Up

2012-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 18, nr 4, 2012.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów / Healthy lifestyle and degenerative joints disease.

Autorzy: Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Natalia Marcinkiewicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Barbara Ratajczak, Ewa Boerner.

Streszczenie

Badania epidemiologiczne wykazują, że zmiany stylu życia mogą mieć decydujący wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie postawwobec problemu stanu zdrowia i zdrowego stylu życia. Badaniem objęto 52 pacjentów w wieku od 21 do 72 lat.W badanej grupie zaobserwowano niski wskaźnik osób korzystających z aktywnych form spędzania wolnego czasu, które nie wiązały zdrowego stylu życia ze sposobem odżywiania się i aktywnością fizyczną. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się niezbędne podjęcie skuteczniejszych działań edukacyjnych.

Słowa kluczowe: styl życia, choroba zwyrodnieniowa stawów.

Lokalne i ogólnoustrojowe zmiany zawartości tłuszczu pod wpływem ćwiczeń mięśni brzucha metodą gigant-serii / The local and systemic content of fat changes under the influence of abdominal muscle exercises with giant sets method.

Autorzy: Dariusz Dąbrowski, Bartosz Ochmann.

Streszczenie
Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń mięśni brzucha realizowanych metodą gigant-serii na lokalne i ogólnoustrojowe zmiany zawartości tłuszczu. Badaniu poddano zawodników
Muay Thai (boks tajski) i kulturystyki (n = 20). Wiek badanych wynosił od 18 do 33 lat, staż zawodniczy od 1 do 8 lat. Badania wykonano przed rozpoczęciem programu treningowego i po 30 dniach treningu. Do pomiaru całkowitej procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie oraz lokalnej tkanki tłuszczowej zastosowano analizator składu ciała FUTREX-5500A/ZL. Pomiary grubości fałdów skórno-tłuszczowych wykonano za pomocą tkankomierza.W wyniku badań stwierdzono, że seria ćwiczeń mięśnibrzucha przy wysokim poziomie otłuszczenia trzewnego, realizowanych metodą gigant serii nie obniży go, a jedynie spowoduje wzrost siły i wytrzymałości mięśni brzucha.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna,metoda gigant-serii, skład ciała, zawartość tłuszczu.

Kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną / The shape of anterior-posterior spinal curvatures in the sagittal plane in girls playing handball.

Autorzy: Katarzyna Barczyk-Pawelec, Czesław Giemza, Renata Jastrzębska, Arletta Hawrylak, Anna Kaczkowska.

Streszczenie
Celem pracy była ocena kształtu krzywizn kręgosłupa u 112 dziewcząt o różnym stopniu aktywności fizycznej. Grupę badawczą stanowiły dziewczęta – piłkarki ręczne w wieku 8-17 lat należące do Klubu Piłki Ręcznej Kobierzyce.Ze względu na dużą rozbieżność wiekową grupę podzielono na dwie podgrupy: młodsze piłkarki (8-12 lat, N = 30) oraz starsze (13-17, N = 25). Następnie wyznaczono dwie grupy kontrolne – młodsze i starsze dziewczęta nietrenujące żadnej dyscypliny sportowej. Wszystkie dziewczęta zostały przebadane metodą fotogrametryczną. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy parametrów płaszczyzny strzałkowej. Zbadano częstość występowania typów i podtypów postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej metodą Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki oraz występowanie postawy prawidłowej i nieprawidłowej u piłkarek ręcznych w porównaniu do nietrenujących rówieśniczek. Stwierdzono, iż dominującym typem postawy u piłkarek ręcznych (młodszych i starszych) był typ kifotyczny. Przyczyn tej tendencji doszukiwano się w specyfice treningu sportowego piłkarzy, w którym znaczną część stanowił bieg z piłką w pochylonej postawie ciała.

Słowa kluczowe: piłka ręczna, postawa ciała, metoda fotogrametryczna.

Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć? / The basics of postural control assessment: what, how and why do we need to measure?

Autorzy: Michał Kuczyński, Maria-Luiza Podbielska, Dagmara Bieć, Adam Paluszak, Krzysztof Kręcisz.

Streszczenie
Umiejętność wszechstronnej i obiektywnej oceny układu równowagi jest niezbędna do oceny postępów terapii i umiejętności równoważnych w sporcie. Niestety, wciąż bardzo niewiele osób zajmujących się fizjoterapią, leczeniem czy treningiem sportowym posiada wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia badań równowagi i ich prawidłowej interpretacji. Celem pracy jest przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji i metod niezbędnych do prowadzenia tego typu badań. Szczególną uwagę zwrócono na terminologię, ogólną interpretację sygnałów mierzonych za pomocą platformy sił podczas swobodnego stania oraz na przebieg procedur doświadczalnych.

