Up

2012-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna,vol 18, nr 2, 2012.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Wpływ magnetostymulacji na patomorfologię mięśni szkieletowych, stawu biodrowego i kości udowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie lokalnym stanem zapalnym / The influence of magnetostimulation on pathomorphology of skeletal muscles, hip joint and thigh bone in rats with experimentally-induced local inflammatory condition.
 
Autorzy: Janina Mrowiec, Wojciech Kozłowski, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń.
 
Streszczenie
Zmienne pola magnetyczne o niskich wartościach indukcjiznalazły szerokie zastosowanie kliniczne, m.in. w leczeniu zespołów bólowych o różnej etiologii, chorób układu nerwowego, zaburzeń krążenia obwodowego, trudno gojących się ran i owrzodzeń oraz przewlekłych chorób zwyrodnieniowych i zapalnych układu kostnostawowego.
W dostępnej literaturze brakuje prac eksperymentalnych, przedstawiających wpływ zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji na strukturę poszczególnych elementów narządu ruchu zwierząt doświadczalnych w stanach fizjologii i patologii. Celem pracy była ocena wpływu magnetostymulacji na morfologię stawu biodrowego oraz okolicznych mięśni szkieletowych i kości udowej u szczurów z eksperymentalnie wywołanym miejscowym ostrym stanem zapalnym. Badaniami objęto 240 samców szczurzych, podzielonych na 4 grupy. Grupy I (kontrola bez stanu zapalnego) i III (kontrola ze stanem zapalnym) liczące po 24 szczury poddano ekspozycji pozorowanej. Grupy II (bez stanu zapalnego) i IV (z indukowanym stanem zapalnym) liczące po 96 szczurów, podzielono na 4 równe podgrupy, poddawane przez 14 dni codziennej, 36-minutowej ekspozycji w zmiennym polu magnetycznym o wartościach indukcji odpowiednio: 10, 60, 120 i 360 μT. W 7. i 14. dniu ekspozycji w polu oraz 7. i 14. dniu po jej zakończeniu, podczas sekcji pobierano prawy staw biodrowy, który po utrwaleniu w 10-procentowym roztworze formaliny i rutynowym barwieniu poddano ocenie histopatologicznej. Badania makroskopowe i mikroskopowe nie wykazały istotnych różnic morfologicznych badanych narządów zwierząt z indukowanym eksperymentalnie miejscowym ostrym stanem zapalnym, eksponowanych na działanie pola magnetycznego w porównaniu z grupą kontrolną, poddawaną ekspozycji pozorowanej, bez względu na wartość indukcji stosowanego pola magnetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że ekspozycja w zmiennym polu magnetycznym o niskich wartościach indukcji, stosowanym w magneto stymulacji nie powoduje istotnych zmian w strukturze mięśni oraz stawu biodrowego i głowy kości udowej szczurów z indukowaną eksperymentalnie miejscową, ostrą reakcją zapalną.
 
Słowa kluczowe: magnetostymulacja, miejscowy stan zapalny, staw biodrowy, mięśnie, kość udowa, histomorfologia, badanie mikroskopowe.
Wpływ asymetrycznego obciążenia obręczy barkowej na rozkład temperatury ciała podczas chodu / Influence of the asymmetric loading of the body during the walk on the temperature distribution.
 
Autorzy: Jan Awrejcewicz, Szymon Byczek, Bartłomiej Zagrodny.
 
Streszczenie
Celem pracy jest termowizyjna analiza powłoki hetero termicznej jednostronnie obciążonej górnej części ciała ludzkiego podczas chodu. Badaniem objęto grupę siedmiu mężczyzn w wieku od 21 do 27 lat. Maszerowali oni przez 10 minut z obciążeniem 5,5 kg w jednej ręce. Następnie wykonali tę samą czynność, ale obciążając drugą rękę. W celach badawczych zarejestrowane zdjęcia podzielono symetrycznie na obszary pomiarowe(symetryczne do płaszczyzny strzałkowej), odpowiednio w brzusznej i grzbietowej części. Zmierzono średnie temperatury tych obszarów, a następnie wyznaczono różnice temperatur odpowiadających sobie stron obciążonej i nieobciążonej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano znaczący wpływ asymetrycznego obciążenia ciała w czasie marszu na rozkład temperatury.
 
Słowa kluczowe: termografia, mięśnie, asymetryczne obciążenie, chód.
 Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.
 
System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym / System for interactive rehabilitation and diagnostics of the dysfunction of lower limbs in the biokinematic closed chain.
 
Autorzy: Grzegorz Nowak, Paweł Kowalski, Łukasz Juszyński, Michał Bachorz.
 
Streszczenie
Wiele jednostek chorobowych, np. złamanie, skręcenie czy zwichnięcie w obrębie kończyn dolnych wymaga odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. W pracy przedstawiono system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym, opisano zasadę działania, a także korzyści wynikające z jego stosowania. System przeznaczony jest do rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz w zastosowaniach do odnowy biologicznej i w sporcie.
 
Słowa kluczowe: rehabilitacja, diagnostyka, kończyna dolna, biofeedback.
Ultrasonografia dopplerowska i jej zastosowanie w reumatologii / Doppler ultrasonography and its application in rheumatology.
 
Autorzy: Sławomir Jeka, Paweł Żuchowski, Rafał Wojciechowski, Elżbieta Sokólska, Marta Dura.
 
Streszczenie
W ostatnich latach obserwuje się znaczny postęp w jakości obrazowania ultrasonograficznego, a wykorzystanie tej metody w codziennej praktyce klinicznej jest coraz bardziej powszechne. Wraz z rozwojem aparatów ultrasonograficznych USG (Ultrasonography) na znaczeniu zyskały opcje od dawna dostępne w badaniu ultrasonograficznym, takie jak: kolor Doppler (CD – Color Doppler) oraz Doppler mocy (PD – Power Doppler). Możliwości szerszego zastosowania tych metod wymagają ponownej oceny ich zalet oraz ograniczeń. Ograniczenia opcji CD wynikają z modelu fizycznego, jaki opisuje zjawisko Dopplera. Nieznajomość tego modelu może prowadzić do błędnego wykonania i interpretacji wyników badania. Istotna jest zatem znajomość korelacji między kątem, pod jakim wykonywane jest badanie, a mierzoną prędkością przepływu krwi. Można przyjąć mylne założenie, że opcja PD w porównaniu z CD jest rzadziej stosowana, ponieważ dostarcza mniej informacji na temat przepływu krwi. W praktyce okazuje się jednak, że są dziedziny diagnostyki medycznej, w których opcja PD ma bardzo szerokie zastosowanie i odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż CD, np. podczas badania stawów w reumatologii. Ostatecznie o przydatności badania metodą Dopplera decyduje wiedza badającego, która umożliwia wybranie odpowiedniej opcji i przeprowadzenie poprawnego badania w zależności od potrzeb.
 
Słowa kluczowe: Doppler mocy, kolor Doppler, zapalenie błony maziowej.
 
 
Powered by Phoca Download