Up

2013-2

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 2, 2013.

Informacje konferencyjne / Conference information
 
Słowo od Przewodniczącego V międzynarodowego spotkania Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (EPPM) / The message from the Chair of the international meeting of the European Platform for Photodynamic Medicine (EPPM):  59–60.
 
Autor: Aleksander Sieroń.

EuroNanoForum 2013 krótka informacja / EuroNanoForum 2013 short information: 61.

Autor:Halina Podbielska.

9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum krótka informacja / 9. Congress of the Societas Humboldtiana Polonorum short information: 62.

Autor: Halina Podbielska.

Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering.

Termowizyjna ocena zmian temperatury w tkance podczas termoterapii laserowej in vitro / Thermovision examination of the tissue temperature changes during thermal laser therapy in vitro: 63–71.

Autorzy: Iwona Hołowacz, Magdalena Jałówko.

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza zmian rozkładu temperatury podczas zabiegów termoterapii laserowej. Badania przeprowadzono na powierzchni tkanek zwierzęcych (pierś i wątroba indyka). W termoterapii użyto aplikatory światłowodowe typu „bar fibre”. Badano rozkład temperatury w tkance w zależności od mocy zastosowanego promieniowania laserowego dla różnych czasów oddziaływania promieniowania na tkanki. Tkankę wątroby poddano zabiegom trwającym 1 minutę. Tkankę mięśniową natomiast poddano działaniu promieniowania laserowego przez 1, 2 lub 3 minuty. W zabiegach 2 i 3 minutowych zastosowano moce promieniowania 500 mW, 1 W, 2 W oraz 3 W. Natomiast w zabiegach 1 minutowych zastosowano moce: 500 mW, 1 W, 2 W, 3 W oraz 4 W. Z zarejestrowanych zdjęć termowizyjnych odczytano temperaturę maksymalną (T max) w miejscu, które zostało poddane działaniu promieniowania laserowego. Ze zdjęć odczytano również średnicę stref temperaturowych (φ) powstałych w miejscach poddanych zabiegom. Zauważono wzrost T max w trakcie trwania zabiegu oraz po zastosowaniu promieniowania o większej mocy.

Słowa kluczowe: termowizja, terapia laserowa.

Zależności widmowo-fazowe pomiędzy wzdłużnym ruchem oka a pulsowaniem naczyń tętniczych / Spectral and phase dependencies between axial eye displacements and pulsation of blood vessels : 72–78.

Autorzy: Monika E. Danielewska, D. Robert Iskander.

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest synchroniczna rejestracja wzdłużnych przemieszczeń wierzchołka rogówki oka LCAD (ang. Longitudinal Corneal Apex Displacement), pulsowania naczyń tętniczych oraz analiza amplitudowo-fazowa zarejestrowanych sygnałów przy zastosowaniu metod estymacji widma i fazy. Sygnał LCAD lewego oka mierzono nieinwazyjnie za pomocą ultradźwiękowego czujnika do pomiaru odległości, a sygnał pulsu rejestrowano przy pomocy pulsoksymetru umieszczonego na płatku ucha. Wyniki uzyskane dla kontrolnej grupy zdrowych ochotników wykazały, iż amplitudy składowych częstotliwościowych zawarte w widmach sygnałów LCAD i pulsu mogą stanowić cechę indywidualną osoby badanej. Ponadto, wartości opóźnień czasowych pomiędzy sygnałami LCAD i pulsu, reprezentowanymi przez podstawową częstotliwość związaną z rytmem serca, są parametrami powtarzalnymi dla danej osoby. Zaproponowana analiza zależności fazowych i amplitudowych sygnałów tętna gałkowego i pulsowania naczyń tętniczych może być pomocna w wyjaśnieniu zjawiska propagacji fali ciśnienia krwi do oka, co może być w przyszłości przydatne w oszacowaniu nowych aspektów hemodynamicznych w diagnostyce jaskry przy normalnym ciśnieniu.

Słowa kluczowe: wzdłużne przemieszczenia rogówki oka, fala pulsu, opóźnienia czasowe, analiza widmowa.

Statyczne i dynamiczne testy równowagi u osób trenujących Taekwondo / Static and dynamic tests of postural control in Taekwondo contenders: 79–84.

Autorzy: Maria-Luiza Podbielska, Hanna Senhadri, Michał Kuczyński.

STRESZCZENIE
Równowaga dynamiczna i statyczna oceniania była u osób w wieku 19 do 27 lat, trenujących Taekwondo i w grupie kontrolnej, nieuprawiającej aktywności fizycznej. Równowaga statyczna była mierzona w czasie 20 s spokojnego stania na platformie stabilograficznej. Równowaga dynamiczna oceniana była przez 2,5 s po skoku na platformę i zeskoku z platformy. Nie stwierdzono znaczących różnic w równowadze statycznej pomiędzy grupami. W grupie osób uprawiających Taekwondo zmierzono mniejsze zmiany sił reakcji podłoża po skoku jednonożnym na platformę niż u osób nieuprawiających sportu, co dowodzi lepszej równowagi dynamicznej.

Słowa kluczowe: sporty walki, wychwiania, równowaga, siła reakcji podłoża.

Wpływ ruchów mimowolnych na przestrzenny zakres ruchów środka ciężkości ciała u chorych na chorobę Huntingtona / The impact of involuntary movements on the spatial range of motion of the body center of mass in patients with Huntington disease: 85–94.

Autorzy: Wiesław Chwała, Elżbieta Mirek, Monika Rudzińska, Jarosław Frydel, Magdalena Kuźma.