Słowa kluczowe: równowaga ciała, stabilność, platforma sił, COP, COP-COM.

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Wpływ zmienności właściwości fizycznych tkanki na rozkład temperatury w tkance przyterapeutycznym oddziaływaniu ultradźwięków / The influence of the physical parameters of tissue on the temperature distribution during ultrasound interaction.

Autor: Eleonora Kruglenko.

Streszczenie
Artykuł dotyczy numerycznego wyznaczania in vivo przestrzennego i czasowego rozkładu temperatury po oddziaływaniu na tkankę zogniskowaną wiązką ultradźwiękową małej mocy. Celem pracy jest analiza wpływu parametrów fizycznych tkanki na rozkład temperatury oraz przedstawienie wyników obliczeń dla modelu wątroby szczura, w którym uwzględniono zależność parametrów fizycznych tkanki od temperatury. Wykazano, że przewidywana temperatura tkanki po 20-minutowym oddziaływaniu w większym stopniu zależy od zmiany przewodnictwa cieplnego tkanki niż od jej ciepła właściwego. Parametry materiałowe wody i tkanki wątroby przyjęto na podstawie danych z literatury. Założono, że geometria modelu numerycznego odpowiada rzeczywistemu położeniu obszaru oddziaływania względem głowicy emitującej zogniskowaną wiązkę ultradźwiękową.

Słowa kluczowe: wiązka ultradźwiękowa małej mocy, rozkład temperatury, tkanka miękka, przewodność cieplna, ciepło właściwe.

Właściwości Inteligentnych Mobilnych Czujników Ruchu (IMCR) – zastosowanie w medycynie i sporcie / Characteristics of Intelligence Motion Sensors IMCT – application in medicine and sport.

Autorzy: Kazimierz Frączkowski, Krzysztof Sikora,Tymoteusz Pyszczek.

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości Inteligentnych Mobilnych Czujników Ruchu(IMCR), ich zastosowania w rehabilitacji oraz monitorowaniu sylwetki, w odniesieniu do odwzorowania rzeczywistego ruchu człowieka. Dane rejestrowano za pomocą czujników weryfikujących poprawność danych przesyłanych z IMCR, które umieszczano na wybranych obszarach ciała. Dane te są podstawą do budowy trójwymiarowego modelu osoby badanej. Ideą badań jest opracowanie metod wizualizacji odwzorowujących ruch człowieka. Możliwości techniczne i funkcjonalność systemu mogą znaleźć zastosowanie m.in. w medycynie i sporcie.

Słowa kluczowe: czujnik ruchu, model trójwymiarowy, wizualizacja, m-zdrowie, kąty Eulera, detektor Harissa.

Porównanie wybranych systemów obrazowania cyfrowego w mammografii / Comparison of chosen digital imaging systems in mammography.

Autor: Teresa Jakubowska.

Streszczenie
Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w diagnozowaniu raka sutka. Zastosowanie techniki cyfrowej CR (Computed Radiography) i DR (Digital Radiography) ma na celu poprawę jakości obrazów, a co za tym idzie poprawę wykrywalności zmian przy jednoczesnym skróceniu czasu badania i obniżeniu dawki promieniowania. Niniejsza praca przedstawia porównanie stosowanych obecnie w mammografii wybranych systemów cyfrowych pod względem jakości obrazowania, jak również stosowanych dawek.

Słowa kluczowe: mammografia cyfrowa, CR, DR.

Edukacja w inżynierii biomedycznej / Education in biomedical engineering.

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej – doświadczenia edukacyjne / Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine – educational experiences.

Autor: Ewa Augustyniak.

Streszczenie
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie była zarządzana w sposób nowoczesny. Stawiano na interdyscyplinarność, prezentowanie działań Szkoły na szerszym forum (co pomagało w budowaniu jej dobrego wizerunku i przysparzało studentów), a także na rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłem. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej podejmowała wiele różnych projektów dotyczących między innymi współpracy z Ministerstwem Zdrowia, oraz działania zmierzające do ugruntowania zawodu inżyniera biomedycznego w Polsce. Podjęcie wszystkich tych inicjatyw utwierdziło w przekonaniu, że budowanie wizerunku szkoły (Public Relations) jest też bardzo ważne w edukacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie szkołą, kultura organizacyjna, PR w edukacji.

 
 
Powered by Phoca Download