Up

2011-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 17, nr 2, 2011.

MEDYCYNA FIZYKALNA / PHYSICAL MEDICINE.

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2/2011, vol. 17 95 Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa / Influence of the whole-body cryotheraphy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain.
Autorzy: Czesław Giemza, Bożena Ostrowska, Arletta Hawrylak, Katarzyna Barczyk-Pawelec, Dorota Wójtowicz

Streszczenie
W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy układ nerwowy spowoduje korzystny odruch lub reakcję organizmu, głównie o charakterze leczniczym lub regulacyjnym. Reakcjami zaobserwowanymi i korzystnymi dla ustroju są między innymi: ustąpienie dolegliwości bólowych, masywne i odruchowe przekrwienie powłok oraz kończyn, które powoduje ich ogrzanie po okresie chłodzenia, efekt przeciwobrzękowy, zmniejszający nadmierne napięcie mięśni i wzrost ich siły, a także poprawa nastroju. Celem badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa usprawnianych metodą DBC. Badaniami objęto 100 osób (47 kobiet i 53 mężczyzn). U 59 osób prowadzono ćwiczenia metodą DBC po zabiegu w kriokomorze, a 41 osób poddano terapii DBC z wyłączeniem zabiegów w kriokomorze. Wyniki badań wykazały wysoką skuteczność stosowania metody DBC w usprawnianiu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Wykazano również, że zbyt krótkie stosowanie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej nie przynosi poprawy w usprawnianiu tych dolegliwości.

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, dolegliwości bólowe
dolnego odcinka kręgosłupa, metoda DBC

Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego / The influence of High Intensity Laser Therapy on bone regeneration.
Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Agnieszka Skopowska, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Katarzyna Buszko 

Streszczenie

Wstęp. Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT (High Intensity Laser Therapy) jest nowoczesną metodą fizykalną stosowaną w leczniu schodzeń mięśniowo-szkieletowych. Energie świetlna znacznie przyspiesza metabolizm komórkowy i stymuluje procesy regeneracji naczyń, włókien nerwowych, tkanki łącznej, co jest szczególnie pożądane w procesie gojenia się złamań  Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu laseroterapii wysokoenergetycznej HILT na procesy regeneracji kości po złamaniu oraz ocena jej skuteczności w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych urazem.  Materiał i medoty badaniu poddano 22-osobową gurpe pacjentów ze złamaniami w okolicy nadgarstka. Okolicę złamania naświetlana laserem o parametrach długość fali λ = 880 nm, moc P=1500mW, gęstość energii ED=4 J/cm².Przed i po serii 10 zabiegów HILT pac entom pobrano krew w celu oznaczenia markerów obrotu kostnego: osteokalcyny (OC marker kościotworzenia) i markera resorpcji kości, C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CTx). Dodatkowo oceniono wpływ terapii HILT na dolegliwości bólowe, za pomocą skali VAS ( Visual Analogue Scale) oraz zmodifikowanego kwestionariusza Leitinena. 

Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują stężenia wskaźników metabolizmu kostnego nie potwierdziły wpływu terapii na procesy obrotu kostnego wykazując jednocześnie że we wczesnym okresie po złamaniu nie odnotowuje sie odstępstw od normy


Słowa kluczowe: HILT, laseroterapia wysokoenergetyczna, zrost kostny, markety obrotu kostnego

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA / BIOMEDICAL ENGINEERING.

Termografia w badaniach kończyn koni sportowych / Thermographic diagnosis of sport horses’ limbs.

Autor: Maria Soroko

 

Streszczenie
Analiza termograficzna może być przydatna w przewidywaniu wystąpienia kulawizny u koni sportowych. Zaletą tej diagnostyki jest możliwość diagnozowania stanu podklinicznego urazu przed wystąpieniem widocznych oznak klinicznych kulawizny. Głównym celem pracy była próba określenia przydatności termografii do monitorowania zdrowia kończyn koni. Zbadano 14 koni wyścigowych rasy szlachetna półkrew (sp) oraz 14 koni rasy arabskiej (oo). Badaniu poddano dolne partie kończyn, które monitorowano raz w tygodniu przez 6 tygodni. Porównywano różnice temperatur symetrycznych odcinków dolnej partii kończyn. Wyniki pomiarów analizowano za pomocą testu T-studenta. W badaniach wykazano, że 24 konie nie miały oznak kontuzji i kulawizny. Termogramy wykazały symetryczność rozkładu temperatur w dolnych partiach kończyn. Pozostałe 4 konie wykazały zwiększone ukrwienie w dolnej partii kończyn, któ- re było prawdopodobnie związane z przeciążeniem lub z dawnymi kontuzjami. Wykazano, że termografia może być przydatna do pomiarów rozkładu temperatur w dolnej partii kończyny koni poddanych intensywnemu treningowi oraz w wykrywaniu i przewidywaniu potencjalnego stanu patologicznego lub przeciążeń dolnej partii kończyny.

