Up

2011-1

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 17, nr 1, 2011.

Wpływ terapii ultradźwiękowej na napięcie mięśni w odcinku lędźwiowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą stawów kręgosłupa / Influence of the ultrasound therapy on the spine muscle’s tension in patients with spondyloarthrosis.

Autorzy: Elżbieta Ciejka, Małgorzata Stolarczyk

Streszczenie

Wstęp. Ultradźwięki wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń narządu ruchu, między innymi dolegliwości bólowych zwią- zanych ze zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi kręgosłupa. Celem pracy jest ocena wpływu fali ultradźwiękowej na napię- cie mięśni prostowników grzbietu w odcinku lędźwiowym krę- gosłupa oraz ocena efektywności terapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u pacjentów z zespołem bólowym. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 60 pacjentów, podzielonych na dwie grupy badawcze. Grupa I poddana była zabiegom nadźwiękawiania, grupa II stanowiła grupę kontrolną. U każdego pacjenta wykonano pomiar stanu napięcia mię- śniowego za pomocą zegarowego miotonometru Szirmai oraz dokonywano subiektywnej oceny dolegliwości bólowych na podstawie skali VAS (Visual Analogue Scale). Wyniki i wnioski. Zastosowanie zabiegów ultradźwiękowych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędź- wiowo-krzyżowym istotnie zmniejsza napięcie mięśni prostowników grzbietu. Wykazano, że zabiegi ultradźwiękowe powodują zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe: ultradźwięki, napięcie mięśni, choroba zwyrodnieniowo-wytwórcza kręgosłupa

Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy  / Comparison of the effectiveness of local cryotherapy and pulsed short-wave diathermy combined with kinesitherapy in treatment of gonarthrosis symptoms.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Paweł Zalewski, Kamila Ziętek

Streszczenie Wstęp: Staw kolanowy jest jednym z największych stawów w organizmie człowieka oraz trzecim po kręgosłupie i stawie biodrowym, najczęściej dotkniętym stawem przez chorobę zwyrodnieniową. Poszukuje się optymalnych metod leczenia tego schorzenia. W pracy podjęto próbę oceny porównawczej skuteczności krioterapii i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 40 wybranych losowo pacjentów, których podzielono na 2 grupy. Grupa I była poddana zabiegom krioterapii miejscowej i kinezyterapii, grupa II poddana była zabiegom impulsowej diatermii krótkofalowej i kinezyterapii. Przed rozpoczęciem zabiegów oraz po ich zakończeniu dokonano: oceny natężenia dolegliwości bólowych, wykorzystując zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena oraz wzrokowo-analogową skalę bólu VAS (Visual Analogue Scale – VAS), test oceniający poziom mobilności pacjenta oraz ryzyko upadku „Timed Up and Go” Test (TUG), badania zakresu ruchu czynnego w stawie kolanowym oraz pomiar obwodów stawów kolanowych. Pacjenci z grupy I zostali poddani 10 zabiegom krioterapeutycznym. Pacjenci z grupy II zostali poddani 10 zabiegom impulsowej diatermii krótkofalowej. Do terapii został użyty aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości TERAPULS GS 200. Krioterapię miejscową oparami ciekłego azotu przeprowadzono za pomocą aparatu KRIOPOL-R. Pacjenci z obu grup badawczych po zabiegach fizykoterapeutycznych wykonywali także ćwiczenia czynne w odcią- żeniu przez 30 minut. Zabiegi wykonywano raz dziennie, od poniedziałku do piątku z przerwą sobotnio-niedzielną. Wyniki: Po terapii stwierdzono, że zarówno krioterapia, jak i impulsowa diatermia krótkofalowa mają istotny statystycznie wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych ocenionych na podstawie zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena i skali VAS, a także na poprawę funkcjonalności stawu kolanowego. Analiza szczegółowa wyników niniejszych badań pozwala na wysunięcie następujących wniosków: zabieg krioterapii spowodował silniejsze działanie przeciwobrzękowe i zwiększające zakres ruchu w stawie, obie terapie wykazują porównywalne działanie analgetyczne.

Słowa kluczowe: gonartroza, krioterapia, diatermia krótkofalowa

 

Termowizyjna analiza zmian temperatury powierzchni skóry po zabiegu sauny suchej u osób zdrowych Thermovision analysis of the skin temperature changes after sauna exposition in healthy subjects.

Autorzy: Paweł Zalewski, Joanna Pawlak, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Andrzej Lewandowski, Izabela Panowicz 

Streszczenie

Sauna sucha (fińska) jest zabiegiem ciepłoleczniczym, stosowanym powszechnie od wielu lat na całym świecie. Celem pracy było przedstawienie wstępnych wyników badań w zakresie termowizyjnej analizy wpływu zabiegu sauny suchej na dynamikę zmian temperatury w obrębie wybranych obszarów powierzchni ciała. Powierzchniowy efekt ogrzania organizmu na skutek zabiegu w suchej saunie (fiń- skiej) jest różny w różnych miejscach na ciele pacjenta. W pracy wykazano, że w badanych obszarach ciała już po 40 minutach od zabiegu w saunie obserwowano powrót do zakresu temperatur zarejestrowanych przed zabiegiem.

