacy of cryotherapy and magnetic therapy in patients with degenerative changes of knee joints.

Autorzy: Ewa Boerner, Barbara Ratajczak, Magdalena Chmiel, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Arletta Hawrylak

Streszczenie

Badaniem objęto grupę 25 osób, u których stwierdzono chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów fizykoterapeutycznych – magnetoterapii i krioterapii. Badano czynny zakres ruchu zgięcia w stawach kolanowych oraz oceniono ból według wizualnej skali analogowej (VAS – Visual Analogue Scale). Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowane zabiegi fizykoterapeutyczne wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w stawach kolanowych i istotnie statystycznie zmniejszają poziom dolegliwości bólowych. Zaobserwowano istotną statystycznie korelację między poziomem bó- lu a zakresem ruchu w stawach.

Słowa kluczowe: krioterapia, magnetoterapia, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych

Metoda biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne Biofeedback in rehabilitation of children with infantile cerebral palsy – preliminary report

Autorzy: Dorota Sienkiewicz, Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Grażyna Paszko-Patej

Streszczenie

Jedną z częściej rozpoznawanych chorób u dzieci niepeł- nosprawnych jest mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). Plastyczność kompensacyjna mózgu jest podłożem efektów, jakie uzyskuje się w trakcie rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Nowoczesną metodą, coraz szerzej stosowaną u pacjentów dorosłych, są ćwiczenia oparte na zjawisku biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Celem pracy była ocena możliwości usprawniania dzieci poprzez zastosowanie rotoru skonstruowanego w oparciu o powyższą metodę (rotor – biofeedback) do ćwiczeń koń- czyn górnych i dolnych. Badaniem objęto grupę 17 dzieci – 8 (47,1%) dziewczynek i 9 (52,9%) chłopców ze spastyczną postacią MPDz. Średnia wieku wynosiła 11,9±3,9 lat. Średnia ilość sesji treningowych wynosiła 9,0 (Standard Deviation – SD 5,1), czas wykonywania ćwiczenia – 10-15 min. Oceniano symetrię aktywności kończyn dolnych oraz zmiany nasilenia spastyki w trakcie terapii. W grupie dzieci starszych uzyskano pozytywne efekty terapii w postaci zmniejszenia napięcia mięśniowego, skutkujące zmniejszeniem różnicy aktywności kończyn dolnych. Słowa kluczowe: rehabilitacja, dzieci, mózgowe porażenie dziecięce, biologiczne sprzężenie zwrotne.

 

Efekty terapii prądem Träberta i prądami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kręgosłupa The outcomes of cervical spine degeneration treatment with Träbert and diadynamic currents.

Autorzy: Aneta Demidaś, Michał Glapiński, Barbara Ratajczak, Arletta Hawrylak

Streszczenie

Badania dotyczyły skuteczności terapii prądem Träberta i terapii prądami diadynamicznymi w leczeniu dolegliwo- ści bólowych oraz ograniczenia ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym. Materiał badawczy stanowiły osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Pacjentów podzielono na dwie równe grupy, grupę T – leczoną prądem Träberta i grupę D – leczoną prądami diadynamicznymi. Każdy pacjent był poddany 10 zabiegom przez dwa tygodnie. Pomiary poziomu bólu oraz zakresu ruchomości kręgosłupa wykonane przed i po terapii wykaza- ły istotne statystycznie różnice. Zarówno prąd Träberta, jak i prądy diadynamiczne okazały się skuteczne w zmniejszeniu bólu, jak i w zwiększeniu ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa.

Słowa kluczowe: terapia prądem Träberta, prądy diadynamiczne, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Ocena porównawcza wpływu terapii laserem o promieniowaniu ciągłym i impulsowym na przewodnictwo w nerwie pośrodkowym Comparative analysis of the influence of the therapy with continuous and pulse wave laser on the neural conduction in the median nerve.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Magdalena Weber-Rajek, Magdalena Milewska