STRESZCZENIE
Kontrola położenia środka ciężkości ciała podczas chodu jest jednym z kluczowych kryteriów w programowaniu terapii różnych schorzeń aparatu ruchu. Celem pracy było określenie wpływu stereotypów ruchowych pracy stawów goleniowo-skokowych, kolanowych, biodrowych, miednicy i klatki piersiowej na przestrzenne zmiany położenia środka ciężkości ciała u chorych na chorobę Huntingtona (ang. Huntington disease, HD). W wyniku przeprowadzonej trójwymiarowej analizy ruchu stwierdzono istotny statystycznie p ˂ 0,05 wpływ ruchów mimowolnych tułowia i kończyn dolnych na schemat pionowych i poziomych przemieszczeń środka ciężkości. Ponadnormatywne ruchy klatki piersiowej w znacznie większym stopniu wpływały na zmiany położenia środka ciężkości niż zidentyfikowane dysfunkcje w obszarze kończyn dolnych i miednicy. Uzyskane wyniki mogą znaleźć istotne zastosowanie przy budowaniu modelu usprawniania chorych na HD.

Słowa kluczowe: chód, środek masy ciała, kinematyka, analiza 3D, choroba Huntingtona.

Obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych kobiet w zależności od wieku / Transillumination imaging of interphalangeal joints in women depending on age: 95–103.

Autorzy: Joanna Bauer, Kinga Wiącek, Ewa Boerner.

STRESZCZENIE
W pracy analizowano obrazy transiluminacyjne stawów międzypaliczkowych bliższych 18 zdrowych kobiet w dwóch różnych grupach wiekowych: 20–30 oraz 48–60 lat. Zarejestrowano zdjęcia transiluminacyjne stawów palców II, III i IV obu rąk w układzie optycznym z laserowym źródłem światła (laser He-Ne,  = 632,8 nm). Fotografie wykonywano z obu stron stawu, odpowiednio dłoniowo-grzbietowej i grzbietowo-dłoniowej. Dla każdego zdjęcia wyznaczono histogram poziomów szarości oraz takie parametry, jak średnia wartość stopni szarości i odchylenie standardowe wartości stopni szarości. Zaobserwowano, że zdjęcia transiluminacyjne w przypadku osób starszych są znacznie ciemniejsze (niższa średnia wartość stopni szarości) niż w przypadku osób młodych. Ponadto w obu grupach wiekowych wyższe średnie wartości stopni szarości zaobserwowano w obrazach stawów lewej ręki.

Słowa kluczowe: transiluminacja, choroby reumatoidalne, stawy międzypaliczkowe, diagnostyka stawów.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.
 
Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu / Results of physiotherapeutic treatment of patients after knee joint endoprothesoplastic burgery depending on the type of the implant: 104–107.
 

Autorzy: Magdalena Skiba, Grzegorz Skiba, Marek Czerner, Jędrzej Króliński

STRESZCZENIE
Endoprotezoplastyka jest obecnie podstawową metodą leczenia osób z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego. Głównym celem zabiegu jest redukcja dolegliwości bólowych, poprawa zakresu ruchomości oraz przywrócenie stabilności stawu, co ma doprowadzić do polepszenia jakości życia chorych. Celem pracy była ocena efektów usprawniania pacjentów po wszczepieniu jedno- lub wieloosiowej endoprotezy stawu kolanowego. Badaniem objęto grupę 60 osób (45 kobiet i 15 mężczyzn) z zaawansowaną gonartrozą. Średnia wieku wynosiła 66,4 lata. 30 pacjentom wszczepiono jednoosiową endoprotezę SCORPIO CR a pozostałym 30 pacjentom endoprotezę wieloosiową PFC SIGMA. We wszystkich przypadkach zachowano więzadło krzyżowe tylne PCL (ang. Posterior Cruciate Ligament). Program leczenia usprawniającego we wczesnym okresie pooperacyjnym był taki sam u wszystkich chorych. Po około 3 miesiącach od zabiegu pacjenci byli usprawniani na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu przez okres 3 tygodni, korzystając z odpowiednio dobranego programu kinezy- i hydroterapii. Oceny zakresu ruchomości stawu kolanowego dokonano przed zabiegiem operacyjnym oraz po zakończeniu rehabilitacji. Wyniki wskazują na poprawę zakresu zgięcia oraz wyprostu.

Słowa kluczowe: staw kolanowy, zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego, implanty jedno- i wieloosiowe, fizjoterapia, zakres ruchomości.

Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2 / The quality of life depending on the physiotherapeutic treatment in postmenopausal women with diabetes mellitus type 2 :108–113.

Autorzy: Dorota Taboł, Katarzyna Madziarska, Ewa Demczuk-Włodarczyk, Halina Podbielska.

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena jakości życia kobiet w wieku postmenopauzalnym chorych na cukrzycę typu 2 oraz określenie wpływu fizjoterapii na jakość życia ankietowanych. Badania przeprowadzono u 26 kobiet w wieku od 58 do 83 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Średni czas trwania choroby wynosił 13 lat. W badaniach wykorzystano anonimową ankietę dotyczącą różnych wskaźników jakości życia. 20% badanych jakość życia oceniło jako bardzo dobrą, 42% jako dobrą, 38% jako złą. 58% kobiet korzystało z zabiegów fizjoterapeutycznych. Stwierdzono, że fizjoterapia ma korzystny wpływ na poprawę stanu psychicznego, wzrasta wola życia, skutkiem czego jest poprawa jakości życia.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, jakość życia, wiek postmenopauzalny.

 
 
Powered by Phoca Download