Up

2013-1

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 1, 2013.

Słowo od Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Medycyny Opartej na Przewidywaniu, Prewencji i Spersonalizowanym Podejściu do pacjenta / The message from the Secretary General of EPMA – European Association of Predictive, Preventive and Personalized Medicine: 1–2.
 

Autor: Olga Golubnitschaja

Współczesna cytometria przepływowa / Modern flow cytometry: 3–11.

Autorzy: Anna Skotny, Joanna Pucińska.

STRESZCZENIE
Cytometria przepływowa jest bardzo obiecującą techniką badawczą i diagnostyczną, znajdującą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycyny i biotechnologii. Umożliwia ona zarówno charakterystykę jakościową, jak i ilościową badanych komórek. Cytometria przepływowa pozwala na opisanie populacji komórek, która może stanowić nawet mniej niż 1% badanej próbki. Dzięki rozwojowi techniki i biotechnologii współczesne cytometry pozwalają na jednoczesną analizę wielu parametrów badanych próbek. Pomiar jest szybki, a pozyskiwane dane można analizować wykorzystując ogólnie dostępne narzędzia i metody statystyczne. W niniejszym artykule omówiono zasadę działania oraz wybrane zastosowania współczesnej cytometrii przepływowej.

Słowa kluczowe: cytometria przepływowa, analiza wieloparametrowa, diagnostyka, immunologia, alergologia.

Oznaczenie charakterystyk mięśniowych w trakcie ćwiczeń na wioślarzu treningowym z wykorzystaniem systemu pomiarowego MGC PLUS – CATMAN / Determination of the characteristics of the muscle during exercise on the rowing training with the use of MGC PLUS - CATMAN measuring system 12–23
 

Autorzy: Sylwia Łagan, Magdalena Kalwarska

STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania inżynierskiego systemu pomiarowego MGC PLUS wraz z oprogramowaniem CATMAN do oceny wielkości momentów sił mięśniowych rozwijanych podczas ćwiczeń na przyrządzie typu wioślarz treningowy. W celu poprawy możliwości pomiarowych wykonano modernizację przyrządu, zaopatrując go w czujniki siły oraz przemieszczeń. Badaniom poddano 25 osób obojga płci, w wieku 20–24 lat, studentów inżynierii biomedycznej celem określenia przydatności przyrządu do monitorowania zmian charakterystyk mięśni.

Słowa kluczowe: moment siły mięśnia, systemy inżynierskie.

Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S / An attempt to create criteria for the assessment of gait function by means of the PDM-S platform: 24–31.
 

Autorzy: Izabela Jaszczur, Piotr Koprowski, Zdzisława Wrzosek.

STRESZCZENIE
Chód, jako podstawowa forma lokomocji, jest przedmiotem zainteresowań i wielu opracowań, począwszy od patologii chodu po sport wyczynowy. Badaniu podlegają różne aspekty chodu, takie jak np.: długość i częstotliwość kroków, analiza fazy podparcia i wymachu, przebieg sił reakcji podłoża, charakterystyka kinematyki stawów. Szczegółowymi zagadnieniami analizy chodu są: kinematyka, kinetyka, dynamiczna elektromiografia oraz ocena kosztów energetycznych. W niniejszej pracy zaprezentowana została próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu za pomocą platformy dynamograficznej PDM-S, z uwzględnieniem wpływu masy ciała. Utworzony wzorzec, w dalszym etapie, może posłużyć do badań nad wpływem treningu lub nad ubytkami sprawności, wynikającymi z przyczyn patologicznych.

Słowa kluczowe: chód, platforma dynamometryczna, siła reakcji podłoża.

Ocena możliwości zastosowania termowizji w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego po kardiologicznym zabiegu by-pass / The possibility of using thermal imaging in the diagnosis of the rehabilitation process after cardiology by-pass burgery: 32–39.
 

Autorzy: Aleksandra Skomudek, Jan Szczegielniak, Waldemar Skomudek.

STRESZCZENIE
Kompleksowa rehabilitacja po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego odgrywa istotną rolę w procesie poprawy wydolności fizycznej. Informacja określająca intensywność ukrwienia tkanek i wpływ zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych na jego poziom może być ważnym elementem umożliwiającym określenie efektów rehabilitacji kardiologicznej. Termowizyjna metoda badań diagnostycznych może dostarczać istotnych informacji o rozkładzie temperatury w wyznaczonym obszarze ciała pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych u chorych po przeprowadzonym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem własnej żyły odpiszczelowej.