Streszczenie

Wstęp. Laseroterapia należy do najczęściej zalecanych zabiegów wspomagających leczenie patologii nerwów obwodowych. W pracy oceniano wpływ laseroterapii o różnych parametrach promieniowania na prędkość przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych i czuciowych nerwu pośrodkowego w celu określenia optymalnej dawki terapeutycznej. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone na 45 nerwach pośrodkowych u 45 osób zdrowych, w wieku od 19 do 26 lat. Wpływ laseroterapii o fali ciągłej i impulsowej na prędkość przewodnictwa w nerwie pośrodkowym określano na podstawie zmian we włóknach ruchowych oraz czuciowych danego nerwu następujących parametrów: latencji końcowej, amplitudy, szybkości przewodzenia i czasu trwania impulsu. Mierzony był również wpływ biostymulacji na wartości progu czucia we włóknach czuciowych. Wyniki i wnioski. Badania wykazały, że ciągłe promieniowanie laserowe o długości fali 820 nm, mocy promieniowania 400 mW oraz dawce 5 J/cm2 nie powoduje istotnie statystycznych zmian szybkości przewodnictwa nerwowego we włóknach czuciowych oraz ruchowych nerwu pośrodkowego. Dowiedziono natomiast, iż laseroterapia o fali cią- głej znacząco wpływa na latencję końcową potencjału ruchowego przy dawce 10 J/cm2. Analiza statystyczna potwierdza, iż promieniowanie laserowe o fali impulsowej o mocy impulsu 75 W, dawce 10 J/cm2 oraz częstotliwości 10 000 Hz powoduje istotne zmiany szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu pośrodkowego oraz powoduje wzrost amplitudy we włóknach czuciowych, zatem będzie ona zdecydowanie skuteczniejsza terapeutycznie.

Słowa kluczowe: laseroterapia, nerw pośrodkowy, promieniowanie ciągłe, promieniowanie impulsowe

Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem dwóch zautomatyzowanych ortoz na przywracanie funkcji chodu Influence of the rehabilitation with two automated orthoses on the gait reeducation.

Autorzy: Ewelina Żak, Jacek Durmała, Sławomir Snela, Marcin Bonikowski, Anna Czernuszenko

Streszczenie

Nowe technologie pozwalają na konstruowanie urządzeń wspomagających proces rehabilitacji, odciążających terapeutę w codziennej pracy i jednocześnie zapewniających pacjentowi najlepszą realizację wzorca ruchowego. W pracy przedstawiono metodę reedukacji chodu za pomocą urządzenia Lokomat. Konstrukcja opiera się na dwóch zautomatyzowanych ortozach służących do reedukacji chodu. Pierwsze prace badawcze potwierdziły skuteczność urządzenia, które wykorzystywane jest na świecie od dziesięciu lat. Ostatnio ta forma terapii jest również dostępna w Polsce.

Słowa kluczowe: zautomatyzowane ortozy, chód, rehabilitacja

Termowizyjna ocena zmian temperatury na powierzchni kończyn górnych u zawodników uprawiających waterpolo Evaluation of temperature changes in upper extremities of waterpolo players by thermovision.

Autorzy: Monika Chudecka , Anna Lubkowska , Agnieszka Kempińska-Podhorodecka 

Streszczenie

Celem badań była ocena zarejestrowanych zmian temperatur wybranych obszarów ciała u waterpolistów, przed i po ukierunkowanym wysiłku fizycznym (jednostce treningowej) oraz poszukiwanie zależności pomiędzy spadkiem temperatury ciała bezpośrednio po wysiłku w wodzie a wskaźnikiem BMI (Body Mass Index) oraz składem ciała (procentową zawartością tłuszczu i procentową zawartością wody). Zarejestrowano serię 3 termogramów: przed treningiem, bezpośrednio po treningu i 10 minut po zakończeniu jednostki treningowej. Analiza otrzymanych wyników potwierdziła wcześniejsze badania autorów i wykazała największy spadek temperatury w drugiej serii pomiarów.

Słowa kluczowe: termowizja, waterpolo

Nieinwazyjna ocena struktury tkanek skóry oraz analiza składu ciała osób z rozpoznaniem zmian cellulitowych – analiza przypadku Non-invasive assessment of skin tissues structures and body composition analysis of the persons suffering from cellulite – a case study.

Autorzy: Violetta Tomaszewicz, Paweł Zalewski, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Krzysztofa Kołodziejska , Jakub Cieściński , Władysław Lasek 

Streszczenie

Zmiany struktury skóry dotkniętej cellulitem są spowodowane wieloma czynnikami, m.in. zaburzeniami metabolizmu tkanki tłuszczowej, upośledzeniem przepływu krwi i limfy oraz magazynowaniem produktów przemiany materii w skórze. Problem cellulitu dotyczy wielu osób, w zdecydowanej większości kobiet. Wykorzystując nowoczesne metody analizy właściwości mechanicznych skóry oraz analizy składu ciała, możliwa jest analiza wielu czynników wpływających na nasilenie procesu negatywnych zmian strukturalnych w obrębie skó- ry i tkanki podskórnej.

Słowa kluczowe: cellulit, analiza składu ciała, elastografia

Badanie zależności między statycznym momentem siły a wysokością skoku pionowego z zamachem ramion (CMJ) przy użyciu nowoczesnych urządzeń pomiarowych Examination of the relationship between the static moment of force and the height of Counter Movement Jump (CMJ) by using modern measuring devices.