Słowa kluczowe: termografia, konie, kulawizna, dolne partie kończyn

Zasady wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle nowej ustawy o wyrobach medycznych The rules of introducing medical devices into marketing and distribution in Poland concerning the new law on medical devices

AutorzyL Mirosława Stelengowska, Tadeusz Młynarczyk

Streszczenie Celem pracy była analiza regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych i ich wprowadzania do obrotu i do używania w związku z wejściem nowej Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Dokument ten wdraża unijne dyrektywy w zakresie obowiązków wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz zasad ich klasyfikacji i oceny zgodności z wymaganiami. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień, jakie wprowadza ustawa, co w znacznym stopniu powinno ułatwić wytwórcom i importerom poruszanie się w przedmiotowej materii. Słowa kluczowe: wyrób medyczny, ocena działania, badania kliniczne.

Zjawisko generowania fal harmonicznych oraz jego wykorzystanie praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej ultrasonografii The phenomenon of generation of harmonic waves and its practical use with particular reference to modern ultrasonography

Autorzy: Sławomir Jeka, Elżbieta Sokólska, Marta Dura, Paweł Żuchowski

 Streszczenie Od wielu lat z postępem w dziedzinie fizyki związany jest postęp w naukach przyrodniczych. Jednym ze zjawisk, które odgrywa coraz większą rolę w naukach przyrodniczych, jest zjawisko generacji drugiej harmonicznej w ośrodkach anizotropowych. Możliwość uzyskania fali o podwojonej częstotliwości w stosunku do fali podstawowej pozwoliło na prowadzenie badań, wcześniej trudnych bądź niemożliwych do przeprowadzenia. Dzięki wyższej jakości obrazu badania ultrasonograficzne stały się bardziej czułe i są powszechnie wykorzystywane, m.in. w kardiologii, radiologii, chirurgii, reumatologii czy diagnostyce onkologicznej. Ultrasonografia staje się niezwykle cenioną metodą obrazowania obok rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Ze względu na jej dostępność wiązane są z nią duże nadzieje na przyszłość.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, generacja drugiej harmonicznej, obrazowanie harmoniczne, spektroskopia fluorescencyjna, reumatoidalne zapalenie stawów

Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań Computer interpretable clinical paths technologies – exemplary applications.

Autorzy: Grzegorz Bliźniuk, Wiesław Tomaszewski, Andrzej Czamara, Andrzej Ameljańczyk, Wojciech Widuchowski

Streszczenie W artykule omówiono wybrane rezultaty projektu naukowego POIG.01.03.01-00-145/08 „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia” Wnioskodawcą i wykonawcą instytucjonalnym projektu był Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednocześnie, z uwagi na rozpoczęcie przez autorów niniejszego artykułu nowego projektu badawczego pt. „Próba opracowania modelu diagnostyki i rehabilitacji schorzeń i obra- żeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatyczno-technicznych” (tytuł roboczy), przedstawiono aktualne możliwości badawcze z wykorzystaniem ścieżek klinicznych w tym obszarze medycyny. Zaproponowano kierunki dalszych badań, jak również potencjalne możliwości wykorzystania wyników w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: ścieżki kliniczne, węzły decyzyjne, komputerowy system wspomagania decyzji medycznych (KSWDM)

Zmiany właściwości elektrycznych tkanki neoplazmatycznej u pacjentów z chorobą nowotworową. Badania wstępne / Altered tissue electrical properties in patients with cancers. Preliminary examinations.

