Up

2013-4

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 4, 2013.

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.
 
Ocena stanu innowacyjności i warunków rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce / Evaluation of the state of innovation and condition for the further development of biomedical engineering industry in Poland : 165–175.
 
Autorzy: Adam Gacek, Piotr J. Bąk, Bożena Blacha-Stachowicz, Piotr Augustyniak, Adam Liebert, Halina Podbielska, Roman Maniewski.
 
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę identyfikacji potencjału badawczego i technologicznego-produkcyjnego producentów wyrobów medycznych. Mając na względzie te grupę firm, przeprowadzono analizę SWOT, która była podstawą do oszacowania poziomu innowacyjności producentów wyrobów medycznych w Polsce. W tej analizie szczególną uwagę zwrócono na firmy z obszaru zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii medycznej. Jako rezultat dokonanych analiz wskazano istotne bariery rozwoju innowacyjności w sektorze produkcji wyrobów medycznych. Określone zostały również uwarunkowania i perspektywy rozwojowe tego sektora w ciągu najbliższych lat.
 
Słowa kluczowe: wyroby medyczne, innowacyjność, perspektywy rozwoju.

Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznaj / Computer-aided speech therapy: 176–180.

Autorzy: Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk.

STRESZCZENIE
Trudność wymowy głoski „r” sprawia, że dzieci uczą się jej jako ostatniej, dlatego znaczna część polskiego społeczeństwa nie wymawia tej głoski poprawnie. Powoduje to problemy w nauce (dysleksja), jak również odbija się na życiu emocjonalnymi i społecznym. Bagatelizowany problem doskwiera również w dorosłym życiu, powodując częste kompleksy, które mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie osób cierpiących na wadę wymowy. Przyczynia się także do rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak depresja czy nerwica. Aby ułatwić osobom dorosłym naukę wymowy głoski „r”, stworzono specjalną aplikację wspierającą terapię logopedyczną, zawierającą zestaw ćwiczeń do nauki wraz z filmami instruktażowymi poprawnego wykonania ćwiczeń. Zmontowano również zestaw pomagający w oszacowaniu poprawności wymawiania tej głoski. Przedstawione rozwiązanie daje pacjentowi możliwość codziennych ćwiczeń i samodzielnej oceny ich wykonania oraz stanowi alternatywę dla sesji logopedycznych, które w przypadku osób dorosłych są nierefundowane.
 
Słowa kluczowe: terapia logopedyczna, komputerowe wspomaganie, analiza widma.

Edukacja w Inżynierii Biomedycznej / Education in Biomedical Engineering.

Pracodawca jako autor tematu projektu dyplomowego / Employer as an author of diploma project theme: 181–186.

Autor: Piotr Augustyniak.

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia korzyści i zagrożenia płynące ze zgłaszania propozycji tematów studenckich projektów dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) przez przedstawicieli potencjalnych pracodawców. Wskazywane korzyści po stronie uczelni, to wzrost zaangażowania dyplomantów i realizacja projektu w warunkach zbliżonych do przyszłego zatrudnienia, a po stronie pracodawcy – możliwość oceny kandydata w warunkach stanowiska pracy oraz wpływ na proces kształcenia. Wskazywane zagrożenia to przede wszystkim brak uregulowań prawnych dotyczących tajemnicy zawodowej i prawa własności intelektualnej do rezultatów projektu,
a także istotny wzrost kosztów projektowego podejścia do realizacji prac dyplomowych po stronie uczelni.
 
Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, partnerstwo akademicko przemysłowe, projekt dyplomowy.
Medycyna fizykalna / Physical medicine.
 
Termowizyjna ocena spastycznej kończyny górnej pacjentki po udarze mózgu leczonej toksyną botulinową – opis przypadku / Thermovision evaluation of spastic upper limb of the post-stroke patient treated with botulinum toxin – a case report:  187–195.
 
Autorzy: Iga Nowak, Małgorzata Mraz, Maciej Mraz.
 
STRESZCZENIE
Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Niekorzystne skutki funkcjonalne spastyczności zmuszają do poszukiwań działań terapeutycznych, niwelujących ten problem. Toksyna botulinowa daje możliwość selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni,
bez wpływu na mięśnie nieobjęte spastycznością. Hamuje ona uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, powodując chemiczną denerwację mięśni.
Praca niniejsza opisuje przypadek 47-letniej pacjentki po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu (2007 r.), cierpiącej z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego typu spastycznego, przeważającego w dystalnym odcinku kończyny górnej. Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia toksyną botulinową.
Chorej podano BOTOX do mięśni kończyny górnej prawej. Przed podaniem oceniono zakres ruchomości w stawie łokciowym i nadgarstkowym (bierny i czynny), napięcie mięśniowe, posługując się zmodyfikowaną skalą Ashworth oraz wykonano testy funkcjonalne i zarejestrowano obrazy termowizyjne przed i po leczeniu. Leczenie toksyną botulinową skojarzoną z postępowaniem fizjoterapeutycznym przyniosło pozytywny efekt. Uzyskano zwiększenie zakresów ruchów (biernych
i czynnych), stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe w obrębie mięśni przedramienia oraz ręki. Na podstawie analizy obrazu termowizyjnego wykazano zmiany temperatury w obrębie przedramienia i ręki, z tendencją do wzrostu temperatury w okolicy zaburzenia.
 