Słowa kluczowe: sauna sucha, ocena termowizyjna, temperatura powierzchni skóry

Ocena przydatności programu komputerowego Maruyamy WIN-ESTIMATE 2.5 do oceny przerzutów w węzłach chłonnych u chorych z rakiem żołądka Evaluation of WIN-ESTIMATE 2.5 Maruyama computer program in estimation of lymph nodes metastases in gastric cancer patients.

Autorzy:Krzysztof Zinkiewicz , Paweł Bury , Henryk Gomuła , Artur Zakościelny , Szymon Głowacki , Grzegorz Wallner 

Streszczenie Celem pracy jest przedstawienie możliwości programu komputerowego WIN-ESTIMATE, stworzonego w 1984 r. przez Keichi Maruyamę – ordynatora oddziału chirurgii w Narodowym Szpitalu Onkologicznym w Tokio, a następ - nie zmodyfikowanego i przystosowanego do środowiska Windows przez zespół Rüdigera Siewerta z Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Program ten w obecnej wersji 2.5 szacuje przedoperacyjną obecność przerzutów w węzłach chłonnych u poszczególnych cho - rych poprzez porównanie ich danych z informacjami za - wartymi w bazie danych pacjentów leczonych w latach 1969-1989. W analizie retrospektywnej sprawdzono zasto - sowanie programu Maruyamy w polskim ośrodku chirur - gicznym. Badaniami objęto 40 chorych na raka żołądka, w tym 9 kobiet i 31 mężczyzn. Wszyscy pacjenci przebyli resekcję żołądka z limfadenektomią w ówczesnej II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Lublinie, a całość danych klinicznych i patologicznych wprowadzano do programu i poddano analizie statystycz - nej z zastosowaniem nieparametrycznego testu KruskalaWallisa. Analiza wykazała, że program ten umożliwia niezależnie od przyjętych standardów dokładną i indywi - dualną ocenę rozległości zabiegu operacyjnego.

Słowa kluczowe: program komputerowy Maruyamy, rak żołądka, resekcja żołądka, limfadenektomia

Badania elektrofizjologiczne w diagnozowaniu wybranych schorzeń narządu wzroku Electrophysiological examinations in diagnosis of certain diseases of vision organ.

Autor: Arkadiusz Hulewicz

Streszczenie Badania związane z pomiarami i przetwarzaniem elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku polegają na bezinwazyjnym pomiarze potencjałów elektrycznych za pomocą odpowiednich elektrod. W zależności od sposobu rozmieszczenia elektrod oraz rodzaju mierzonych potencjałów badać można wzrokowe potencjały wywołane (Visual Evoked Potential – VEP) oraz elektroretinografię (Electroretinography – ERG). W artykule szczegółowo przedstawiono znaczenie elektrofi ­ zjologicznych sygnałów narządu wzroku oraz zasady ich po ­ zyskiwania. Omówiono najczęściej przeprowadzane badania, opisano rodzaj i miejsce aplikacji elektrod pomiarowych. Przedstawiono charakterystyki diagnostyczne otrzymane podczas badań elektrofizjologicznych oraz omówiono prak ­ tyczne wykorzystanie tych badań w diagnozowaniu schorzeń narządu wzroku.

Słowa kluczowe: badania elektrofizjologiczne, potencjał czynnościowy, elektroretinografia, wzrokowe potencjały wy ­ wołane, elektromiografia, pole widzenia

Technika digitalizacji położenia elektrod w badaniu elektroencefalograficznym EEG Digitization technique of EEG electrodes localization.

Autor: Tomasz Zyss

Streszczenie W rutynowym badaniu elektroencefalograficznym EEG (Electroencelography) na powierzchni głowy rozmieszcza się 19-21 standardowych elektrod do rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu. Do ich rozlokowania wykorzystuje się zasady układu 10-20. Metoda ta jest jednak mało skuteczna w badaniach eksperymentalnych wykorzystujących większe ilości elektrod lub rozlokowanych w nietypowych miejscach. Skorelowanie sygnału EEG z rejestrującą go elektrodą wymaga techniki digitalizacji. Za jej pomocą możliwe jest precyzyjne określenie położenia dowolnej elektrody. Listy ze współrzędnymi elektrod mogą być później eksportowane do programów dedykowanych wizualizacji sygnału EEG np. do przestrzennego mappingu EEG.

Słowa kluczowe: badanie EEG, elektrody rejestrujące, dokładna lokalizacja, digitalizacja

 
 
Powered by Phoca Download