Autorzy: Artur Struzik, Bogdan Pietraszewski

Streszczenie

Celem pracy było znalezienie związku między statycznym momentem siły prostowników i zginaczy stawu kolanowego (sumy prostowników i sumy zginaczy) a wysokością skoku. Rejestracji sił reakcji podłoża dokonano, używając platformy piezoelektrycznej firmy Kistler i oprogramowania BioWare. Badania przeprowadzono na grupie osób uprawiających sport wyczynowo od minimum 5 lat. Miały one na celu ocenę właściwości biomechanicznych (mierzonych w działaniach statycznych i dynamicznych) kończyn dolnych człowieka.

Słowa kluczowe: statyczny moment siły, CMJ (skok pionowy z zamachem ramion), asymetria kończyn dolnych

Sonoelastografia w czasie rzeczywistym – rola w różnicowaniu zmian ogniskowych w piersiach Real time elastography – the role in differential diagnosis of focal breast lesions.

Autorzy: Katarzyna Dobruch-Sobczak , Iwona Sudoł-Szopińska 

Streszczenie

W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania sonoelastografii w diagnostyce zmian ogniskowych w piersiach. Omówiono zasady działania metody oraz możliwości jej zastosowania. Przedstawiono także wyniki opublikowanych badań dotyczących przydatności sonoelastografii w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych w piersiach, uzyskane w odniesieniu do weryfikacji patologicznej jako złotego standardu.

Słowa kluczowe: elastografia ultrasonograficzna, zmiany ogniskowe w piersiach

Monitory medyczne NEC. Bądź pewny swojej diagnozy!

 

Segmentacja trójwymiarowych obrazów ToF-SWI RM naczyń krwionośnych mózgu z wykorzystaniem filtracji wieloskalowej Segmentation of 3D ToF-SWI MR brain vessels images by means of multiscale filtering.

Autorzy: Michał Strzelecki , Andrzej Materka , Marek Kociński , Adam Sankowski , Grzegorz Dwojakowski , Andreas Deistung , Jürgen Reichenbach 

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących trójwymiarowych metod analizy obrazów 3D rezonansu magnetycznego naczyń krwionośnych mózgu. Scharakteryzowano sekwencje sygnałów skanera RM (rezonansu magnetycznego) wykorzystywane do uzyskania obrazów angiograficznych mózgu. Przedstawiono również wyniki segmentacji drzewa naczyń z wykorzystaniem filtracji wieloskalowej oraz elementów morfologii matematycznej. Przedstawiono kierunki przyszłych badań prowadzących do opracowania połączenia między analizą makro- i mikronaczyń, celem uzyskania dokładniejszych modeli układu krwionośnego.

Słowa kluczowe: segmentacja obrazów 3D, filtracja wieloskalowa, morfologia matematyczna, obrazy 3D ToF-SWI MR układu krwionośnego mózgu

Dwuwymiarowa elektroforeza żelowa: od eksperymentu po profile ekspresji. Część druga – analiza obrazu Two-dimensional gel electrophoresis: from experiment to protein expresion profiles. Part two – image analysis.

Autorzy: Agnieszka Suchwałko, Halina Podbielska 

Streszczenie

Dwuwymiarowa (dwukierunkowa) elektroforeza żelowa (2-DE) jest metodą znaną od lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia. Zainteresowanie badaczy metodą 2-DE wynika z możliwości separacji nawet kilku tysięcy białek w jednym żelu, co pozwala na ich detekcję i identyfikację. Dzięki wysokiej rozdzielczości wyników separacji możliwe staje się ustalenie roli biologicznej poszczególnych białek czy odkrywanie wpływu czynników zewnętrznych na organizmy żywe na poziomie proteomu. Metoda 2-DE wciąż ewoluuje. W ostatniej dekadzie nastąpił ogromny postęp w sposobie przeprowadzania eksperymentów z dużą powtarzalnością. Zmieniło się też całkowicie podej- ście do analizy obrazów żeli i wykorzystywane do tego celu algorytmy. Ze względu na tak szybki rozwój technik dwuwymiarowej elektroforezy żelowej, autorzy postanowili przedstawić obecny stan wiedzy w tym zakresie. Praca składa się z dwu części. W pierwszej opisano zmiany, jakie zaszły w technikach przeprowadzania eksperymentów elektroforetycznych. Druga część skupia się na analizie obrazów uzyskanych za pomocą metody 2-DE, z uwzględnieniem zmian w schemacie analizy. Druga część pracy to opis dwóch schematów analizy: klasycznego i obecnie stosowanego. Szczegółowo opracowane zostały metody analizy pojedynczego obrazu 2-DE oraz analizy porównawczej serii obrazów. Przedstawione są algorytmy stosowane do normalizacji, segmentacji obrazu, detekcji plam, dopasowywania do siebie obrazów czy tworzenia map proteomowych jako najważniejsze w całej analizie. Opisano również generowanie profili ekspresji, metody identyfikacji protein oraz internetowe bazy danych 2-DE. Autorzy nie pominęli tak ważnego zagadnienia, jak sposoby porównywania systemów analizujących dane 2-DE. Ta część pracy podsumowuje rozwój, jaki nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu w metodach stosowanych w analizie komputerowej obrazów 2-DE, którego najważ- niejszym krokiem było opracowanie nowego schematu analizy, opartego na tworzeniu map proteomowych.