Autorzy: Teresa Małecka-Massalska, Agata Smoleń, Bożenna Karczmarek-Borowska

Streszczenie Cel pracy. Niedożywienie wśród pacjentów z chorobą nowotworową stanowi istotny klinicznie problem, wpływając na zwiększoną śmiertelność, umieralność oraz jakość życia. Bezpośrednie pomiary bioimpedancji elektrycznej (opór indukcyjny, opór pojemnościowy, kąt fazowy) stanowić mogą prognostyczny marker stanu zdrowia. Celem badania było wykazanie różnic w wartościach oporu indukcyjnego, pojemnościowego i kąta fazowego pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a zdrowymi ochotnikami. Materiał. Pomiar bioimpedancji elektrycznej wykonano w grupie 13 pacjentów z potwierdzoną chorobą nowotworową przed chemioterapią i w grupie kontrolnej złożonej z 13 zdrowych ochotników (ImpediMed bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55; Pinkenba Qld 4008, Australia). Zastosowane metody. Wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano za pomocą wartości średniej i odchylenia standardowego. Do oceny istnienia różnic parametrów mierzalnych między badanymi grupami zastosowano testy parametryczne, po uprzednim sprawdzeniu normalności rozkładu na podstawie testu W Shapiro-Wilka i jednorodności wariancji na podstawie testu F-Fischera. Do porównania dwóch grup niezależnych użyto testu t-Studenta. Przyjęto 5 proc. błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 8.0 (StatSoft, Polska). Wyniki. Wykazano istotną statystycznie różnicę wartości kątów fazowych pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (4,62º ± 0,87 vs. 5,69º ± 0,71; p = 0,002) oraz w oporze indukcyjnym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (573,06 ± 63,78 ohm vs. 514,48 ± 78,78 ohm; p = 0,048). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w oporze pojemnościowym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (46,3 ± 7,9 ohm vs. 50,62 ± 5,43 ohm; p = 0,12). Wnioski: Wykazano zmiany właściwości elektrycznych tkanki (opór indukcyjny i kąt fazowy) u pacjentów z chorobą nowotworową.

Słowa kluczowe: nowotwory, bioimpedancja elektryczna, kąt fazowy, opór indukcyjny, opór pojemnościowy

Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass Fingerprinting (PMF) Część I ‒ charakterystyka eksperymentu identyfikacji The identification of proteins by Peptide Mass Fingerprinting (PMF) Part I ‒ properties of the identification experiment.

Autorzy: Hanna Kamińska, Halina Podbielska

Streszczenie Wprowadzenie w spektrometrach jonizacji typu MALDI zrewolucjonizowało proces identyfikacji białek. Automatyzacja procesu identyfikacji oraz bezpośrednie po­ łączenie analizy spektrometrem masowym z separacją bia­ łek dwuwymiarową elektroforezą żelową (2D-GE) pocią­ gnęły za sobą znaczny rozwój proteomiki. Późniejszy rozrost proteomicznych baz danych pozwolił na zwiększenie dokładności identyfikacji, z wykorzystaniem pierwszej w historii techniki wydajnej identyfikacji białek – peptide mass fingerprinting, w skrócie: PMF. Metoda peptide mass fingerprinting pozwala identyfikować białka z widm masowych uzyskanych w wyniku analizy próbki spektrometrem masowym. Przez wzgląd na powszechność stosowania metody, jak i ciągle obserwowane jej ulepszenia, autorzy postanowili podsumować obecny stan wiedzy w tym zakresie. Praca została podzielona na dwie części: w pierwszej znajduje się opis historii powstania metody PMF wraz z charakterystyką części eksperymentalnej i opisem najpopularniejszych baz danych stosowanych przy identyfikacji, natomiast druga część pracy jest poświęcona zagadnieniom algorytmicznym, związanym z wyszukiwaniem w bazie danych protein najlepiej odzwierciedlających białko analizowane w próbce. Specyfikacja eksperymentu w pierwszej czę­ ści pracy uwzględnia zarówno opis metody separacji, trawienia białek w próbce, jak i późniejszej ich analizy z wykorzystaniem spektrometru masowego. Eksperymentalne fazy metody PMF są opisane z uwzględnieniem ich cech biochemicznych, mających wpływ na dalsze etapy schematu identyfikacji.

Słowa kluczowe: proteomika, identyfikacja protein, spektrometria masowa, peptide mass fingerprinting, schematy scoringu

Cyfrowe systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce Część II ‒ kontrola parametrów obrazowania.

Autor: Dominika Oborska

KONKURS Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej obronioną w roku 2010.

 
 
Powered by Phoca Download