Słowa kluczowe: pomosty aortalno-wieńcowe, rehabilitacja, zabiegi fizjoterapeutyczne, termowizja.

Medycyna fizykalna / Physical medicine.

Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka / The assessment of the usefulness of the i/t curve in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome: 40–48.
 

Autorzy: Filip Georgiew, Andrzej Maciejczak, Aldona Kania, Elżbieta Gancarz.

STRESZCZENIE
Wyznaczanie krzywej i t jest badaniem elektrodiagnostycznym pozwalającym ocenić stopień uszkodzenia nerwu obwodowego. Do badania stosuje się prąd stały o impulsach prostokątnych i trójkątnych. Czas trwania impulsów wynosi zazwyczaj 1000 ms. W pracy zbadano 88 chorych (70 kobiet i 18 mężczyzn) leczonych z powodu zespołu kanału nadgarstka (ZKN) w poradni przyszpitalnej i na oddziale neurochirurgicznym. U 19 chorych objawy miały charakter obustronny, tak więc łączna ilość wszystkich zbadanych przypadków wyniosła 107. Wiek chorych wyniósł średnio 54,4 lat. Ciężkość ZKN oceniono przy pomocy badania elektrodiagnostycznego. Grupa kontrolna obejmowała 31 osób: 15 kobiet i 16 mężczyzn, średnia wieku 23 lata, u których na podstawie badania klinicznego nie stwierdzono zaburzeń w funkcji nerwu pośrodkowego (objawów charakterystycznych dla ZKN).

Krzywa i/t nie jest wystarczająco czułym i specyficznym badaniem, które może być wykorzystywane w diagnostyce pacjentów z ZKN. Nie występują istotne statystycznie różnice w kształcie krzywej w poszczególnych stopniach ciężkości ZKN oraz w grupie pacjentów zdrowych. Natomiast jakościowa ocena wartości progowej akomodacji oraz współczynnika akomodacji może posłużyć do różnicowania pacjentów z ciężkim nasileniem zespołu.

Słowa kluczowe: krzywa i/t, zespół kanału nadgarstka, elektrodiagnostyka, parametry, nerw pośrodkowy.

Ogłoszenia Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Announcement of the
Polish Society of Biomedical Engineering.

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ OGŁASZA KONKURS
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ.

Ocena pozycji siedzącej u niemowląt w wieku 9 miesięcy przy użyciu stanowiska podoskopowego „PodoBaby” / Evaluation of sitting position in 9-month old babies by means of podoscopic system:.49–54
.

Autorzy: Magdalena Adamska, Dorota Wójtowicz, Bożena Ostrowska.

STRESZCZENIE
Pozycja siedząca jest wyrazem prawidłowego rozwoju dziecka i powinna być utrzymywana przez krótki czas już w 6-tym miesiącu życia, natomiast w 9-tym miesiącu powinna być przyjmowana samodzielnie i w pełni opanowana. Dzieje się tak wtedy, gdy ośrodkowy układ nerwowy rozwija się bez zakłóceń. Dzięki temu możliwe jest prawidłowe kształtowanie się mechanizmów podporowo-wyprostnych i rozkład napięcia mięśniowego, umożliwiając tym samym utrzymywanie tej pozycji przez coraz dłuższy czas. Ocena symetrii pozycji siedzącej jest ważną informacją o funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, rozkładzie napięcia mięśniowego i jakości wzorca ruchowego dziecka. Celem pracy była ocena pozycji siedzącej w siadzie prostym niemowląt w dziewiątym miesiącu życia za pomocą stanowiska podoskopowego PodoBaby. Badaniami objęto grupę 6 dzieci w 9 miesiącu życia. Ocenie poddano ogólną powierzchnię przylegania ciała dziecka do podłoża oraz powierzchnię przylegania prawego i lewego pośladka wraz z kończynami dolnymi. Wyniki podano w wartościach procentowych. U pięcioro dzieci stwierdzono niewielką mieszcząca się w granicach normy (< 10%) asymetrię pozycji siedzącej. Tylko u jednego dziecka asymetria przekraczała 10%, co może wskazywać na zaburzenia i wymagać interwencji terapeutycznej. Urządzenie PodoBaby może wspomagać diagnostykę neurorozwojową w zakresie motoryki spontanicznej dziecka.

Słowa kluczowe: niemowlęta, pozycja siedząca, motoryka spontaniczna.

 
 
Powered by Phoca Download