Słowa kluczowe: elektroforeza żelowa, 2-DE, analiza porównawcza obrazów, schemat analizy 2-DE, mapa proteomowa, segmentacja obrazu, detekcja plam, identyfikacja protein

Zespół wczesnej repolaryzacji – cichy zabójca?

Autorzy: Szymon Budrejko, Dariusz Kozłowski

Streszczenie

Elektrokardiograficzny zespół wczesnej repolaryzacji (early repolarization syndrome, ERS), definiowany jako uniesienie punktu Jw co najmniej dwóch sąsiadujących odprowadzeniach o co najmniej 0,1 mV, przez długi czas uważany był za łagodny objaw elektrokardiograficzny. Od kilku lat ukazują się doniesienia o potencjalnym związku ERS z występowaniem arytmii komorowych oraz nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Stwierdzono zwiększoną częstość występowania obrazu ERS u pacjentów po przebytym NZK, dotychczas traktowanych jako przypadki idiopatycznego migotania komór. W artykule omówiono epidemiologię, potencjalne mechanizmy oraz znaczenie kliniczne ERS wraz z zaleceniami wynikającymi z przytoczonych danych dla codziennej praktyki kardiologicznej.

Słowa kluczowe: zespół wczesnej repolaryzacji, nagła śmierć sercowa, elektrokardiografia, uniesienie odcinka ST

Application of MEMS accelerometer for baby apnea monitoring under home conditions Zastosowanie akcelerometrów MEMS do monitorowania bezdechu niemowląt w warunkach domowych.

Autor: Nina Tewel

Streszczenie Bezdech senny stanowi potencjalne zagrożenie życia niemowląt i może być pierwszym syndromem innych schorzeń. Jest on uznawany za jeden z czynników ryzyka Zespołu Nagłego Zgonu Niemowląt (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome). Monitorowanie oddechu niemowląt i szybkie rozpoznawanie stanów bezdechu nie tylko w szpitalu, ale także w warunkach domowych, zwiększa bezpieczeństwo dziecka i ułatwia wykrywanie innych chorób w ich wczesnym stadium. Przedstawiony artykuł opisuje model nowego urządzeniu przeznaczonego do wykrywania bezdechu, zbudowanego z akcelerometru MEMS (Micro Elektro-Mechanical Systems) o trzech osiach czuło- ści z wyjściem cyfrowym, mikroprocesora i elementów alarmujących. Urządzenie monitoruje ruchy oddechowe dziecka i wibracje ściany brzucha towarzyszące pracy serca, przez co umożliwia szybkie wykrywanie zarówno bezdechu centralnego, jak i obturacyjnego. Inną użyteczną funkcją prezentowanego modelu jest możliwość kontroli pozycji dziecka podczas snu. W artykule opisano układ, procedurę detekcji bezdechu oraz pierwsze wyniki uzyskane z wykorzystaniem przedstawionego modelu monitora.

Słowa kluczowe: SIDS, bezdech niemowląt, akcelerometr MEMS, monitorowanie oddechu, monitorowanie tętna

 

Biuletyn informacyjny nr 4/2010 Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej 

Komitet redakcyjny: Ewa Zalewska, Hanna Goszczyńska, Piotr Ładyżyński, Sławomir Latos, Janusz Cwanek, Magda Gałach, Jakub Pałko

 

Etapowe leczenie wielomiejscowych, ciężkich odleżyn u chorego porażonego w przebiegu urazu rdzenia kręgowego – studium przypadku Multi-stage management of multiple severe decubitus ulcers in a patient with spinal cord injury – a case report.

Krzysztof Wasiak , Piotr Tederko

Streszczenie

Doniesienie przedstawia proces wieloetapowego leczenia ciężkich odleżyn u 26-letniego chorego z porażeniem czterokończynowym, które wystąpiło w przebiegu urazu odcinka szyjnego kręgosłupa 8 lat przed przyjęciem do oddziału. U pacjenta etapowo leczono trzy rozległe i głębokie odleżyny obydwu okolic krętarzowych oraz okolicy krzyżowej. Z powodu destrukcji stawów biodrowych zaistnia- ła także konieczność ich obustronnej resekcji. Po 7-miesięcznym leczeniu udało się wyleczyć wszystkie odleżyny. W ciągu ponad dwuletniej obserwacji chorego żadna z operowanych odleżyn nie uległa nawrotowi.

Słowa kluczowe: odleżyny, tetraplegia, resekcja stawów biodrowych

 
 
Powered by Phoca Download