Up

2013-3

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 3, 2013.

Ważne postaci Inżynierii Biomedycznej / VIPs in Biomedical Engineering - Jubileusz Profesora Antoniego Nowakowskiego.

 

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering

Pęseta  optyczna  jako  narzędzie  współczesnej  bioinżynierii  /  Optical  tweezers  as  a  tool  of  modern bioengineering: 114–122.

Autorzy: Marcin Bacia, Sławomir Drobczyński, Jan Masajada, Marta Kopaczyńska.

STRESZCZENIE
Pęseta optyczna jest dość nowym narzędziem pozwalającym na wszechstronną manipulację obiektami w mikro- i nanoskali. Manipulacja odbywa się wewnątrz odpowiednio ukształtowanej zogniskowanej wiązki laserowej. Wykorzystując technikę holograficzną, można za pomocą pęsety optycznej utworzyć kilkanaście niezależnych pułapek optycznych, zdolnych do chwytania mikroobiektów. Urządzenie to wykorzystuje się między innymi do pomiaru sił z rozdzielczością pojedynczych pikoniutonów, segregacji komórek, pomiaru właściwości mechanicznych błon komórkowych, nici DNA lub do badania procesów biochemicznych na poziomie komórkowym. W niniejszej pracy przedstawiano krótki opis techniczny zbudowanych w zespole układów, jak również omówiono przykładowe zastosowania pęsety optycznej.

Słowa kluczowe: pęseta optyczna, pułapki optyczne, nanomanipulatory optyczne.

Metody  dynamiki  symbolicznej  w  ocenie  aktywności  baroreceptorów  po  zabiegach  kriostymulacji ogólnoustrojowej  /  Symbolic  dynamics  methods  in  the  evaluation  of  baroreflex  activity  after whole-body cryostimulation.

Autorzy: Katarzyna Buszko, Piotr Weber, Paweł Zalewski, Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe, Piotr Pepłowski.

STRESZCZENIE
Praca stanowi skrótowy przegląd wiedzy na temat historii oraz najnowszych osiągnięć termografii medycznej. Przesłanką do napisania niniejszej pracy stało się 132. Seminarium Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2013 i było okazją do integracji oraz do wymiany poglądów międzynarodowych i krajowych środowisk naukowych, zajmujących się medycznymi zastosowaniami termografii. Inicjatorem i przewodniczącym Seminarium Advances of Infrared Thermal Imaging in Medicine był Profesor Antoni Nowakowski z Politechniki Gdańskiej.

Słowa kluczowe: dynamika symboliczna, odruch z baroreceptorów, kriostymulacja.

Wykorzystanie  metody  VELOXY  do  dezynfekcji  małej  aparatury  medycznej  –  doniesienie wstępne  /  Application  of  VELOXY  method  for  disinfection  of  small  medical  appliances  –  preliminary report.

Auotrzy: Maciej Suder, Agnieszka Ulatowska-Jarża.

STRESZCZENIE

W niniejszej pracy opisano wykorzystanie metody VELOXY (VEry Low OXYgen – metoda dezynfekcji przy niskim stężeniu tlenu), stosowanej zazwyczaj do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, do dezynfekcji małej aparatury medycznej. Potencjalnie metoda ta mogłaby pozwolić na skuteczne zabezpieczenie antymikrobowe aparatury medycznej, takiej jak np. glukometry i inne drobne aparaty medyczne, wypożyczane czasowo pacjentom. Zaletą tej metody jest długoterminowe i bezproblemowe przechowywanie zabezpieczonej mikrobiologicznie aparatury medycznej. Przeprowadzone badania miały na celu ilościowe określenie wpływu różnych środków dezynfekcyjnych na zabezpieczenie antymikrobowe glukometrów.

Słowa kluczowe: aparatura medyczna, dezynfekcja, VELOXY.

Postępy obrazowania termicznego w medycynie – praca poświęcona osobie profesora Antoniego Nowakowskiego / Advances of infrared thermal imaging in medicine – devoted to profesor Antoni Nowakowski.

Autor: Joanna Bauer.

STRESZCZENIE
Praca stanowi skrótowy przegląd wiedzy na temat historii oraz najnowszych osiągnięć termografii medycznej. Przesłanką do napisania niniejszej pracy stało się 132. Seminarium Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2013 i było okazją do integracji oraz do wymiany poglądów międzynarodowych i krajowych środowisk naukowych, zajmujących się medycznymi zastosowaniami termografii. Inicjatorem i przewodniczącym Seminarium Advances of Infrared Thermal Imaging in Medicine był Profesor Antoni Nowakowski z Politechniki Gdańskiej.

Słowa kluczowe: termografia medyczna, 132. Seminarium MCB.

Medycyna fotodynamiczna / Photodynamic Medicine.

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii  raka jelita grubego? / Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) as a new  biomarker for personalized treatment of colorectal cancer?

AutorzyL Katarzyna Wawrzyniec, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Beata Flak, Omran Ibrahim, Aleksander Sieroń.

STRESZCZENIE
Rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów w populacji pacjentów onkologicznych. Pomimo ciągłego rozwoju metod diagnostycznych, wprowadzania programów badań przesiewowych, systematycznej kontroli pacjentów będących już po interwencji chirurgicznej lub chemioterapii, osiągane finalne efekty przeżycia chorych z rakiem jelita grubego nie są zadowalające. Przyczyną tak niesatysfakcjonujących wyników jest częste wykrywanie choroby już w zaawansowanym stadium, gdyż u co trzeciego chorego w momencie rozpoznania raka jelita grubego potwierdzone są przerzuty. Powszechnie stosowane, celem detekcji zmian nowotworowych i późniejszej kontroli nawrotu choroby, markery CEA i CA 19-9 nie są wystarczające. Z tego powodu konieczne są dalsze poszukiwania znaczników, które w połączeniu z dotychczas stosowanymi elementami diagnostycznymi, umożliwią z wysoką czułością i swoistością wykrycie raka, wznowy i progresji choroby oraz pozwolą przewidzieć przebieg, a także prawdopodobną odpowiedź na standardowe leczenie. Oparcie podejmowanych decyzji na takich danych i kwalifikowanie pacjenta do niestandardowego schematu leczniczego umożliwi w większym stopniu wdrożenie zindywidualizowanej terapii, która powinna odgrywać podstawową rolę w leczeniu.

Słowa kluczowe: G-CSF, rak jelita grubego, terapia spersonalizowana.

V  Międzynarodowa  Konferencja  Europejskiej  Platformy  Medycyny  Fotodynamicznej  /  5th  International Meeting of the European Platform for Photodynamic Medicine, EPPM.

Autorzy: Wojciech  Latos,  Katarzyna  Wawrzyniec,  Beata  Flak,  Magdalena  Potempa,  Aleksandra  Kawczyk-Krupka, Aleksander Sieroń.

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono krótki raport z międzynarodowego Sympozjum Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej. Platforma http:/www.eppm-photomedicine.org/ ma za zadanie promocję diagnostyki i terapii fotodynamicznej w Europie. Piąta Konferencja EPPM odbyła się tym razem w Polsce, w Ustroniu, a organizatorami byli pracownicy Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego SUM w Katowicach.

Słowa kluczowe: Europejska Platforma Medycyny Fotodynamicznej.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering.

Autor: Krystyna Kolebska

 
 
Powered by Phoca Download