Słowa kluczowe: spastyczność, toksyna botulinowa, termowizja, udar mózgu.

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine.

Wpływ koenzymu Q10 na stres oksydacyjny komórki indukowany ksenobiotykami / The influence of coenzyme Q10 on xenobiotic-induced oxidative stress of cell: 196–204.

Autorzy: Kaja Frączkowska, Marta Kopaczyńska, Ewa Sawicka, Anna Długosz.

STRESZCZENIE
Cisplatyna jest cytostatykiem o wysokiej skuteczności w leczeniu nowotworów złośliwych, jednak powoduje poważne skutki uboczne, najczęściej w postaci uszkodzenia nerek (nefrotoksyczność), wątroby (hepatotoksyczność) i narządu słuchu (ototoksyczność). Jednym z ubocznych skutków chemioterapii przy zastosowaniu cisplatyny jest wywoływanie przez ten ksenobiotyk stresu oksydacyjnego w komórkach. Wolne rodniki powstające pod wpływem cisplatyny mogą być neutralizowane przez egzogenne i endogenne antyoksydanty (np. koenzym Q10). Koenzym Q10 (CoQ10) jest silnym antyoksydantem nieenzymatycznym, obecnym we wszystkich komórkach organizmu człowieka. W warunkach fizjologicznych, CoQ10 syntetyzowany jest w wystarczających ilościach do prawidłowej ochrony antyoksydacyjnej komórek, jednak w przebiegu chorób nowotworowych, a także podczas chemioterapii jego stężenie może znacznie się obniżyć. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka wpływu CoQ10 na stres oksydacyjny komórki indukowany cisplatyną. Za pomocą metod spektrofotometrycznych, oznaczano in vitro aktywność enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach – dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPx) oraz w mitochondriach – aktywność enzymu detoksykacyjnego II fazy biotransformacji – S-transferazy glutationowej (GST) po dodaniu cisplatyny oraz oceniano wpływ CoQ10 na aktywność tych enzymów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w stresie oksydacyjnym indukowanym cisplatyną, CoQ10 hamował spadek aktywności SOD oraz GPx w krwinkach czerwonych po dodaniu ksenobiotyku. Suplementacja CoQ10 u pacjentów przed rozpoczęciem chemioterapii może uzupełniać niedobory tego związku w organizmie oraz zwiększać odporność komórek na uszkodzenia oksydacyjne indukowane ksenobiotykiem.
 
Słowa kluczowe: koenzym Q10, dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa, S-transferaza glutationowa, stres oksydacyjny, cisplatyna.

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jako marker progresji choroby nowotworowej - przegląd doniesień / Vascular endothelial growth factor (VEGF) as a marker for cancer progression - a review: 205–209.

Autorzy: Beata Flak, Katarzyna Wawrzyniec, Sebastian Kwiatek, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Zenon Czuba, Karolina Sieroń-Stołtny, Aleksander Sieroń.

STRESZCZENIE
Angiogeneza zwana również neowaskularyzacją jest wieloetapowym procesem tworzenia nowych naczyń krwionośnych w miejscu już istniejących, regulowanym przez czynniki pobudzające (proangiogenne) oraz hamujące (antyangiogenne). Nowotworzenie naczyń zachodzi w procesach fizjologicznych oraz w stanach patologicznych organizmu. W wyniku zaburzenia równowagi między czynnikami proangiogennymi, aktywującymi proces tworzenia nowych naczyń a czynnikami hamującymi (antyangiogennymi) dochodzi do przewagi aktywacji czynników angiogennych oraz nadmiernej angiogenezy, co sprzyja rozwojowi guza nowotworowego. W wyniku niedotlenienia (hipoksji) tkanki dochodzi do aktywacji czynników angiogennych, w tym przede wszystkim czynnika odgrywającego kluczową rolę w progresji nowotworowej – VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor). VEGF jest białkiem uważanym za główny czynnik odpowiedzialny za proces angiogenezy oraz wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych; nazywany jest również czynnikiem przepuszczalności naczyniowej. Najważniejszym czynnikiem indukującym proces angiogenezy oraz wydzielanie czynnika VEGF przez komórki nowotworowe jest niedotlenienie (hipoksja) panujące w mikrośrodowisku guza. VEGF jest złym czynnikiem prognostycznym odpowiadającym za progresję oraz aktywację tworzenia przerzutów wielu guzów litych. Zmniejszenie wydzielania czynnika VEGF ma istotne znaczenie w zahamowaniu procesu angiogenezy, a także potencjału metastatycznego komórek nowotworowych, które wcześniej nie uległy zniszczeniu na drodze apoptozy lub nekrozy.
 
Słowa kluczowe: angiogeneza, angiogeneza nowotworowa, przełączenie angiogenne, VEGF, hipoksja.

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej / Graduates of Biomedical Engineering.

Miej unikalny i znaczący wpływ: 210–211.

Autor:Mateusz Łabęcki.

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering.

Biuletyn informacyjny - Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej: 212–214.

Autor: Jakub Pałko.

 
 
Powered by Phoca Download